Istorinių filmų valstybės 100-mečiui (ne)bus
Bliz­gan­čios val­džios idė­jos Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mui su­kur­ti ne vie­ną ki­no fil­mą ga­li baig­tis šnipš­tu. Nors fil­mams ki­tą­met ke­ti­na­ma at­riek­ti 400 tūkst. eu­rų, ga­li su­kliu­dy­ti lai­ko sto­ka.

Už­sa­kius vals­ty­bei ir ne­men­kas su­mas pi­ni­gų sky­rus iš biu­dže­to, ini­ci­juo­ti fil­mų is­to­ri­ne te­ma­ti­ka kū­ri­mą Lie­tu­va ban­dė jau ne kar­tą. Ta­čiau iki šiol vi­si su­ma­ny­mai vien apaug­da­vo skan­da­lais ir li­ko ne­įgy­ven­din­ti.

Ne­pa­si­mo­ky­ta ir iš Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čio mi­nė­ji­mo liūd­nos is­to­ri­jos, kai jo­kio is­to­ri­nio fil­mo ne­su­lauk­ta iki šiol. Lie­tu­vos ki­no cen­tras ne­tru­kus vėl skelbs vai­dy­bi­nių, do­ku­men­ti­nių ir ani­ma­ci­nių fil­mų nau­jų idė­jų kon­kur­są. Taip ren­gia­ma­si įam­žin­ti mū­sų vals­ty­bės šimt­me­tį, ku­ris bus šven­čia­mas 2018 me­tais.

Ta­čiau ki­no pro­fe­sio­na­lai aiš­ki­na, kad po­ra me­tų nuo idė­jos iki fil­mo su­kū­ri­mo – itin trum­pas lai­kas, o jie iki šiol sken­di ne­ži­nio­je. Tad pers­pė­ja, kad jo­kio rim­to fil­mo ga­li­me ir ne­su­lauk­ti. Kaip LŽ tei­gė pro­diu­se­ris Žil­vi­nas Nau­jo­kas, Lie­tu­vos ki­no fi­nan­sa­vi­mo pa­tir­tis ro­do, kad to­kiems fil­mams ski­ria­mi di­džiu­liai pi­ni­gai, bet to­kia pro­duk­ci­ja pa­pras­tai su­do­mi­na vos ke­lias­de­šimt žiū­ro­vų. "Per 25-erius ne­prik­lau­so­my­bės me­tus, ma­tyt, iš­leis­ta ne vie­na de­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų to­kiems fil­mams, ku­rių be­veik nie­kas ne­ma­tė ir apie juos net ne­gir­dė­jo", - ap­gai­les­ta­vo pro­diu­se­ris Ž. Nau­jo­kas, tar­si iš anks­to pers­pė­da­mas apie bū­si­mo vai­dy­bi­nių, do­ku­men­ti­nių ir ani­ma­ci­nių fil­mų nau­jų idė­jų kon­kur­so ga­li­mą ne­sėk­mę.

De­ta­lės – vis dar šešėlyje

Prodiuseris Žilvinas Naujokas

Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­ma ir įgy­ven­di­ni­mo pla­nas jau pa­tvir­tin­ti, ta­čiau iki šiol ne­ži­no­ma kiek, ko­kių ir už kiek bus ku­ria­ma fil­mų. Aiš­kė­ja, kad, užuot fi­nan­sa­vus jau pra­dė­tus ir vyk­do­mus pro­jek­tus, vis­ką bus ban­do­ma pra­dė­ti iš nau­jo. Kaip LŽ pa­brė­žė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, iš šios prog­ra­mos lė­šų bus re­mia­mi tik nau­ji su­ma­ny­mai.

Lie­tu­vos ki­no cen­tras (LKC) šį mė­ne­sį skelbs vai­dy­bi­nių, do­ku­men­ti­nių ir ani­ma­ci­nių fil­mų nau­jų idė­jų kon­kur­są, su­ma­ny­mus ver­tins Ki­no ta­ry­bos eks­per­tai. Pa­sak įstai­gos va­do­vo Ro­lan­do Kviet­kaus­ko, idė­jos bus ver­ti­na­mos re­mian­tis tuo, kaip jos at­spin­di Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos tiks­lus ir pri­nci­pus.

