Įtakingo JAV diplomato įspėjimas: po Ukrainos gali būti ir kita šalis
JAV spe­cia­lu­sis at­sto­vas Ukrai­nai Kur­tas Vol­ke­ris Vil­niu­je pers­pė­jo, kad Eu­ro­po­je vyks­ta pa­vo­jin­gi da­ly­kai, ke­lian­tys grės­mę kai ku­rioms vals­ty­bėms. Kar­tu aukš­to ran­go dip­lo­ma­tas pa­žy­mė­jo, kad Ame­ri­kai la­bai svar­bus Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mas.

K. Vol­ke­ris da­ly­va­vo aukš­to ly­gio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus var­do tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Re­gio­ni­nės ly­de­rys­tės at­kū­ri­mas“. Čia jis dar kar­tą pa­kar­to­jo ne vie­no JAV po­li­ti­ko iš­sa­ky­tus žo­džius, kad Bal­ti­jos ša­lys yra la­bai svar­bios JAV.

Ma­to­me, kad vyks­ta in­va­zi­jos, oku­pa­ci­jos, perb­rai­žo­mos sie­nos ir tai reiš­kia, kad ga­li bū­ti ir se­kan­ti ša­lis.

Dip­lo­ma­tas pri­si­mi­nė pra­ėju­sią va­sa­rą sa­kęs kal­bą Bal­ti­jos-Ame­ri­kos lais­vės fon­do ren­gi­ny­je, ku­ria­me pa­klaus­tas, ko­dėl JAV rū­pi Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sau­gu­mas, at­sa­kė pa­pras­tai: nes jū­sų lais­vė reiš­kia mū­sų lais­vę.

„Jei­gu jū­sų lais­vei ky­la grės­mė, tuo­met kils grės­mė ir mums vi­siems. Jei­gu jū­sų ša­lys yra sėk­min­gos, kles­tin­čios, sau­gios ir de­mo­kra­tiš­kos, to­kie bū­si­me ir mes vi­si. Bū­tent to­dėl tai ir yra svar­bu“, – aiš­ki­no K. Vol­ke­ris.

Taip pat jis pri­si­mi­nė ki­tą is­to­ri­ją – iš 1999 me­tų, kai da­ly­va­vo NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Va­šing­to­ne, ku­ria­me Len­ki­ja, Če­ki­ja ir Veng­ri­ja bu­vo pri­im­tos į Al­jan­są. Bal­ti­jos ša­lys, pa­sak K. Vol­ke­rio, ne­ri­ma­vo, ka­da gi jos bus pa­kvies­tos pri­si­jung­ti prie NA­TO.

„Tuo me­tu įpras­ti­nis mąs­ty­mas bu­vo, kad vi­sa tai per su­dė­tin­ga, ne­ga­li­me pri­im­ti į NA­TO Bal­ti­jos vals­ty­bių ne­išp­ro­vo­kuo­da­mi konf­lik­to su Ru­si­ja, ne­ga­li­me Bal­ti­jos ša­lių pri­im­ti į NA­TO, nes ne­ga­lė­si­me ap­gin­ti jų te­ri­to­ri­jų, taip pat bu­vo pa­mi­nė­ta vi­sa ei­lė ki­tų pa­vyz­džių. 2002-ai­siais Bal­ti­jos ša­lys bu­vo pa­kvies­tos pri­si­jung­ti prie NA­TO Pra­hos vir­šū­nių su­si­ti­ki­me. Kas gi pa­si­kei­tė?

1999 me­tais ma­nė­me, kad tai yra ne­įma­no­ma, bet Bal­ti­jos ša­lys įro­dė, jog vis­kas yra įma­no­ma. Nu­sta­tė­me kri­te­ri­jus ir na­rys­tės stan­dar­tus, kad tu­ri bū­ti ci­vi­li­nis ka­ri­nių pa­jė­gų kon­tro­lia­vi­mas, rei­kia siek­ti kaip ga­li­ma la­biau iš­spręs­ti konf­lik­tus su kai­my­nė­mis ir t.t. Įgy­ven­din­da­mos NA­TO su­kur­tą na­rys­tės veiks­mų pla­ną, Bal­ti­jos ša­lys bu­vo ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sios vals­ty­bės. Su­pra­to­me, kad jos tu­ri bū­ti pa­kvies­tos, ne­bu­vo ga­li­ma ig­no­ruo­ti jų pa­sie­ki­mų ir pa­stan­gų. Da­bar tu­ri­me žiū­rė­ti į Ukrai­ną, Mol­do­vą, Gru­zi­ją ir joms ga­li­me tik pa­tar­ti pa­da­ry­ti tai, ką pa­da­rė Bal­ti­jos ša­lys. Ta­da at­si­ras ga­li­my­bių, ku­rios šian­dien at­ro­do ne­įma­no­mos“, – tvir­ti­no bu­vęs JAV am­ba­sa­do­rius prie NA­TO.

Sieks at­kur­ti Ukrai­nos te­ri­to­ri­nį vientisumą

K. Vol­ke­ris ak­cen­ta­vo, kad Eu­ro­po­je, 1,5 val. skry­džio nuo mū­sų ša­lies, vyks­ta ka­ras ir pri­va­lu pa­da­ry­ti vis­ką, jog jis baig­tų­si. JAV dip­lo­ma­tas pri­mi­nė, kad ke­lis me­tus trun­kan­čio ka­ri­nio konf­lik­to me­tu jau žu­vo 10 tūkst. žmo­nių, mi­li­jo­nai tu­rė­jo pa­lik­ti sa­vo na­mus. Di­de­lis pa­vo­jus ky­la ne tik ukrai­nie­čiams, bet ir Eu­ro­pai.

„Ma­to­me, kad vyks­ta in­va­zi­jos, oku­pa­ci­jos, perb­rai­žo­mos sie­nos ir tai reiš­kia, kad ga­li bū­ti ir se­kan­ti ša­lis“, – pers­pė­jo K. Vol­ke­ris.

Jis pri­mi­nė, kad lie­pą Ki­je­ve vie­šė­jęs JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Re­xas Til­ler­so­nas tei­gė, kad pa­grin­di­nis Ame­ri­kos tiks­las – at­kur­ti Ukrai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir su­ve­re­nu­mą bei pa­dė­ti už­ti­krin­ti ša­lies pi­lie­čių sau­gu­mą.

„Jei­gu mums pa­vyks pa­siek­ti šį tiks­lą, tai iš ti­krų­jų bus svar­bi per­ga­lė. Pir­mas žings­nis jos link bū­tų il­ga­lai­kės pa­liau­bos. Ži­nau, kad vyks­ta de­ry­bos pa­gal Nor­man­di­jos for­ma­tą. Pa­lai­ko­me tiks­lą, kad bū­tų pa­siek­tos pa­liau­bos, o bend­ras tiks­las – Ukrai­nos su­ve­re­nu­mo ir te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo at­kū­ri­mas“, – aiš­ki­no jis.