Įstatymus Seimas priima puse balsų
Vi­du­ti­niš­kai kiek­vie­nas šios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys da­ly­va­vo 54 pro­cen­tuo­se vi­sų bal­sa­vi­mų – tai reiš­kia, kad ša­lies gy­ve­ni­mą re­gu­liuo­jan­tys tei­sės ak­tai pri­ima­mi vos pu­sės iš­rink­tų­jų bal­sais. 

Nors Sei­mas yra nu­ma­tęs baus­ti ple­na­ri­nių po­sė­džių ne­lan­kan­čius, tai­gi, ir ne­bal­suo­jan­čius par­la­men­ta­rus, kai ku­rie su­ge­ba ne­pa­si­ro­dy­ti dau­gu­mo­je per mė­ne­sį vyks­tan­čių bal­sa­vi­mų.

Tarp­tau­ti­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja or­ga­ni­za­ci­jos „ Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos pa­da­li­nio in­ter­ne­to sve­tai­nė­je su­kur­ta­me pus­la­py­je ma­no­Sei­mas.lt skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja at­sklei­džia, kad par­la­men­ta­rai van­giai bal­suo­ja už tei­kia­mus tei­sės ak­tus. Vi­du­ti­niš­kai sta­tis­ti­nis po­li­ti­kas šios Sei­mo ka­den­ci­jos me­tu su­da­ly­va­vo 54 pro­cen­tuo­se – tai yra, kiek dau­giau nei pu­sė­je – vi­sų bal­sa­vi­mų.

„Kal­bant apie Sei­mo dar­bą, įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad par­la­men­ta­rai lan­ko po­sė­džius, juo­se kal­ba, gin­či­ja­si, pa­ga­liau bal­suo­ja, bet pa­žiū­rė­jus į sta­tis­ti­ką aiš­kė­ja, jog rea­ly­bė yra šiek tiek ki­to­kia: kai ku­rie po­li­ti­kai ne­atei­na į po­sė­džius ar­ba ne­da­ly­vau­ja bal­sa­vi­muo­se. Mes ne­sa­ko­me, ar tai yra ge­rai, ar blo­gai. Teik­da­mi in­for­ma­ci­ją no­ri­me, kad žmo­nės rea­liai su­ži­no­tų, kas vyks­ta Sei­me, ir ap­sisp­ręs­tų, ar juos ten­ki­na dar­bo ko­ky­bė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ apie tei­kia­mą sta­tis­ti­ką sa­kė „ Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos pa­da­li­nio pro­jek­tų va­do­vė Ru­gi­lė Trum­py­tė.

Mi­nis­trai ne­tu­ri laiko

Pus­la­py­je ma­no­Sei­mas.lt tei­kia­mais duo­me­ni­mis, ku­rie at­nau­ji­na­mi kiek­vie­ną die­ną pri­klau­so­mai nuo Sei­mo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­si­ro­dan­čios in­for­ma­ci­jos, ma­žiau­siai pri­imant įsta­ty­mus pri­si­de­da mi­nis­trais pa­skir­ti par­la­men­ta­rai. Re­čiau­siai Sei­me bal­suo­ja prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Šią ka­den­ci­ją jis da­ly­va­vo 8 pro­cen­tuo­se vi­sų bal­sa­vi­mų.

Pa­na­šus ir kai ku­rių ki­tų mi­nis­trų ak­ty­vu­mas. Kul­tū­ros mi­nis­tras „dar­bie­tis“ Ša­rū­nas Bi­ru­tis da­ly­va­vo 9 pro­cen­tuo­se bal­sa­vi­mų, kaip ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius. Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ber­na­to­nis da­ly­va­vo 20 pro­cen­tų bal­sa­vi­mų, jo par­ti­jos ko­le­ga, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­vo va­lią iš­reiš­kė 24-iuo­se pro­cen­tuo­se bal­sa­vi­mų.

Tie­sa, ki­ti mi­nis­trais dir­ban­tys Sei­mo na­riai bu­vo ak­ty­ves­ni. At­sis­ta­ty­di­nu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė da­ly­va­vo 46 pro­cen­tuo­se bal­sa­vi­mų, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jan­ti Dar­bo par­ti­jos na­rė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė – 56 pro­cen­tuo­se.

„Tai, kad bal­sa­vi­muo­se re­čiau­siai da­ly­vau­ja Vy­riau­sy­bės na­riais dir­ban­tys par­la­men­ta­rai, lo­giš­ka – jie tu­ri ki­tų par­ei­gų. To­kios skan­da­lin­gos pra­kti­kos, kai Sei­mo na­rys ga­li bū­ti ski­ria­mas mi­nis­tru, rei­kė­tų kuo grei­čiau at­si­sa­ky­ti, bet, ma­no ma­ny­mu, ir at­ei­ty­je ne­bus di­de­lio po­li­ti­nio in­te­re­so tai da­ry­ti. Aki­vaiz­du, kad nė­ra no­ro griež­čiau at­skir­ti įsta­ty­mus lei­džian­čią ir vyk­dan­čią­ją val­džias“, – sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­tas po­li­to­lo­gas Ber­na­ras Iva­no­vas.