„Kal­ba­me apie po­rei­kį ani­ma­ci­niu, do­ku­men­ti­niu ar vai­dy­bi­niu ki­nu pri­si­min­ti is­to­ri­ją, ana­li­zuo­ti da­bar­tį, žvelg­ti į at­ei­tį ir puo­se­lė­ti lie­tu­viš­ką ta­pa­ty­bę. Šios prie­mo­nės re­zul­ta­tus no­rė­tu­me ma­ty­ti ne tik ki­no tea­truo­se. Ti­ki­mės, kad kū­rė­jų dė­me­sį pa­trauks ir ga­li­my­bė kur­ti te­le­vi­zi­jos au­di­to­ri­jai”, – aiš­ki­no R. Kviet­kaus­kas.

LKC nu­ro­dė, kad ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te to­kiems dar­bams nu­ma­ty­ta skir­ti iki 440 tūkst. eu­rų. Lė­šoms pa­skirs­ty­ti, kaip tei­gia­ma, bus skel­bia­mas at­ski­ras kon­kur­sas.

Tie­sa, dėl ga­lu­ti­nio prog­ra­mos prie­mo­nių pla­no su­tar­ta tik prieš ke­le­tą sa­vai­čių. „Ne­no­rė­jo­me kar­to­ti 2009 me­tų (Lie­tu­vos var­do mi­nė­ji­mo tūks­tant­me­čio - aut.) ne­igia­mos is­to­ri­jos ir skelb­ti kon­kur­so ne­tu­rint spren­di­mo nei dėl fi­nan­sa­vi­mo, nei dėl prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo“, – tvir­ti­no LKC di­rek­to­rius.

Šiuo me­tu, pa­sak R. Kviet­kaus­ko, ren­gia­mi idė­jų kon­kur­so nuo­sta­tai, jie bus tvir­ti­na­mi kul­tū­ros mi­nis­tro. Vi­si fil­mai esą tu­rės bū­ti par­ody­ti 2018 me­tais.

Ar žiū­rės ma­sės?

Tie­sa, pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką bet ko­kį ki­no fi­nan­sa­vi­mą tu­ri pa­lai­min­ti Ki­no ta­ry­ba. Da­bar­ti­nės ki­no pro­jek­tų ver­ti­ni­mo tai­syk­lės nu­sta­ty­tos ir Ki­no ta­ry­ba (pro­diu­se­riai, ki­no me­ni­nin­kai ir ki­no kri­ti­kai) su­da­ry­ta orien­tuo­jan­tis į fil­mų at­ran­ką ki­no fes­ti­va­liams.

Kaip LŽ aiš­ki­no ki­no pro­fe­sio­na­lai, Ki­no ta­ry­ba pa­pras­tai sie­kia at­rink­ti pro­jek­tus, ku­rie tu­rė­tų dau­giau­sia šan­sų pui­kiai pa­si­ro­dy­ti už­sie­nio ki­no fes­ti­va­liuo­se, ne­at­siž­vel­gia­ma į ma­si­nės au­di­to­ri­jos pa­sie­kia­mu­mą. Pa­klaus­tas, ko­kie kri­te­ri­jai bus ke­lia­mi fil­mams, skir­tiems Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti, R. Kviet­kaus­kas pa­brė­žė, kad "ge­ras ki­nas lau­kia­mas ne tik fes­ti­va­liuo­se, nes ir na­cio­na­li­nė au­di­to­ri­ja ti­ki­si įdo­mių fil­mų". „Vi­sais at­ve­jais yra ir bus tai­ko­mi pro­fe­sio­na­lu­mo ir ko­ky­biš­ko ki­no kri­te­ri­jai. Be­je, tarp 17 nu­sta­ty­tų pro­jek­tų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų yra ir skir­tas žiū­ro­vų au­di­to­ri­jos pa­sie­ki­mo po­ten­cia­lui, taip pat fil­mo ga­min­to­jo pro­diu­suo­tų fil­mų eko­no­mi­nei sėk­mei įver­tin­ti“, – ti­ki­no R. Kviet­kaus­kas.

