Iššvaistyti milijonai žemės reformos nesustabdys
Pa­aiš­kė­jus mi­li­jo­ni­nės ver­tės ma­chi­na­ci­joms že­mėt­var­kos sri­ty­je, že­mės re­for­mos Lie­tu­vo­je stab­dy­ti ne­nu­ma­to­ma, o pa­žei­di­mus aiš­kin­sis pro­ku­ro­rai. Že­mės ūkio mi­nis­trė sa­ko, kad su­stab­džius dar­bus, nu­ken­tė­tų 10 tūkst. žmo­nių.

2012 me­tais tuo­me­ti­nė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vy­bė pa­si­ra­šė 36,8 mln. eu­rų ver­tės že­mėt­var­kos su­tar­čių, nors tam bu­vo nu­ma­ty­ta tik 8,7 mln. eu­rų.

„Ar su­tar­tys tei­sin­gai, ar ne su­da­ry­tos, vyks­ta ty­ri­mas. Dviem sa­vai­tėms bu­vo su­stab­dy­ta vis­kas (dar­bai - BNS), kol iš­siaiš­ki­no­me, o vė­liau pra­tę­sė­me, at­siž­vel­gę į vie­šą­jį in­te­re­są. Nes jei­gu mes bū­tu­me nu­trau­kę vi­siš­kai šių su­tar­čių vyk­dy­mą, tai mes pir­miau­sia bū­tu­me at­si­dū­rę teis­me, nes šiuo at­ve­ju ran­go­vo ne­ga­li kal­tin­ti. To­kią su­tar­tį pa­si­ra­šė Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba ir ne­kon­tro­lia­vo, mo­kė­jo pi­ni­gus. Aiš­ku, stab­dy­tu­me že­mės re­for­mą, nu­ken­tė­tų 10 tūkst. mū­sų pi­lie­čių“, - šią sa­vai­tę tei­gė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė.

Anot jos, mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą, ta­čiau kol kas at­sa­ky­mo ne­ga­vo.

„Jau ta­da bu­vo aiš­ku, kad per ma­žai bus tų 30 mln. li­tų (8,68 mln. eu­rų - BNS), kad rei­kės žy­miai dau­giau tų pi­ni­gų. Jei­gu bū­tų nor­ma­liai pa­si­ra­šy­tos tos su­tar­tys, bū­tų įvar­din­ti pi­ni­gai, tai ma­nau, tos prob­le­mos šian­dien ne­bū­tų. Jei­gu ma­to­si, kad lai­mė­jus kon­kur­są, yra žy­miai di­des­nė su­ma, tai tas kon­kur­sas ar­ba tu­rė­jo bū­ti nu­trauk­tas, ar­ba pa­si­bai­gus pi­ni­gams, tu­rė­tų bū­ti per­ka­mos pa­pil­do­mos pa­slau­gos“, - sa­kė mi­nis­trė.

Tar­ny­bos va­do­vė Dai­va Gi­nei­kai­tė kal­bė­jo, jog iki šiol at­lik­ta dar­bų už 14,48 mln. eu­rų, dar rei­kės su­mo­kė­ti 5,79 mln. eu­rų už jau pra­dė­tus dar­bus - tai­gi, iš vi­so tar­ny­ba bus su­mo­kė­ju­si 20,27 mln. eu­rų.

„Šiuo me­tu yra vyk­do­mi ir bai­gia­mi tik jau prieš su­tar­čių nu­trau­ki­mą pra­dė­ti dar­bai. Nau­jų dar­bų mes ne­sa­me pra­dė­ję“, - tei­gė D.Gi­nei­kai­tė.

Pa­sak jos, 90 proc. už­sa­ky­mų bu­vo lai­mė­ju­si vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das.

Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba prieš ke­le­rius me­tus pa­skel­bė kon­kur­są par­eng­ti že­mėt­var­kos pro­jek­tus ir jiems pri­ly­gi­na­mų že­mės skly­pų pla­nus. Pa­si­kei­tus tar­ny­bos va­do­vy­bei ir pra­dė­jus pa­ti­kri­ni­mus, ki­lo abe­jo­nių dėl kon­kur­so skaid­ru­mo, to­dėl bu­vo kreip­ta­si į VPT. Vė­liau tar­ny­ba iš da­lies su­stab­dė pir­ki­mus ir pa­skel­bė nau­ją kon­kur­są.

Jo są­ly­go­se yra sau­gik­lių, ku­rie tu­rė­tų už­ti­krin­ti ma­žes­nę ma­ti­nin­kų kai­no­da­rą: nu­sta­ty­ta mak­si­ma­li dar­bų apim­tis ir kai­na pa­gal vi­du­ti­nes rin­kos ver­tes. Be to, du­kart su­ma­žin­tas pa­siū­ly­mo ga­lio­ji­mo už­ti­kri­ni­mo ga­ran­tas: nuo 2 iki 1 proc. pa­siū­ly­mo kai­nos, o jos įvyk­dy­mo ga­ran­tas - nuo 4 iki 2 proc. su­tar­ties kai­nos, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.