Ištuštėjusios rezidencijos čiulpia valstybės pinigus
Val­džios re­zer­va­te va­di­na­mo­se Tur­niš­kė­se ke­lios vals­ty­bi­nės re­zi­den­ci­jos – pre­zi­den­to ir prem­je­ro – sto­vi tuš­čios, ta­čiau mo­kes­čių mo­kė­to­jams jų iš­lai­ky­mas vis tiek at­siei­na ne­pi­giai.

Val­džios re­zer­va­tu va­di­na­mo­se Tur­niš­kė­se li­ko dvi ne­nau­do­ja­mos vals­ty­bės va­do­vų re­zi­den­ci­jos. Nuo gruo­džio nie­kas ne­gy­ve­na vy­riau­sy­bi­niuo­se apar­ta­men­tuo­se, nes prem­je­ru ta­pęs Sau­lius Skver­ne­lis at­si­sa­kė į juos kraus­ty­tis. Teis­mo spren­di­mu pre­zi­den­ti­nę re­zi­den­ci­ją ne­se­niai pa­li­ko bu­vu­sio ša­lies va­do­vo Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė.

Tei­gia­ma, jog iš­tuš­tė­ję gy­ve­na­mie­ji na­mai pres­ti­ži­nia­me sos­ti­nės ra­jo­ne to­liau bus nau­do­ja­mi įvai­rioms vals­ty­bės reik­mėms.

Ko­vo­jo dėl gy­ve­ni­mo Turniškėse

Pa­si­bai­gus teis­mų ma­ra­to­nui ir K. Bra­zaus­kie­nei iš­si­kraus­čius iš re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se, pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ir ka­den­ci­ją bai­gu­sio ša­lies va­do­vo Val­do Adam­kaus kai­my­nys­tė­je tuš­čias li­ko 441,29 kv. me­trų na­mas. Kaip in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba, šis pa­sta­tas to­liau bus nau­do­ja­mas vals­ty­bės reik­mėms.

„Re­zi­den­ci­jos iš­lai­ky­mas iki šiol vals­ty­bei ne­kai­na­vo – ko­mu­na­li­nes iš­lai­das pa­deng­da­vo ten gy­ve­nu­si K. Bra­zaus­kie­nė. Ar­ti­miau­siu me­tu bus at­lik­tas pa­sta­to būk­lės įver­ti­ni­mas, o pa­skui spren­džia­ma, ko­kių re­mon­to dar­bų rei­kia“, – aiš­ki­no pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai. Kiek per me­tus mo­kes­čių mo­kė­to­jams ga­lė­tų at­siei­ti tuš­čios re­zi­den­ci­jos iš­lai­ky­mas, ne­atsk­lei­džia­ma.

Pre­zi­den­to A. Bra­zaus­ko naš­lė ak­ty­viai ko­vo­jo dėl tei­sės to­liau gy­ven­ti pre­zi­den­ti­nė­je re­zi­den­ci­jo­je. Pa­si­bai­gus būs­to pa­nau­dos su­tar­čiai K. Bra­zaus­kie­nė ne­rea­ga­vo į pra­šy­mus iš­si­kraus­ty­ti, to­dėl Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja 2015 me­tais krei­pė­si į teis­mą dėl jos iš­kel­di­ni­mo.

Taš­ką šio­je is­to­ri­jo­je pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­dė­jo Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas. Jis nu­spren­dė, kad Tur­niš­kė­se esan­čio­je re­zi­den­ci­jo­je K. Bra­zaus­kie­nė gy­ve­na ne­tei­sė­tai, tad pri­va­lo iš­si­kraus­ty­ti. Ka­dan­gi naš­lė ne­sku­bė­jo vyk­dy­ti teis­mo spren­di­mo, Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja krei­pė­si į ants­to­lius, kad bū­tų pra­dė­ta jos iš­kel­di­ni­mo pro­ce­dū­ra. Ga­liau­siai mo­te­ris pa­li­ko pa­sta­tą pa­ti.

Ne­si­jau­čia nu­si­pel­nęs rezidencijos

Nau­jų šei­mi­nin­kų ne­su­lau­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vo re­zi­den­ci­ja. Vil­niaus pa­kraš­ty­je, pri­va­čių na­mų kvar­ta­le, su šei­ma gy­ve­nan­tis S. Skver­ne­lis at­si­sa­kė kraus­ty­tis į Tur­niš­kes, nes sten­gia­si gy­ven­ti kaip „ei­li­nis nor­ma­lus žmo­gus“.

