Istorinės akimirkos V. Landsbergio atstovo spaudai akimis
Prieš 25-erius me­tus Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys, kon­ser­va­to­rių še­šė­li­nės Vy­riau­sy­bės už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis lem­tin­gą­ją Sau­sio 13-ąją bu­vo pa­čia­me įvy­kių epi­cen­tre.

A. Ažu­ba­lis tuo­met bu­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Lands­ber­gio at­sto­vas spau­dai. „Tu­rė­jau ga­li­my­bę be­tar­piš­kai da­ly­vau­ti ir ste­bė­ti, kas lem­tin­gą Sau­sio 13-osios nak­tį vy­ko Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ko ka­bi­ne­te ir jo prie­igo­se. Tai bu­vo il­gas lau­ki­mo va­ka­ras, ku­pi­nas ne­leng­vų po­kal­bių, vė­liau ta­pu­sių is­to­ri­nė­mis aki­mir­ko­mis. Tą ne­ei­li­nę nak­tį man ki­lo min­tis pa­gal ga­li­my­bes fik­suo­ti įvy­kius – mė­gin­ti vis­ką įra­šy­ti į au­dio ka­se­tę at­ei­ties kar­toms. Šian­dien, ar­tė­jant vie­nai svar­biau­sių mū­sų tau­tos is­to­ri­nių da­tų, ka­da ir vėl pa­si­pils įvai­riau­si Sau­sio 13-osios įvy­kių ver­ti­ni­mai ir in­terp­re­ta­ci­jos, siū­lau vi­siems dar kar­tą su­si­pa­žin­ti su vie­nu iš ne­dau­ge­lio iš­li­ku­sių au­ten­tiš­kų pir­mi­nių šal­ti­nių, liu­di­jan­čių is­to­ri­nę tie­są“, – sa­vo pa­sky­ro­je Fa­ce­book ra­šo A. Ažu­ba­lis.

Au­dio įrašas

Tie, kam pa­to­giau skai­ty­ti, o ne klau­sy­tis tą va­ka­rą at­lik­to au­dio įra­šo, įvy­kių ste­nog­ra­mą ra­si­te čia.