Italijoje išleista knyga apie N. Sadūnaitę
Su di­si­den­tės, vie­nuo­lės Ni­jo­lės Sa­dū­nai­tės gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja ga­lės su­si­pa­žin­ti ir Ita­li­jos vi­suo­me­nė. Šio­je ša­ly­je apie ją iš­leis­ta kny­ga „La­ge­rio dan­gus“.

„Ar ga­li­ma gy­ven­ti be ne­apy­kan­tos sa­vo prieš­ams? Ar vi­sa­da ga­li­ma su­sid­rau­gau­ti su rea­ly­be? Lie­tu­vė Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, nuo 1974-ųjų iki 1980-ųjų tris me­tus pra­lei­du­si so­vie­ti­nia­me la­ge­ry­je Mor­do­vi­jo­je ir dar tre­jus me­tus – Si­bi­re, yra įro­dy­mas, kad įma­no­ma bū­ti lai­min­gu ir lai­ky­tis sa­vo tie­sos, ne­įsi­pai­nio­jant į konf­ron­ta­ci­ją tarp au­kos ir per­se­kio­to­jo“, – taip Ita­li­jo­je pri­sta­to­ma dvie­jų ita­lių au­to­rių Gio­van­nos Par­ra­vi­ci­ni ir Pa­olos Ida Or­lan­di 128 pus­la­pių kny­ga apie N. Sa­dū­nai­tę.

Leidyklos ITACA nuotrauka

Kaip skel­bia kny­gą iš­lei­du­si lei­dyk­la, per N. Sa­dū­nai­tės gy­ve­ni­mą ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su to­ta­li­ta­riz­mo Eu­ro­po­je is­to­ri­ja, pa­pa­sa­ko­ta įtai­gia for­ma, re­ta dėl sa­vo tie­sio­gi­nio liu­di­ji­mo. Kny­gos kai­na – 15 eu­rų.

Kny­ga par­duo­da­ma kar­tu su DVD dis­ku, ku­ria­me – ita­lo Ric­car­do De­na­ro su­kur­tas do­ku­men­ti­nis fil­mas apie N. Sa­dū­nai­tę.

Šio­mis die­no­mis N. Sa­dū­nai­tė pri­sta­tė kny­gą Mi­la­ne. Į ren­gi­nį su­si­rin­ko ne­ma­žai žmo­nių, ku­riems ji pa­sa­ko­jo apie Lie­tu­vos is­to­ri­ją, da­li­jo­si pri­mi­ni­mais apie di­si­den­ti­nę veik­lą, KGB veik­los me­to­dus ir pan.

Ita­li­jos skai­ty­to­jus pa­sie­kia ir ne­ob­jek­ty­viai Lie­tu­vos is­to­ri­ją nu­švie­čian­čios kny­gos. Prieš mė­ne­sį Mi­la­ne pri­sta­ty­ta Sau­sio 13-osios įvy­kius iš­krai­pan­ti ru­sų žur­na­lis­tės Ga­li­nos Sa­pož­ni­ko­vos kny­ga „Lie­tu­viš­kas są­moks­las. Kaip žlu­go So­vie­tų Są­jun­ga ir kas nu­ti­ko tiems, ku­rie ban­dė ją iš­sau­go­ti“. Mū­sų ša­lies am­ba­sa­dos Ita­li­jo­je at­sto­vų tei­gi­mu, G. Sa­pož­ni­ko­vos lei­di­niu Ita­li­jos vi­suo­me­nei pa­tei­kia­ma de­zin­for­muo­jan­ti ir fak­tais ne­pag­rįs­ta Lie­tu­vos is­to­ri­jos ver­si­ja, ku­ria ten­den­cin­gai sie­kia­ma su­terš­ti Lais­vės gy­nė­jų at­mi­ni­mą ir skleis­ti ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bei prieš­iš­kas idė­jas. Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pro­tes­tą dėl šios kny­gos pa­skel­bė bir­že­lį, kai lei­di­nys bu­vo pri­sta­to­mas Ita­li­jos par­la­men­te. Mū­sų dip­lo­ma­ti­nė ži­ny­ba tai įver­ti­no kaip „Krem­liaus pro­pa­gan­di­nį ir de­zin­for­ma­ci­nį ren­gi­nį“.