Italija baigia budėti oro policijos misijoje Baltijos šalyse
Rugp­jū­čio 27 die­ną Ita­li­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų kon­tin­gen­tas bai­gia bu­dė­ji­mą NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je, ku­rią vyk­dė iš Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų  Avia­ci­jos ba­zės Šiau­liuo­se. Ita­li­jos ka­riai su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“ Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos oro erd­vę sau­go­jo dvi ro­ta­ci­jas iš ei­lės, iš vi­so aš­tuo­nis mė­ne­sius. 

Rugp­jū­čio 27 die­ną Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se ren­gia­ma at­sis­vei­ki­ni­mo su Ita­li­jos kon­tin­gen­tu ceremonija

Sie­kiant už­ti­krin­ti Bal­ti­jos vals­ty­bių oro erd­vės sau­gu­mą ir vien­ti­su­mą, Ita­li­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos Šiau­liuo­se nuo 2015 me­tų sau­sio pra­džios dis­lo­ka­vo ke­tu­ris nai­kin­tu­vus ir apie 100 ka­rių, pi­lo­tų, tech­ni­kos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų, ap­rū­pi­ni­mo ir lo­gis­ti­kos per­so­na­lo. Pir­muo­sius ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius Ita­li­jos ka­riai bu­vo pa­grin­di­niu NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jai Bal­ti­jos ša­ly­se kon­tin­gen­tu, ku­rį su­stip­ri­no Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­tas Len­ki­jos kon­tin­gen­tas ir Es­ti­jo­je dis­lo­kuo­tas Is­pa­ni­jos kon­tin­gen­tas.

Nuo ge­gu­žės 1 die­nos Ita­li­jos kon­tin­gen­tas li­ko da­ly­vau­ti oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je pa­grin­di­niam Nor­ve­gi­jos kon­tin­gen­tui su­stip­rin­ti. NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos Bal­ti­jos ša­ly­se 38-ajai ro­ta­ci­jai dar ke­lias die­nas va­do­vaus Nor­ve­gi­ja su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais F-16. Be Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­tų Oro po­li­ci­jos su­stip­ri­ni­me da­ly­vau­jan­čių Ita­li­jos nai­kin­tu­vų, pa­grin­di­nį Nor­ve­gi­jos kon­tin­gen­tą iš Es­ti­jos Ama­ri ba­zės su­stip­ri­na Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ka­riai su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“. Be Bal­ti­jos vals­ty­bių oro erd­vės, NA­TO oro po­li­ci­jos su­stip­ri­ni­mai taip pat pa­gal po­rei­kį vyk­do­mi ir iš są­jun­gi­nin­kių ba­zių Len­ki­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je.

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir to­liau bus su­stip­rin­ta. NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos Bal­ti­jos ša­ly­se va­do­va­vi­mą iš Nor­ve­gi­jos pe­rims Veng­ri­ja su ke­tu­riais Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­tais nai­kin­tu­vais Jas-39 „Gri­pen“. Veng­rus iš Ama­ri ba­zės Es­ti­jo­je su­stip­rins Vo­kie­ti­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos su ke­tu­riais naik­tu­vais „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“.

Bal­ti­jos vals­ty­bės sie­kia, kad pa­grin­di­nis NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tis kon­tin­gen­tas Šiau­liuo­se bū­tų su­stip­rin­tas pa­pil­do­mais pa­jė­gu­mais tiek Es­ti­jo­je, tiek ir Lie­tu­vo­je ir dėl to nuo­lat kon­sul­tuo­ja­ma­si su są­jun­gi­nin­kais. Są­jun­gi­nin­kai ir NA­TO va­da­vie­tės nuo­lat ver­ti­na pa­dė­tį ir esant po­rei­kiui ga­li ne­del­siant at­siųs­ti pa­pil­do­mus su­stip­ri­ni­mo pa­jė­gu­mus.

NA­TO ša­lys pra­dė­jo siųs­ti sa­vo ka­rius ir nai­kin­tu­vus sau­go­ti Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę nuo 2004 me­tų ko­vo, Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai ta­pus NA­TO na­rė­mis. NA­TO pri­ėmė spren­di­mą su­stip­rin­ti Oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se 2014 me­tų pa­va­sa­rį ne­tru­kus po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos. Vė­liau NA­TO pri­ėmė spren­di­mus dėl sau­gu­mo prie­mo­nių ne tik ore, bet ir sau­su­mo­je bei jū­ro­je.

Lie­tu­va kar­tu su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja vi­siems at­vyks­tan­tiems są­jun­gi­nin­kių kon­tin­gen­tams su­tei­kia pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą, už­ti­kri­na lo­gis­ti­nę par­amą ir bend­rai tam ski­ria iki 15 mln. eu­rų per me­tus.