Istorikas: Georgijaus juostelių draudimas supriešintų visuomenę
Drau­di­mas de­mons­truo­ti Geor­gi­jaus juo­ste­lę, ku­ri nuo so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos nu­ken­tė­ju­sioms ša­lims yra įgi­ju­si ne­igia­mą im­pe­ria­lis­ti­nę reikš­mę, at­ves­tų prie dar vie­no su­sip­rie­ši­ni­mo ir leis­tų Krem­liaus in­for­ma­ci­nia­me ka­re pa­nau­do­ti tai prieš Lie­tu­vą, sa­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­kas Al­gir­das Ja­kub­čio­nis, ko­men­tuo­da­mas gru­pės kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­vą.

„Su­tin­ku, kad tai yra sim­bo­lis, ku­ris yra ne­igia­mas Lie­tu­vai, Lat­vi­jai, Es­ti­jai ir ki­toms vals­ty­bėms. Ne vel­tui Lie­tu­vo­je at­si­ra­do pa­va­di­ni­mas, kad tai yra ko­lo­ra­do juo­ste­lės, tau­ti­nė­je sa­vi­mo­nė­je tai su­pran­ta­ma vien­pu­siš­kai. Ka­da jos yra įga­vu­sios to­kį ru­siš­ką­jį su­reikš­mi­ni­mą, ma­nau, kad ši­tas do­mė­ji­ma­sis at­ves dar prie vie­no, dar di­des­nio su­sip­rie­ši­ni­mo“, – BNS sa­kė A.Ja­kub­čio­nis.

„Tai bus dar vie­nas da­ly­kas, kad štai, čia drau­džia ir pa­na­šiai. Ne tik ga­lė­tų bū­ti iš­nau­do­ja­ma (pro­pa­gan­dai), bet tai ir bus“, – tei­gė jis, pa­klaus­tas, kaip į to­kį Lie­tu­vos drau­di­mą rea­guo­tų Ru­si­ja.

Is­to­ri­kas aiš­ki­no, jog Geor­gi­jaus ar­ba šven­to­jo Jur­gio juo­sta bu­vo vie­nas iš Ca­ri­nės Ru­si­jos ka­rei­vių ap­do­va­no­ji­mo ženk­lų, ku­ris Ru­si­jo­je ta­po ne­pa­gei­dau­ja­mu į val­džią at­ėjus bol­še­vi­kams. Juo­ste­lės vėl bu­vo pri­si­min­tos An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, at­kū­rus va­di­na­muo­sius gvar­di­jos da­li­nius – tuo­met vėl leis­ta ne­šio­ti pa­si­žy­mė­ju­siems ka­rei­viams Geor­gi­jaus or­di­nus. Ta­čiau so­viet­me­čiu šis sim­bo­lis vėl bu­vo nu­stum­tas į pe­ri­fe­ri­ją.

Dar vie­ną re­ne­san­są, anot A.Ja­kub­čio­nio, Geor­gi­jaus juo­sta iš­gy­ve­no su­by­rė­jus So­vie­tų Są­jun­gai, kai šis sim­bo­lis, jo ma­ny­mu, lei­do SSRS su­dė­ty­je bu­vu­sių res­pub­li­kų ru­sa­kal­biams „išs­kir­ti sa­ve kaip pa­sie­ku­sius per­ga­lę ar­ba kaip su­ge­bė­ju­sius „iš­va­duo­ti“.

„Pir­mas da­ly­kas, kad jis (sim­bo­lis) per­ne­lyg im­tas nau­do­ti ru­siš­ko­je pro­pa­gan­do­je: prie An­ta­kal­nio ka­pi­nių ge­gu­žės 9-ąją die­ną šias juo­ste­les do­va­no­ja vi­siems, ku­rie at­ei­na. Tai iš es­mės pa­da­ry­ta ru­siš­ko jau­ni­mo, ru­siš­ko pa­trio­ti­nio auk­lė­ji­mo dva­sio­je, kaip vie­nas iš sim­bo­lių,– pa­aiš­ki­no is­to­ri­kas. –Rea­liai tai reiš­kia se­nų Ru­si­jos im­pe­ri­jos ka­ri­nių tra­di­ci­jų at­gi­mi­mą ir var­to­ti tai kaip so­vie­ti­nį sim­bo­lį tur­būt ne­ga­li­ma – rei­kia žiū­rė­ti pla­tes­nį kon­teks­tą: tai yra vie­nas iš im­pe­ri­nių ka­rų sim­bo­lių. Iš es­mės, Bal­ti­jos ša­lys jį tur­būt su­pran­ta vien­pu­siš­kai: mes jus už­ka­ria­vo­me ir tuo di­džiuo­ja­mės juos ne­šio­da­mi“.

Gru­pė kon­ser­va­to­rių penk­ta­die­nį re­gis­tra­vo įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma ne­leis­ti pla­tin­ti ir nau­do­ti Geor­gi­jaus juo­ste­lės, pri­ski­riant ją drau­džia­miems sim­bo­liams.

Jų tei­gi­mu, po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos ir Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų ka­ri­nių veiks­mų Ry­tų Ukrai­no­je, Geor­gi­jaus juo­sta įga­vo ir nau­ją reikš­mę – ji ta­po Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos, im­pe­ria­lis­ti­nių am­bi­ci­jų, pro­vo­ka­ci­jų, tau­ti­nės ne­san­tai­kos sim­bo­liu ir prie­mo­ne iden­ti­fi­kuo­ti ta­ria­mą prieš­ą.

Lie­tu­vo­je drau­džia­ma vie­šai de­mons­truo­ti na­cis­ti­nę ar so­vie­ti­nę sim­bo­li­ką. Geor­gi­jaus juo­ste­lės prie to­kios sim­bo­li­kos nė­ra pri­ski­ria­mos.