Išvalyti munduro dėmę gali ir nepavykti
Per ap­kal­tą nu­ša­lin­ta­jam pre­zi­den­tui „tvar­kie­čiui“ Ro­lan­dui Pa­ksui du­rys į Sei­mą ir pre­zi­den­tū­rą ga­li ir ne­at­si­ver­ti. Abe­jo­nių dėl R. Pa­ksą „rea­bi­li­tuo­sian­čios“ Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, ku­rią pla­nuo­ja­ma pri­im­ti ry­toj, ne­sle­pia nei opo­zi­ci­ja, nei kai ku­rie val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai.

„Pei­lį į nu­ga­rą“ val­dan­tie­siems „tvar­kie­čiams“ ne­sle­pia smeig­sian­tys opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai. Ta­čiau spė­ja­ma, kad pa­na­šiai pa­sielg­ti ga­li ir ir koa­li­ci­jos bi­čiu­liai „dar­bie­čiai“, ku­riems da­bar va­do­vau­ja bu­vęs R. Pa­kso bend­ra­žy­gis Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Kaip bal­suo­ti dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja, kaip ir kai ku­rios ki­tos, tei­gia ap­sisp­rę­sian­čios ry­toj ry­te prieš Sei­mo po­sė­dį.

R. Pa­ksas ren­gia­si rinkimams

„Ti­krai ne­ga­lė­čiau sa­ky­ti, kad vis­kas yra ge­rai“, – si­tua­ci­ją prieš ryt­die­nos bal­sa­vi­mą įver­ti­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Kom­sis. Jis pri­pa­ži­no, kad di­džiau­sias smū­gis bū­tų koa­li­ci­jos par­tne­rių iš­da­vys­tė. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, Dar­bo par­ti­jos at­sto­vų ne­ap­sisp­ren­di­mą, kaip bal­suo­ti, ska­ti­na abie­jų par­ti­jų kon­ku­ren­ci­ja. K. Koms­kis pri­pa­ži­no, kad, ne­sėk­mės at­ve­ju, „Tvar­ka ir tein­gu­mas“ tu­ri du sce­na­ri­jus. Vie­nas, mė­gin­ti Sei­mui siū­ly­ti kon­ser­va­to­rių par­eng­tą al­ter­na­ty­vią Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, an­tras – nie­ko ne­da­ry­ti. „Te­gu Lie­tu­va mo­ka bau­das, kad ne­vyk­do Eu­ro­pos Žmo­gaus tei­sių Teis­mo spren­di­mo. Gal ta­da , kai bus nau­ja val­džia, nau­ja dau­gu­ma, šis klau­si­mas bus iš­spręs­tas“, – sa­kė K. Koms­kis. Pa­sak jo, bet koks ryt­die­nos spren­di­mas „ya­ra aiš­ku­mas“. „Šį­kart nuo mū­sų pri­klau­so ne tiek jau ir daug“, – pa­ste­bė­jo jis. K. Koms­kis pa­ti­ki­no, kad par­ti­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras R. Pa­ksas rim­tai nu­si­tei­kęs da­ly­vau­ti ki­tų me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se.

Pa­sak Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Dauk­šio, per pir­mą­jį bal­sa­vi­mą dėl Kons­ti­tu­ci­jos ke­ti­mo „dar­bie­čiai“ bal­sa­vo už. „Ko­kios nuo­mo­nės bus šį­kart, ne­ži­nau. Nuo­mo­nių yra įvai­rių, ti­krai yra to­kių, ku­rie pri­tar­ti ne­no­ri. Ry­toj su­tar­si­me, kaip bal­suo­ti– vie­nin­gai ar in­di­vi­dua­liai“, – lzi­nios.lt sa­kė k. Dauk­šys. „Dar­bie­tis“ ne­slė­pė abe­jo­jąs, ar per le­mia­mą bal­sa­vi­mą pa­vyks su­rink­ti 94 pri­ta­rian­čius bal­sus.

Įžvel­gė ini­cia­to­rių gudravimą

Di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja tvir­tai lai­ko­si sa­vo po­zi­ci­jos dėl šios pa­tai­sos ir keis­ti nuo­mo­nės ne­ke­ti­na. Kon­ser­va­to­riai bal­suo­ti ne­ke­ti­na. Kaip lzi­nios.lt sa­kė frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma, „i­ni­cia­to­riai su­gud­ra­vo skelb­da­mi, kad pa­tai­sa at­vers ke­lią tik į Sei­mą“. „Bet iš ti­krų­jų ji su­da­rys ga­li­my­bę kan­di­da­tuo­ti ir pre­zi­den­to par­ei­gas“, – tei­gė J. Raz­ma. Kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, kad Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa ry­toj bus pri­im­ta, maž­daug 50 pro­cen­tų.

Sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis par­ašė: „Ry­toj Sei­mas tu­rė­tų tar­ti le­mia­mą žo­dį, ar kei­si­me Kons­ti­tu­ci­ją ir lei­si­me R. Pa­ksui da­ly­vau­ti ki­tų me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se. Pra­ėju­siais me­tais toks pats bal­sa­vi­mas žlu­go, o R.Pa­ksas per Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus vėl ga­lė­jo vai­din­ti kan­ki­nį. Įdo­mu, kaip bus šį­kart, nes, kiek ži­nau, Dar­bo par­ti­ja dėl as­me­ni­nių su­me­ti­mų ti­krai ne­bal­suos „už“, ir tai, ma­tyt, pa­virs į pjau­ty­nes koa­li­ci­jos vi­du­je. Li­be­ra­lai dėl bal­sa­vi­mo ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs an­tra­die­nį ry­te. R.Pa­ksui ne­jau­čiu jo­kių sim­pa­ti­jų, bet man vis kir­ba min­tis, kad rei­kia vie­ną die­ną nu­im­ti nuo jo „kan­ki­nio“ au­reo­lę, kad jis baig­tų ma­ni­pu­liuo­ti žmo­nių jaus­mais. Gal te­gu da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se ir grei­tai pa­ma­ty­tu­me, kad šis ka­ra­lius yra nuo­gas“.

Bū­ta pa­stan­gų

Da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se R. Pa­ksas ne­ga­li nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. KT yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Ta­čiau Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas (EŽTT) prieš ket­ve­rius me­tus pa­skel­bė, kad da­bar­ti­nis drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas. KT kons­ta­ta­vo, kad įgy­ven­din­ti to­kį Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mą ga­li­ma tik kei­čiant Kons­ti­tu­ci­ją. 2014 me­tų ba­lan­dį Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pa­skel­bė, kad Lie­tu­va, užd­rau­du­si po ap­kal­tos pa­ša­lin­tiems as­me­nims ei­ti aukš­tas par­ei­gas, pa­žei­dė R. Pa­kso po­li­ti­nes tei­ses. 2013–2014 me­tais Sei­mo mė­gi­ni­mai pra­ktiš­kai įgy­ven­din­ti EŽTT spren­di­mą ne­bu­vo sėk­min­gi. Vie­nas bal­sa­vi­mas dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų bu­vo su­reng­tas pa­žei­džiant for­ma­lias pro­ce­dū­ras, ki­tas aps­kri­tai bu­vo at­šauk­tas. Ta­čiau iš es­mės bu­vo ne­su­ta­ria­ma dėl vie­no – ar R. Pa­ksui tu­ri bū­ti lei­džia­ma da­ly­vau­ti tik par­la­men­to rin­ki­muo­se, ar at­ver­ti ga­li­my­bę siek­ti ir pre­zi­den­to bei ki­tų par­ei­gų, ku­rios pra­de­da­mos ei­ti da­vus kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką.

Du bal­sa­vi­mai

56 Kons­ti­tu­ci­jos straips­nio pa­tai­sa siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad „Sei­mo na­riais ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi šiurkš­čiai pa­žei­dę Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žę prie­sai­ką as­me­nys, ku­riuos ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka Sei­mas pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar ku­rių Sei­mo na­rio man­da­tą pa­nai­ki­no, jei­gu nuo to­kio as­mens pa­ša­li­ni­mo iš uži­ma­mų par­ei­gų ar jo Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo ne­praė­jo 10 me­tų“. Rug­sė­jo 10 die­ną už šį pro­jek­tą bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo vie­nas, 13 – su­si­lai­kė. Kad pa­tai­sa bū­tų pri­im­ta, an­tra­die­nį už ją taip pat pri­va­lo bal­suo­ti ne ma­žiau kaip du treč­da­liai vi­sų Sei­mo na­rių, tai yra ne ma­žiau kaip 94 par­la­men­ta­rai. Pa­tai­sa ne tik at­ver­tų ke­lią R.Pa­ksui da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, bet ir pre­zi­den­to. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­ti ga­li tas Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­ris ga­li bū­ti ren­ka­mas ir Sei­mo na­riu. Kad Kons­ti­tu­ci­ja bū­tų pa­keis­ta, už tai per pri­ėmi­mą du kar­tus tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 94 par­la­men­ta­rai. Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo įsta­ty­mų pro­jek­tai svars­to­mi ir dėl jų bal­suo­ja­ma Sei­mo po­sė­dy­je du kar­tus, tarp šių bal­sa­vi­mų tu­ri bū­ti da­ro­ma ne ma­žes­nė kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka.