Įtariamojo šnipo bylos teismas imsis kitų metų sausį
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ki­tų me­tų sau­sio an­tro­je pu­sė­je pla­nuo­ja pra­dė­ti nag­ri­nė­ti vals­ty­bės įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dir­bu­sio Lie­tu­vos pi­lie­čio bau­džia­mą­ją by­lą dėl šni­pi­nė­ji­mo.

Teis­mo at­sto­vė spau­dai Vai­da Ki­birkš­ty­tė BNS sa­kė, kad by­lą nag­ri­nės tei­sė­ja Jur­gi­ta Ma­čio­ny­tė. Ji tu­ri tei­sę pra­šy­ti, kad by­la bū­tų nag­ri­nė­ja­ma tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­jos.

„Per 15 die­nų nuo by­los ga­vi­mo, tai yra iki lap­kri­čio 25 die­nos, tei­sė­ja tu­ri nu­spręs­ti, ar by­lą nag­ri­nė­ti vie­ša­me ar ne­vie­ša­me po­sė­dy­je. Vi­si šie klau­si­mai tu­ri bū­ti iki to lai­ko iš­spręs­ti“, - BNS sa­kė V.Ki­birkš­ty­tė.

Spa­lio 24 die­nos nu­tar­ti­mi įta­ria­ma­jam R.L. trims mė­ne­siams pra­tęs­tas kar­do­mo­jo su­ėmi­mo ter­mi­nas. Ma­no­ma, kad pir­ma­ja­me jo by­los po­sė­dy­je ki­tų me­tų sau­sį vėl bus spren­džia­ma dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės.

Nag­ri­nė­ti teis­mui per­duo­ti sep­ty­ni by­los to­mai, juo­se yra 1,3 tūkst. do­ku­men­tų ir 26 laik­me­nos su įvai­riais vaiz­do ir gar­so įra­šais.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas lap­kri­čio 10 die­ną pra­ne­šė, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiui pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jos nau­dai, jo by­la per­duo­ta teis­mui. Ty­ri­mas iki šiol vyk­do­mas dar vie­no įta­ria­mo šni­po at­žvil­giu, jis taip pat yra su­im­tas, in­for­ma­ci­ja apie šią by­lą kol kas ne­vie­ši­na­ma.

„Jo­kių nau­jie­nų apie šią by­lą nė­ra“, - BNS an­tra­die­nį sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

Teis­mui jau per­duo­to­je by­lo­je Lie­tu­vos pi­lie­tis R.L. „kal­ti­na­mas šni­pi­nė­jęs prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką vyk­dy­da­mas Bal­ta­ru­si­jos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų už­duo­tis“, žur­na­lis­tams yra sa­kęs ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.

Vals­ty­bės įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dir­bęs įta­ria­ma­sis sa­vo ka­bi­ne­te esą slap­ta fo­tog­ra­fa­vo ten bu­vu­sius do­ku­men­tus bei ki­tus ob­jek­tus ir juos per­da­vė Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bai.

Įta­ria­ma, kad Bal­ta­ru­si­jai rink­ta ir per­duo­ta in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, jos da­li­nius, stra­te­gi­nę reikš­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čias vals­ty­bės įmo­nes, jų veik­lą, ob­jek­tus bei įren­gi­nius jo­se, tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas maž­daug prieš me­tus, jam gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 15 me­tų.

Pa­sak Vals­ty­bės sau­gu­mo va­do­vo Ge­di­mi­nos Gri­nos, vi­sa žval­gy­bos ope­ra­ci­ja tru­ko dau­giau kaip tre­jus me­tus. Jis ne­ko­men­ta­vo, kiek me­džia­gos įta­ria­ma­sis spė­jo per­duo­ti Bal­ta­ru­si­jai, ar­gu­men­tuo­da­mas, jog „mes ne­ga­li­me leis­ti ži­no­ti, ką mes ži­no­me“.

Par­ei­gū­nų tei­gi­mu, ti­kė­ti­na, kad Bal­ta­ru­si­ja gau­ta in­for­ma­ci­ja da­li­jo­si ir su Ru­si­ja.