Įstatymas dėl dirbtinio apvaisinimo grąžintas svarstyti iš naujo
Par­la­men­te jau an­trą ka­den­ci­ją nag­ri­nė­ja­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo grą­žin­tas iš nau­jo svars­ty­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui (SRK).

Tai pra­neš­ta ket­vir­ta­die­nį per ple­na­ri­nį po­sė­dį, re­mian­tis Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­ja. Šią iš­va­dą pa­tvir­ti­no dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo eti­kos sar­gai.

2011 me­tais ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad bal­suo­da­mas dėl dirb­ti­nį ap­vai­si­ni­mą reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo Sei­mas pri­ta­rė dviem vie­na ki­tai prieš­ta­rau­jan­čioms nuo­sta­toms, to­dėl pro­jek­tas tu­ri bū­ti svars­to­mas iš nau­jo.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad tuo at­ve­ju, jei pri­ėmi­mo me­tu ne­bu­vo pri­im­ti įsta­ty­mo pri­nci­pus ir san­da­rą le­mian­tys straips­niai, pra­ne­šė­jas ga­li pa­siū­ly­ti ati­dė­ti pro­jek­tą tai­sy­ti. Jei­gu Sei­mas šį pa­siū­ly­mą pri­ima, pro­ce­dū­ra kar­to­ja­ma nuo įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mo pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te. Šia ga­li­my­be įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo me­tu ga­li­ma pa­si­nau­do­ti tik vie­ną kar­tą.

Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją pra­dė­jęs įsta­ty­mo pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą par­la­men­tas pri­ta­rė kon­ser­va­ty­viems pa­siū­ly­mams, ku­rie emb­rio­nų lei­džia su­kur­ti tiek, kiek jų vie­nu me­tu bus per­ke­lia­ma į mo­ters gim­dą, ir ne dau­giau tri­jų. Ta­čiau par­la­men­ta­rai ne­išb­rau­kė aukš­čiau bu­vu­sios nuo­sta­tos, ku­rio­je reg­la­men­tuo­ja­ma, kad dėl per­tek­li­nių emb­rio­nų nau­do­ji­mo at­ei­ty­je spren­džia šei­ma.

Sei­me pa­grin­di­nės dis­ku­si­jos ky­la dėl to, ar leis­ti emb­rio­nų šal­dy­mą. Pra­dė­ję svars­ty­ti pro­jek­tą par­la­men­ta­rai par­ėmė lei­di­mą su­kur­ti iki 10 emb­rio­nų ir juos šal­dy­ti, ta­čiau pri­ėmi­mo sta­di­jo­je to­kių nuo­sta­tų at­si­sa­ky­ta. Li­be­ra­laus reg­la­men­ta­vi­mo prieš­inin­kai sa­ko, kad to­kiu bū­tu Sei­mas įtei­sin­tų gy­vy­bės nai­ki­ni­mą.

Lie­tu­vo­je iki šiol nė­ra įsta­ty­mo, ku­ris reg­la­men­tuo­tų dirb­ti­nį ap­vai­si­ni­mą. Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­ras tei­kia tik pri­va­čios me­di­ci­nos įstai­gos, ku­rios va­do­vau­ja­si 1999 me­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­mu "Dėl dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo".

Pri­ėmus įsta­ty­mą, pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­ros ga­lė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­mos Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis.