Įstatymu norima įpareigoti, kad daugiau kaip pusę televizijos eterio sudarytų Europos produkcija
Gru­pė kon­ser­va­to­rių įre­gis­tra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, kad dau­giau kaip pu­sę te­le­vi­zi­jos ete­rio su­da­ry­tų eu­ro­pie­tiš­ka pro­duk­ci­ja.

Pa­gal ją, te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų trans­liuo­to­jai dau­giau kaip pu­sę prog­ra­mos lai­ko, ku­ris lie­ka at­ėmus lai­ką, skir­tą ži­nių, spor­to, žai­di­mų, rek­la­mos prog­ra­moms, te­le­teks­to pa­slau­goms ir te­le­par­duo­tu­vei, tu­rė­tų skir­ti Eu­ro­pos kū­ri­niams.

To­kia nuo­sta­ta ir šiuo me­tu įra­šy­ta Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me, ta­čiau su iš­ly­ga – kai tai įma­no­ma. Ją ir siū­lo brauk­ti kon­ser­va­to­riai, pa­lik­da­mi tik tie­sio­gi­nį įpa­rei­go­ji­mą dėl Eu­ro­pos kū­ri­nių da­lies.

Pa­tai­są kon­ser­va­to­riai re­gis­tra­vo Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jai (LRTK) pa­skel­bus ty­ri­mą apie Ru­si­jos pro­duk­ci­jos kie­kį ša­lies te­le­vi­zi­jo­se pa­gal ofi­cia­liai pa­tei­kia­mą ko­vo 6–12 te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų tvar­ka­raš­tį. Jo duo­me­ni­mis, dau­giau­siai – 38 proc. – Ru­si­jo­je su­kur­tos pro­duk­ci­jos, įskai­tant fil­mų ar lai­dų anon­sus, ro­dy­ta „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos ete­ry­je. BTV ru­siš­kos lai­dos, fil­mai per sa­vai­tę su­da­rė 35,5 proc. ete­rio lai­ko.

Kon­ser­va­to­riai tvir­ti­na, kad ru­siš­kos pro­duk­ci­jos kie­kis pa­sta­rai­siais me­tais pa­ste­bi­mai iš­au­go. 2007 me­tais per vie­ną sau­sio mė­ne­sio sa­vai­tę lie­tu­viš­ki ka­na­lai trans­lia­vo 79 va­lan­das ru­siš­kos pro­duk­ci­jos, 2016 me­tais – 151 va­lan­dą, o šie­met – 198 va­lan­das, ir tai dau­giau­siai bu­vo Ru­si­jo­je su­kur­ti se­ria­lai.

Pa­sak pro­jek­to au­to­rių, Ru­si­ja te­le­vi­zi­ją lai­ko sa­vo „minkš­to­sios ga­lios“ ins­tru­men­tu. Jis ypač svar­bus in­for­ma­ci­nio ka­ro kon­teks­te – per te­le­vi­zi­nę pro­duk­ci­ją for­muo­da­ma tam ti­krus ta­pa­ty­bi­nius ele­men­tus, Ru­si­ja „pri­ri­ša“ to­kią pro­duk­ci­ją žiū­rin­čius žmo­nes prie jos kul­tū­ri­nės ir in­for­ma­ci­nės erd­vės.

„Bū­tent taip prie ru­siš­kos pro­duk­ci­jos pri­pra­tin­ti žmo­nės daž­nai tam­pa leng­viau pa­vei­kia­mi ir per ru­siš­kus te­le­vi­zi­jos ka­na­lus sklei­džia­mos prieš­iš­kos pro­pa­gan­dos bei de­zin­for­ma­ci­jos“, – pa­tai­są ar­gu­men­tuo­ja gru­pė kon­ser­va­to­rių, tarp ku­rių – Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, Jur­gis Raz­ma ir ki­ti.