Įstatymas – sau, gyvenimas – sau
Nors Lie­tu­vo­je įtvir­tin­ta prie­vo­lė po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir ki­tų ka­te­go­ri­jų as­me­nims kas­met dek­la­ruo­ti tur­tą bei pa­ja­mas, pa­ti­ki­mo kon­tro­lės me­cha­niz­mo, ar iš tie­sų tai da­ro­ma, nė­ra. Mat dek­la­ra­ci­jas su­ren­kan­ti Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) gau­na tik vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­čių dek­la­ran­tų są­ra­šus.

Dar ko­vą Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja pa­tei­kė par­la­men­ta­rams svars­ty­ti Gy­ven­to­jų tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios įpa­rei­go­tų vi­sas ins­ti­tu­ci­jas kas­met teik­ti VMI duo­me­nis apie as­me­nis, dek­la­ruo­ti pa­ja­mas ir tur­tą.

Dek­la­ruo­ja ne vi­si

Da­bar tik Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tui yra nu­ma­ty­ta prie­vo­lė kas­met iki va­sa­rio 1 die­nos VMI pa­teik­ti gy­ven­to­jų, pra­ėju­siais me­tais ėju­sių vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gas, var­di­nį są­ra­šą. Tai­gi ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja­ma tik apie as­me­nis, įtrauk­tus į Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­trą. Ki­tų gy­ven­to­jų, pri­va­lan­čių teik­ti dek­la­ra­ci­jas - po­li­ti­kų, sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų, tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų, ants­to­lių, no­ta­rų, įvai­rių ko­mi­si­jų na­rių, aukš­tų­jų mo­kyk­lų rek­to­rių, vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų ir sklei­dė­jų va­do­vų bei ta­ry­bų na­rių, - są­ra­šų VMI ne­gau­na. To­dėl ins­pek­ci­ja ne­ga­li kon­tro­liuo­ti, kaip lai­ko­ma­si prie­vo­lės dek­la­ruo­ti tur­tą.

„Ti­riant ga­li­mus ko­rup­ci­jos at­ve­jus pa­aiš­kė­jo, kad yra pa­pli­tu­si pra­kti­ka, kai ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai ar net va­do­vai, pri­va­lan­tys dek­la­ruo­ti tur­tą, ig­no­ruo­ja šią prie­vo­lę. Dek­la­ra­ci­jas tei­kia tik bai­liai“, - LŽ tei­gė Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius.

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius.LŽ archyvo nuotrauka.

VMI duo­me­ni­mis, šie­met dek­la­ra­ci­jas už pra­ėju­sius me­tus pri­va­lė­jo pa­teik­ti 96 949 as­me­nys, bet 2116 to ne­pa­da­rė.

Pa­tai­so­se siū­lo­ma nu­sta­ty­ti par­ei­gą ins­ti­tu­ci­joms pa­čioms su­da­ry­ti var­di­nius są­ra­šus Mo­kes­čių ins­pek­ci­jai. Taip pat no­ri­ma įtvir­tin­ti va­do­vų ar įga­lio­tų as­me­nų ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už šio įpa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mą. Jiems bū­tų tai­ko­mos to­kios pat sank­ci­jos, kaip ir ne­pa­tei­ku­sie­siems dek­la­ra­ci­jų.

Šiuo me­tu as­me­nims, pa­žei­du­siems tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mo tvar­ką, ga­li bū­ti ski­ria­mos bau­dos nuo 57 iki 144 eu­rų ar­ba įspė­ji­mai. Tiems, ku­riems jau bu­vo pri­tai­ky­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė nuo­bau­da, bau­dos sie­kia nuo 144 iki 289 eu­rų.

Vėž­lio greičiu

An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­riai V. Gai­lius, Jur­gis Raz­ma ir ki­ti par­la­men­ta­rai pa­tai­sas par­en­gė dar anks­ty­vą pa­va­sa­rį. Jas pla­nuo­ta svars­ty­ti bir­že­lio 11-osios po­sė­dy­je, ta­čiau nei tą, nei ki­to­mis pa­va­sa­rio se­si­jos die­no­mis pa­tai­sos ne­bu­vo ap­ta­ria­mos, nors joms pri­ta­rė dau­ge­lis Sei­mo ko­mi­te­tų, ne­prieš­ta­ra­vo ir par­la­men­to tei­si­nin­kai. Sa­vo žo­džio ne­ta­rė tik Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

Vy­riau­sy­bė ke­ti­na svars­ty­ti pa­tai­sas šian­dien. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja siū­lo pri­tar­ti pa­kei­ti­mams, tik šiek tiek no­rė­tų juos pa­to­bu­lin­ti. Tai­gi ge­riau­siu at­ve­ju pa­tai­sos Sei­me bus pri­im­tos pra­ėjus dau­giau kaip pus­me­čiui nuo jų įre­gis­tra­vi­mo.

„Ne­tu­rė­da­mas in­for­ma­ci­jos ne­ga­liu vie­na­reikš­miš­kai pa­sa­ky­ti, kad del­si­mas pri­im­ti pa­tai­sas yra kam nors nau­din­gas. Ta­čiau esa­ma po­žy­mių, jog ne­no­ri­ma su­griež­tin­ti tvar­kos ir at­sa­ko­my­bės“, - svars­tė V. Gai­lius.

Ar pa­jėgs?

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas LŽ sa­kė, kad par­la­men­ta­rų siū­ly­mas keis­ti Gy­ven­to­jų tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mą yra tei­gia­mas žings­nis į prie­kį. Ta­čiau jam įdo­miau­sia, ko­dėl to ne­pa­da­ry­ta iki šiol, mat da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja su­ku­ria ne­blo­gas ga­li­my­bes no­rin­tie­siems pra­slys­ti pro VMI "ra­da­rą".

„Man ne­aiš­ku, ar VMI tu­rės pa­kan­ka­mai pa­jė­gų pa­ti­krin­ti vi­sus tuos są­ra­šus, ar jų pa­tei­ki­mas iš tie­sų pa­dės su­ma­žin­ti še­šė­lio ly­gį. Juk dar prieš ke­le­tą me­tų Vals­ty­bės kon­tro­lė sa­vo at­as­kai­to­je pa­žy­mė­jo, kad VMI ne­už­ten­ka pa­jė­gų įver­tin­ti jai pa­tei­kia­mus duo­me­nis“, - kal­bė­jo S. Mu­rav­jo­vas.

Pa­šne­ko­vas taip pat abe­jo­jo, ar vien ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mas są­ra­šų ne­pa­tei­ku­siems įstai­gų va­do­vams ga­ran­tuos, kad jie bus pa­teik­ti. Anot S. Mu­rav­jo­vo, gal bū­tų pra­smin­ga vie­šai skelb­ti ir šių duo­me­nų ne­pa­tei­ku­sių įstai­gų pa­va­di­ni­mus.