Ak­ty­viau­si – ma­žiau­siai žinomi

Dau­giau­siai kar­tų pri­imant įsta­ty­mus ir ki­tus tei­sės ak­tus šios ka­den­ci­jos Sei­me da­ly­va­vo opo­zi­ci­nei Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) frak­ci­jai pri­klau­san­tis Ser­ge­jus Jo­vai­ša. Jis su­da­ly­va­vo 91 pro­cen­te bal­sa­vi­mų. Šiek tiek nuo ly­de­rio at­si­li­ko frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys Sta­sys Brun­dza – jo sąs­kai­to­je 88 pro­cen­tai vi­sų bal­sa­vi­mų. 87 pro­cen­tuo­se bal­sa­vi­mų da­ly­va­vo „dar­bie­tis“ Jo­nas Kond­ro­tas.

So­cial­de­mo­kra­tas Vi­das Mi­ka­laus­kas da­ly­va­vo 86-iuo­se pro­cen­tuo­se bal­sa­vi­mų, 84-iuo­se pro­cen­tuo­se – „tvar­kie­čiai“ Al­gi­man­tas Dumb­ra­va ir Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius.

R. Trum­py­tės ma­ny­mu, tai, jog dau­giau­siai ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je dir­ban­tys par­la­men­ta­rai yra ma­žiau ži­no­mi, re­čiau šmė­žuo­ja ži­niask­lai­dos pus­la­piuo­se, yra par­adok­sas. „Bet pus­la­pis ma­no­Sei­mas.lt yra daž­nai lan­ko­mas: kas mė­ne­sį jis su­lau­kia maž­daug tūks­tan­čio uni­ka­lių var­to­to­jų, tai reiš­kia, kad ga­na di­de­lis žmo­nių skai­čius pa­si­do­mi, ką Sei­me vei­kia po­li­ti­kai. To­kiu at­ve­ju, skai­tant sta­tis­ti­ką, gal­būt pa­var­dės, ku­rios ne taip daž­nai šmė­žuo­ja ži­niask­lai­do­je, tam­pa la­biau ži­no­mos bū­tent dėl jų dar­bo“, – svars­tė ji.

B. Iva­no­vo ma­ny­mu, ne­rei­kė­tų ste­bė­tis tuo, kad ma­žiau­siai vie­šu­mo­je mi­ni­mi po­li­ti­kai yra ak­ty­viau­si po­sė­džių ir bal­sa­vi­mų da­ly­viai – esą da­ly­vau­da­mi ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se jie taip įtvir­ti­na sa­vo bu­vi­mą Sei­me.

„Pa­na­ši si­tua­ci­ja yra su­sik­los­čiu­si ne tik Lie­tu­vo­je. Jei pa­žiū­rė­tu­mė­me, kaip vyks­ta bal­sa­vi­mai, tar­ki­me, Eu­ro­pos Par­la­men­te, grei­čiau­sia pa­ma­ty­tu­mė­me, kad ir ten ak­ty­vu­mo skai­čiai pa­na­šūs. Ki­ta ver­tus, Lie­tu­vos Sei­mo sta­tu­te yra įtvir­tin­tas pri­va­lo­mas po­sė­džių lan­ky­mas, o už „pra­vaikš­tas“ net ap­kar­po­mi at­ly­gi­ni­mai, to­dėl no­rė­tų­si, kad mū­sų po­li­ti­kai ge­riau at­lik­tų sa­vo par­ei­gas, nes ma­žas bal­sų skai­čius bal­sa­vi­mų me­tu pri­ima­mų įsta­ty­mų ko­ky­bei yra vei­kiau mi­nu­sas nei pliu­sas“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

Ne­lan­ko posėdžių

Šiuo me­tu tai­ko­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas nu­ma­to, kad Sei­mo na­riui, be svar­bios pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties ne­da­ly­va­vu­siam dau­giau kaip pu­sė­je Sei­mo po­sė­džių, ku­riuo­se iš anks­to bu­vo nu­ma­ty­tas ir nu­ma­ty­tu lai­ku įvy­ko bal­sa­vi­mas dėl tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo, ga­li bū­ti treč­da­liu ma­ži­na­mas to mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, ap­ta­ru­si par­la­men­ta­rų da­ly­va­vi­mą ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se, kons­ta­ta­vo, kad ko­vo mė­ne­sį, kai bu­vo su­šauk­ta 10 ple­na­ri­nių po­sė­džių, o de­vy­niuo­se iš jų vy­ko iš anks­to nu­ma­ty­ti bal­sa­vi­mai, ne­da­ly­va­vo nuo 11 iki 38 Sei­mo na­rių.

Ko­vo mė­ne­sį 7 iš 9 Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių, ku­riuo­se vy­ko iš anks­to nu­ma­ty­ti bal­sa­vi­mai, pra­lei­do ir ne­nu­ro­dė ne­da­ly­va­vi­mo prie­žas­ties „dar­bie­tis“ Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas. Tri­juo­se po­sė­džiuo­se ne­nu­ro­dy­da­mas prie­žas­ties ne­da­ly­va­vo so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Pa­uža. Po du po­sė­džius be prie­žas­ties pra­lei­do 9 par­la­men­ta­rai, po vie­ną – 34 Sei­mo na­riai.