Įtariamasis policininko nužudymu suimtas trims mėnesiams
Sek­ma­die­nį Tel­šių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas ten­ki­no pro­ku­ro­rų pra­šy­mą ir lei­do trims mė­ne­siams su­im­ti Ar­tū­rą No­rei­ką, ku­ris kal­ti­na­mas penk­ta­die­nį Tel­šių ra­jo­ne pei­liu nu­dū­ręs po­li­ci­jos par­ei­gū­ną Liu­dą Šim­kų.

Tai BNS pa­tvir­ti­no Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Bla­že­vi­čie­nė.

Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė As­ta Mic­ke­vi­čiū­tė žur­na­lis­tams teis­me sa­kė, kad A.No­rei­kai par­eikš­ti įta­ri­mai dėl ty­či­nio nu­žu­dy­mo, smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir pa­sip­rie­ši­ni­mo tar­ny­bą ei­nan­čiam po­li­ci­jos par­ei­gū­nui.

„Į­ta­ria­ma­sis sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta iš da­lies (...). Jis sa­ko, kad jis dū­rė pei­liu par­ei­gū­nui, tik į ki­tą kū­no sri­tį“, – tei­gė pro­ku­ro­rė.

Jos ma­ny­mu, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­ma įta­ria­mo­jo psi­chia­tri­nė eks­per­ti­zė.

Pa­tru­lis L.Šim­kus bu­vo nu­žu­dy­tas penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę. Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vy­riau­sia­sis pa­tru­lis 36-erių L.Šim­kus vy­ko į bui­ti­nį in­ci­den­tą Tel­šių ra­jo­ne, Tryš­kių mies­te­ly­je. Pra­neš­ta, kad smur­tau­ja­ma ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įta­ria­ma­sis smur­tau­to­jas at­vy­ku­sį par­ei­gū­ną puo­lė pei­liu. Su­žei­di­mai bu­vo mir­ti­ni.

Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas ne­to­li nu­si­kal­ti­mo vie­tos, jam nu­sta­ty­tas 0,21 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Vy­ras anks­čiau teis­tas už smul­kius nu­si­kal­ti­mus už­sie­ny­je.

Ty­ri­mą dėl nu­žu­dy­mo kon­tro­liuo­ja Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.