Fi­nan­sa­vi­mo klampynė

Dar dau­giau klau­si­mų nei fil­mų idė­jų at­ran­ka ke­lia pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mas. Kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė, pa­pra­šy­ta at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio fil­mas bus fi­nan­suo­ja­mas kaip bend­ro kas­me­ti­nio ki­no kon­kur­so da­lis ir pre­ten­duos į da­lį stan­dar­ti­nio kas­me­ti­nio ki­nui ski­ria­mo biu­dže­to, pa­brė­žė, kad bū­tent kul­tū­ros mi­nis­tro ini­cia­ty­va im­ta kal­bė­ti apie at­ski­rą biu­dže­tą Lie­tu­vos vals­ty­bės 100-me­čiui pa­mi­nė­ti skir­tiems ren­gi­niams ir kul­tū­ros pro­duk­tams. "Anks­tes­ni mi­nis­te­ri­ją pa­sie­kę do­ku­men­tai by­lo­jo apie tai, kad prog­ra­ma tu­rė­tų bū­ti vyk­do­ma iš tu­ri­mų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mų“, – LŽ tei­gė kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ja.

Ga­li už­truk­ti ir 5 metus

Rolandas Kvietkauskas

Tuo me­tu ki­no kū­rė­jai įžvel­gia kur kas di­des­nę nei fi­nan­sa­vi­mas prob­le­mą - lai­ko sto­ką. Pro­diu­se­ris Ž. Nau­jo­kas pa­brė­žė, kad rim­tam ki­nui su­kur­ti pus­tre­čių me­tų yra per ma­žai, o fil­mus rei­kės ro­dy­ti 2018 me­tais. Jis už­si­mi­nė, kad 400 tūkst. eu­rų per me­tus - ne­ma­ži pi­ni­gai, ta­čiau ki­no kū­rė­jai iki šiol sken­di ne­ži­nio­je.

„Nie­ko tiks­laus ne­ži­no­me: nei kiek kon­kre­čiai lė­šų bus nu­ma­ty­ta ga­my­bai, nei kiek nu­ma­ty­ta 2017 me­tams ir t. t., – kal­bė­jo Ž. Nau­jo­kas. – Tad kaip ga­li­ma ruo­štis sta­ty­ti fil­mą, ko­kį sce­na­ri­jų ra­šy­ti: ar de­šim­tis mi­li­jo­nų kai­nuo­sian­čiam fil­mui apie Žal­gi­rio mū­šį, ar vie­no­je pa­tal­po­je vyks­tan­čio veiks­mo fil­mui?"

Ta­čiau LKC di­rek­to­rius R. Kviet­kaus­kas at­re­mia to­kius nuo­gąs­ta­vi­mus, esą nau­jo kon­kur­so pa­skel­bi­mas ne­reiš­kia, kad bus pra­de­da­ma nuo idė­jos ieš­ko­ji­mo, nes is­to­ri­nė te­ma­ti­ka ir anks­čiau do­mi­no ki­no kū­rė­jus. „Pui­kiai su­pran­ta­me, kad fil­mo ke­lias nuo idė­jos iki prem­je­ros ga­li už­truk­ti ir pen­ke­rius me­tus, ir il­giau. Ta­čiau ti­kiu, kad ki­no kū­rė­jų ir ga­min­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mas ne­leis pa­teik­ti bet kaip “su­mes­to” ar ne­rea­laus su­ma­ny­mo”, – vy­lė­si jis. Ki­ta ver­tus, net ir ge­ri su­ma­ny­mai, ku­rių vyk­dy­to­jai ne­tu­rės pla­no, kaip per nu­ma­ty­tą lai­ko­tar­pį su­kur­ti fil­mą, ne­bus re­mia­mi šios prog­ra­mos lė­šo­mis. “Ta­čiau jie ir vė­liau kas­met ga­lės kreip­tis į LKC skel­biant kon­kur­sus – juk vals­ty­bės, tau­tos iden­ti­te­to klau­si­mai - ne vien ju­bi­lie­jų ak­tua­li­ja”, – nu­ro­dė LKC va­do­vas.

R. Kviet­kaus­ko įsi­ti­ki­ni­mu, kai ku­rie jau šian­dien LKC fi­nan­suo­ja­mi fil­mai, pa­vyz­džiui, „E­mi­li­ja“ (re­ži­sie­rius Do­na­tas Ul­vy­das), „Se­ne­kos die­na“ (re­ži­sie­rius Kris­ti­jo­nas Vil­džiū­nas), „Tarp pil­kų de­be­sų“ (re­ži­sie­rius Ma­rius Mar­ke­vi­čius), pui­kiai at­spin­di Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio ju­bi­lie­jaus prog­ra­mos sie­kius.