Istorinės atminties projektams – 130 tūkst. eurų
Vy­riau­sy­bė pa­skirs­tė be­veik 130 tūkst. eu­rų šių me­tų is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mui skir­tiems pro­jek­tams, tarp jų – pa­mink­lo Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui ma­ke­tui bei aikš­te­lės prie Na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos, ku­rio­je pa­mink­las iš­kils, ar­cheo­lo­gi­niams ty­ri­mams.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė pa­mink­lui ir su juo su­si­ju­siems dar­bams skir­ti 24 tūkst. eu­rų. Dar 20 tūkst. eu­rų bus skir­ta pre­zi­den­to Ka­zio Gri­niaus ka­po te­ri­to­ri­jai tvar­ky­ti Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė­je, po 19 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta ini­cia­ty­vos „Šimt­me­čio sa­va­no­riai“ rek­la­mos kam­pa­ni­jai, fo­tog­ra­fi­jos ir me­di­jos par­odai, skir­tai Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui.

Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus sa­kė, kad pi­ni­gai nu­ma­ty­ti par­en­gia­mie­siems J.Ba­sa­na­vi­čiaus skulp­tū­ros ir aikš­tės tvar­ky­mo dar­bams, bet ne pa­čiam pa­mink­lui. Jis pri­mi­nė, kad anks­čiau Vy­riau­sy­bė bu­vo nu­ma­čiu­si be­veik 60 tūkst. eu­rų skulp­tū­rai, ku­rią svars­ty­ta lie­ti pa­gal tar­pu­ka­rio skulp­to­riaus Ra­po­lo Ja­ki­ma­vi­čiaus ma­ke­tą, pri­klau­san­tį Na­cio­na­li­niam dai­lės mu­zie­jui. Ta­čiau Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei ir mu­zie­jui bei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai ne­su­ta­riant dėl pa­mink­lo vie­tos pi­ni­gai ati­te­ko Lu­kiš­kių aikš­tei tvar­ky­ti. Sa­vi­val­dy­bė ap­sisp­ren­dė pa­mink­lą sta­ty­ti prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos, šiuo me­tu lau­kia­ma ar­chi­tek­tū­ri­nių idė­jų pa­mink­lui bei vie­tos su­tvar­ky­ti.

„Y­ra tam ti­kros bai­mės, kad ga­li iš­tik­ti to­kia ne­sėk­mė, kaip nu­ti­ko ir su Lu­kiš­kių aikš­tės pro­jek­tu. Yra dau­gy­bė dis­ku­si­jų – kai me­no žmo­nės ima gin­čy­tis, yra la­bai su­nku. Aiš­ku tik vie­na – ap­sisp­ręs­ta dėl vie­tos, ir pra­si­de­da pro­ce­sas dėl vie­tos ty­ri­nė­ji­mo, pa­mink­lo pro­jek­ta­vi­mo ir gal­būt jau 2018-ai­siais mes pa­mink­lą tu­rė­si­me“, – BNS sa­kė R.Vait­kus.

Vy­riau­sy­bė taip pat sky­rė po 7 tūkst. eu­rų kil­no­ja­ma­jai par­odai „Pa­liesk lie­tu­vių kal­bą ran­ko­mis“ bei Lie­tu­vių-sans­kri­to kal­bų są­sa­jų stu­di­jų žo­dy­nui par­eng­ti ir lei­dy­bai lie­tu­vių, ang­lų, ru­sų kal­bo­mis. Dar 5 tūkst. eu­rų skir­ta mo­ky­mams apie to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų nu­si­kal­ti­mus ir par­eng­ti prog­ra­mai, ku­ri skir­ta nu­si­kal­ti­mų žmo­giš­ku­mui pre­ven­ci­jai ir to­le­ran­ci­jai ug­dy­ti.

Be jau anks­čiau nu­ma­ty­tų lė­šų, pa­pil­do­mi 5 tūkst. eu­rų skir­ti pro­jek­tui „Mi­si­ja Si­bi­ras“, 2 tūkst. eu­rų – pa­mink­lui lie­tu­vių trem­ti­niams Ru­si­jos Toms­ko sri­ty­je, dar 14 tūkst. eu­rų pa­pil­do­mai skir­ta jau­ni­mo pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiš­ku­mo ug­dy­mo prog­ra­mai „Gy­ve­nu lais­vai: pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės stip­ri­ni­mas per ge­bė­ji­mą kri­tiš­kai ver­tin­ti in­for­ma­ci­ją“.

Dėl pa­mink­lo J.Ba­sa­na­vi­čiui dis­ku­tuo­ja­ma nuo 2014-ųjų pa­bai­gos. Jo pa­sta­ty­mas nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mo­je. Sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si, kad pa­mink­lą pa­vyks pa­sta­ty­ti anks­čiau, nei 2018 me­tais, kai bus mi­ni­mas vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis.

Pe­ri­pe­ti­jos dėl pa­mink­lo vie­tos, kaip skelb­ta ži­niask­lai­do­je, ga­li sie­tis ir su Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros bei STT at­lie­ka­mu po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­mu, ku­ria­me įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo pa­teik­ti kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui ir bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. Kon­cer­no val­dy­bos na­rys Ro­ma­nas Rau­ly­nai­tis BNS yra sa­kęs, kad „MG Bal­tic“ pri­si­dės fi­nan­suo­jant pa­mink­lo sta­ty­bą sos­ti­nė­je, ta­čiau no­rė­tų, kad pa­mink­lo sta­ty­bą or­ga­ni­zuo­tų Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus va­do­vė Bi­ru­tė Kul­ny­tė ir kad pri­im­ti­na idė­ja sta­ty­ti pa­mink­lą bū­tent K.Sir­vy­do skve­re.

Tei­sė­sau­ga iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos apie mi­nė­to ty­ri­mo de­ta­les kol kas nė­ra pa­tei­ku­si.

J.Ba­sa­na­vi­čius yra vie­nas iš ryš­kiau­sių XIX am­žiaus pa­bai­gos tau­ti­nio at­gi­mi­mo pra­di­nin­kų. Jo va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos Ta­ry­ba 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną pa­skel­bė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę.