Italijos naikintuvai Lietuvoje liks ilgiau
Pir­mą kar­tą oro po­li­ci­jos mi­si­ją iš Šiau­lių vyk­dan­ti Ita­li­ja sa­vo nai­kin­tu­vus Lie­tu­vo­je pa­liks il­giau nei pla­na­vo iš pra­džių, o Bel­gi­ja ir Por­tu­ga­li­ja šie­met at­siųs ka­rių pra­ty­boms.

Apie tai pra­ne­šė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, šiuos klau­si­mus ap­ta­ręs su ko­le­go­mis NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­me Briu­se­ly­je.

Pa­pras­tai Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je są­jun­gi­nin­kai bu­di po vie­ną ke­tu­rių mė­ne­sių ro­ta­ci­ją. Pa­sak J.Ole­ko, Ita­li­ja iš vi­so liks dviem ro­ta­ci­joms.

„I­ta­li­jos mi­nis­trė pa­ža­dė­jo, kad jie po sa­vo oro po­li­ci­jos mi­si­jos pa­si­liks kaip su­sis­tip­ri­nan­tie­ji mi­si­ją“, - BNS sa­kė J.Ole­kas.

Į Šiau­lius vyk­dy­ti oro po­li­ci­jos mi­si­ją Ita­li­jos ka­riai su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“ at­vy­ko pra­ėju­sių me­tų pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis. Ne­tru­kus prie jų pri­si­dė­jo Len­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai taip pat su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais „MiG-29“.

Al­jan­so ša­lys pra­dė­jo siųs­ti sa­vo ka­rius ir nai­kin­tu­vus sau­go­ti Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę nuo 2004 me­tų ko­vo, Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai ta­pus NA­TO na­rė­mis.

Iki Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos mi­si­ją pa­pras­tai vyk­dy­da­vo ke­tu­ri nai­kin­tu­vai iš Šiau­lių. Ta­čiau per­nai Lie­tu­vo­je nai­kin­tu­vų pa­dvi­gu­bė­jo, mi­si­ja taip pat pra­dė­ta vyk­dy­ti iš Es­ti­jos ir Len­ki­jos.

J.Ole­ko tei­gi­mu, šie­met į Lie­tu­vą il­ges­nėms pra­ty­boms taip pat at­vyks Bel­gi­jos ir Por­tu­ga­li­jos ka­riai. Lie­tu­vo­je nuo per­nai taip pat yra nuo­lat dis­lo­kuo­ta kuo­pa JAV ka­rių, de­ri­na­mas ame­ri­kie­čių ka­ri­nės tech­ni­kos at­ga­be­ni­mas.