„Lan­kau­si ki­ne, tea­tre, spor­to var­žy­bo­se, vai­kų ren­gi­niuo­se, ki­tur. Tik tiek, kad da­bar vi­sur – su šio­kia to­kia pa­ly­da. Bend­rau­ju ir to­liau bend­rau­siu su pa­čiais įvai­riau­siais žmo­nė­mis, kai­my­nais, bend­ruo­me­ne. Ne­no­riu ir ne­ke­ti­nu izo­liuo­tis. Ir ga­liau­siai: ne­si­jau­čiu nu­si­pel­nęs tos 600 kv. me­trų plo­to re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se, nors tu ką“, – spren­di­mą ne­si­kel­ti gy­ven­ti į vals­ty­bi­nę re­zi­den­ci­ją ko­men­ta­vo prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bės va­do­vo šei­mai skir­tas na­mas baig­tas įreng­ti 2014-ai­siais, po sep­ty­ne­rius me­tus tru­ku­sių re­mon­to dar­bų. Dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas, tu­rin­tis rū­sį, erd­vią ve­ran­dą, bal­ko­nų, uži­ma dau­giau kaip 600 kv. me­trų (gy­ve­na­ma­sis plo­tas – 259 kv. me­trai).

Kristina Brazauskienė. Oresto Gurevičiaus nuotrauka.

Pir­ma­me aukš­te įreng­ta mo­der­ni vir­tu­vė, sve­tai­nė, ka­vos gė­ri­mo ir prem­je­ro dar­bo, sve­čių vo­nios kam­ba­riai. Na­mo grin­dys iš­klo­tos ąžuo­li­ne dan­ga, įreng­tas du­ji­nis šil­dy­mas.

Kol kas re­zi­den­ci­ja tu­rė­jo tik vie­nus šei­mi­nin­kus – nuo 2014 me­tų rugp­jū­čio iki 2016-ųjų pa­bai­gos jo­je gy­ve­no tuo­me­tis mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius su žmo­na Ja­ni­na.

Tei­gia­ma, kad iš­tuš­tė­ję gy­ve­na­mie­ji na­mai pres­ti­ži­nia­me sos­ti­nės ra­jo­ne – Tur­niš­kė­se –to­liau bus nau­do­ja­mi įvai­rioms vals­ty­bės reik­mėms.

Nau­dos sve­čiams pri­im­ti

Vy­riau­sy­bės Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vų tei­gi­mu, prem­je­ro re­zi­den­ci­ją pla­nuo­ja­ma nau­do­ti už­sie­nio de­le­ga­ci­jų vi­zi­tams ir rep­re­zen­ta­ci­jai. Jo­je ga­lė­tų bū­ti ren­gia­mi mi­nis­tro pir­mi­nin­ko su­si­ti­ki­mai su ofi­cia­liais už­sie­nio vals­ty­bių as­me­ni­mis. „Daž­niau­siai tai bū­tų ofi­cia­lūs ar­ba dar­bo pie­tūs, va­ka­rie­nės“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai.

Anot jų, prem­je­ro re­zi­den­ci­jos erd­vių iš­dės­ty­mas, in­ter­je­ras ir būk­lė ati­tin­ka pro­to­ko­lo rei­ka­la­vi­mus. Re­mon­tuo­ti šio pa­sta­to ar­ti­miau­siu me­tu ne­si­ren­gia­ma.

Naujų šeimininkų nesulaukė Vyriausybės vadovo rezidencija. Oresto Gurevičiaus nuotrauka

2016 me­tais Vy­riau­sy­bės va­do­vo re­zi­den­ci­jai iš­lai­ky­ti, kai jo­je gy­ve­no A. But­ke­vi­čius su žmo­na, kai­na­vo apie 11 tūkst. eu­rų. „Ver­ti­nant šių me­tų pir­mo­jo ket­vir­čio re­zi­den­ci­jos iš­lai­ky­mo iš­lai­das, kai pa­sta­tas ne­bu­vo ap­gy­ven­din­tas, per 2017-uo­sius pla­nuo­ja­ma su­tau­py­ti apie 4 tūkst. eu­rų“, – dės­tė Vy­riau­sy­bės Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai.

Skai­čiuo­ja­ma, kad per me­tus re­zi­den­ci­jos iš­lai­ky­mo iš­lai­dos ga­lė­tų siek­ti maž­daug 7 tūkst. eu­rų. Šie pi­ni­gai bū­tų pa­nau­do­ti sąs­kai­toms už elek­trą, van­de­nį, šil­dy­mą ir šiukš­lių iš­ve­ži­mą ap­mo­kė­ti.