IT sprendimai rinkimų kampanijoje – retenybė
Nau­jo­sios in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos (IT) sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čioms par­ti­joms dar ne­įkan­da­mos. Jos nė­ra pa­trauk­lios ne tik dėl di­de­lių fi­nan­si­nių iš­lai­dų, bet ir dėl bai­mės, kad ne­stan­dar­ti­nės prie­mo­nės „ne­su­veiks“.

In­te­rak­ty­vūs in­for­ma­ci­niai sten­dai, tri­ma­čiai vaiz­dai, skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos in­ter­ne­te, elek­tro­ni­nės skra­ju­tės ir ki­ti ne­ti­pi­niai spren­di­mai dau­gu­mos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų ne­ža­vi. Tik vie­na ki­ta į rin­kė­jų šir­dis be­si­bel­džian­ti po­li­ti­nė jė­ga, be įpras­tų sa­vi­rek­la­mos prie­mo­nių, ren­ka­si ir anks­čiau ne­iš­mė­gin­tas.

Iš­sis­ki­ria retas

Sa­vi­tai IT pri­tai­kė par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Kau­no sky­rius. Vi­so­se skra­ju­tė­se ir sten­duo­se ma­ty­ti brūkš­ni­nis ko­das. Par­si­siun­tu­sie­ji į iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus spe­cia­lią mo­bi­lią­ją prog­ra­mą ir nu­krei­pę ry­šio prie­mo­nę į šį ko­dą iš­vys­ta vaiz­do kli­pą. Ja­me ma­ty­ti aki­mir­kos iš po­li­ti­kų dvi­ra­čio žy­gio ir skam­ba Kau­no "tvar­kie­čių" him­nu va­di­na­ma dai­na.

„Paį­vai­rin­ti sten­dus ir skra­ju­tes brūkš­ni­niu ko­du ne­bu­vo su­dė­tin­ga. Tai tur­būt vie­na iš ne­dau­ge­lio IT prie­mo­nių, ku­rios pa­pil­do­mai ne­kai­nuo­ja“, - LŽ sa­kė Kau­no "tvar­kie­čių" ly­de­rė Auš­ra Ru­čie­nė. Ji tei­gė, kad yra ir dau­giau idė­jų, kaip IT pa­nau­do­ti, ta­čiau kol kas jos pa­lie­ka­mos at­ei­čiai.

Lai­ki­no­sios sos­ti­nės so­cial­de­mo­kra­tai ap­siė­jo be įman­try­bių. „No­rė­jo­me sa­vo par­ti­ją, jos prog­ra­mą, kan­di­da­tus pri­sta­ty­ti in­te­rak­ty­via­me sten­de, bet dėl jo kai­nos šios idė­jos at­si­sa­kė­me“, - LŽ pa­sa­ko­jo so­cial­de­mo­kra­tė Orin­ta Lei­pu­tė. Anot jis, toks sten­das, pir­mi­niais skai­čia­vi­mais, bū­tų at­siė­jęs apie 7500 eu­rų. Šiuo me­tu rek­la­ma stan­dar­ti­nia­me 18 kvad­ra­ti­nių me­trų sten­de yra dau­giau nei 10 kar­tų pi­ges­nė.

Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė An­dže­li­ka Ba­ne­vi­čie­nė ti­ki­no, kad tra­di­ci­nes prie­mo­nes, ku­rias "dar­bie­čiai" kas­kart nau­do­ja per rin­ki­mus, šie­met pa­įvai­rins au­to­bu­siu­kas, ant jo šo­nų bus pri­tai­sy­ti spe­cia­lūs ekra­nai, ro­dan­tys vaiz­do in­for­ma­ci­ją. „Trans­por­to prie­mo­nė, ku­ri va­ži­nės po įvai­rias Kau­no vie­tas, ski­ria­si nuo ki­tų pa­na­šaus po­bū­džio in­for­ma­ci­nių prie­mo­nių. Jos ne­pa­ma­ty­ti ne­įma­no­ma, nes tai tar­si ju­dan­tis, ak­ty­vus lau­ko ekra­nas“, - aiš­ki­no pa­šne­ko­vė.

Vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Vie­nin­gas Kau­nas“ na­rys Po­vi­las Ma­čiu­lis pa­sa­ko­jo, kad be­ne mo­der­niau­sia per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją jų nau­do­ja­ma prie­mo­nė yra in­ter­ne­ti­nis Kau­no že­mė­la­pis, in­for­muo­jan­tis, ko­kie kon­kre­tūs dar­bai bus nu­veik­ti se­niū­ni­jo­se. „Jį su­kū­rė­me pa­tys. Ka­dan­gi tai nė­ra mo­der­niau­sias tech­no­lo­gi­nis spren­di­mas, jam įgy­ven­din­ti IT spe­cia­lis­tų ne­sam­dė­me - pa­ka­ko mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos na­rių kom­pe­ten­ci­jos ir ži­nių“, - sa­kė jis.

Var­žy­tu­vės internete

Lai­ki­no­sios sos­ti­nės me­ras, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų Kau­no sky­riaus ly­de­ris And­rius Kup­čins­kas tvir­ti­no, kad kon­ser­va­to­riai ne­stan­dar­ti­ne rek­la­ma, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­si­re­mia. Prie ne­įp­ras­tų prie­mo­nių, ga­lin­čių su­do­min­ti rin­kė­jus, jis pri­skir­tų daug­kar­ti­nės ser­ve­tė­les aki­niams va­ly­ti. Jos de­ko­ruo­tos po­li­ti­ne at­ri­bu­ti­ka.

Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Dir­bam Kau­nui“ ini­cia­to­rius Gin­tau­tas La­ba­naus­kas pa­brė­žė, kad šie­met dau­gu­ma kan­di­da­tų „ap­si­gy­ve­no“ in­ter­ne­te ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Jis iro­ni­za­vo, kad kai ku­riuo­se por­ta­luo­se jau vyks­ta me­ro rin­ki­mai, o juo­se pir­mau­jan­tys po­li­ti­kai yra pa­sie­kę ne­įti­kė­ti­nas po­li­ti­nes vir­šu­kal­nes.

„To­kias var­žy­tu­ves, ku­rių re­zul­ta­tai yra la­bai ne­ob­jek­ty­vūs, lai­ky­čiau ne­stan­dar­ti­ne ir ne itin są­ži­nin­ga rek­la­mos prie­mo­ne. Juk ne vi­si mies­tie­čiai su­pran­ta, kad su­dė­jus esą vi­sų sa­vo nuo­mo­nę in­ter­ne­te iš­reiš­ku­sių­jų skai­čių iš­ei­na toks rin­ki­mų ak­ty­vu­mo re­zul­ta­tas, ko­kio Kau­ne nie­kuo­met nė­ra bu­vę“, - aiš­ki­no G. La­ba­naus­kas.

Eks­pe­ri­men­tuo­ti nesiryžta

LŽ kal­bin­ti po­li­ti­kai su­tar­ti­nai tvir­ti­no ne­ga­lin­tys at­si­sa­ky­ti tra­di­ci­nių rek­la­mos prie­mo­nių, nes jos, nors ir nu­si­bo­du­sios ir ne­mo­der­nios, yra lai­ko pa­ti­krin­tos, pa­ti­ki­mos. Esą veiks­min­giau­sia skelb­ti in­for­ma­ci­ją lau­ko sten­duo­se, skra­ju­tė­se ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se.

„E­sant to­kiai po­li­ti­nei rin­kai, ne­si­vie­šin­ti įpras­tais me­to­dais ne­ga­li­me. Ki­taip lik­si­me vi­sai ne­pas­te­bė­ti“, - pa­žy­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tė O. Lei­pu­tė.

Jai pri­ta­rė ir "dar­bie­tė" A. Ba­ne­vi­čie­nė. Ji pri­pa­ži­no, kad po­li­ti­kams stin­ga ne tik nau­jų sa­vi­rek­la­mos idė­jų, bet ir ryž­to ri­zi­kuo­ti. „A­pie ne­tra­di­ci­nes prie­mo­nes kal­bė­jo­me, bet at­si­sa­kė­me min­čių jas ana­li­zuo­ti ne tik dėl ge­ro­kai di­des­nių fi­nan­si­nių iš­lai­dų, bet ir ne­aiš­kaus re­zul­ta­to“, - sa­kė po­li­ti­kė.

LŽ kal­bin­tas Li­be­ra­lų są­jū­džio Kau­no sky­riaus ly­de­ris Ri­man­tas Mi­kai­tis ne­abe­jo­jo, kad IT spren­di­mų ei­lė rin­ki­muo­se dar at­eis. Jo tei­gi­mu, prieš ket­ve­rius me­tus re­tas po­li­ti­kas ti­kė­jo so­cia­li­nių tink­lų ga­lia. Da­bar be bend­ra­vi­mo in­ter­ne­tu ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma nė vie­no kan­di­da­to agi­ta­ci­nė kam­pa­ni­ja.