Išsklaidytos abejonės dėl konservatorės paskolos
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) at­si­sa­kė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl Sei­mo na­rės kon­ser­va­to­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės pa­sko­los na­mo sta­ty­boms. Par­la­men­ta­rė ap­gai­les­tau­ja, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, užuot spren­dus rim­tus klau­si­mus, te­ko su­gaiš­ti tiek daug lai­ko ne­pag­rįs­tam skun­dui tir­ti.

STT in­for­ma­vo at­si­sa­kiu­si pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jos na­mo sta­ty­boms gau­tos pa­sko­los iš­da­vi­mo ap­lin­ky­bių. STT tei­gi­mu, nė­ra jo­kių fak­ti­nių duo­me­nų apie A. Bi­lo­tai­tės, AB „Swed­bank“ dar­buo­to­jų ar ki­tų as­me­nų nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Gruo­džio pa­bai­go­je Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai per­da­vė tri­jų so­cial­de­mo­kra­tų Eduar­do Šab­lins­ko, An­ta­no Ne­stec­kio ir Ed­mun­do Jo­ny­los pra­šy­mą pra­dė­ti ty­ri­mą dėl A. Bi­lo­tai­tės dar 2007 me­tais gau­tos pa­sko­los. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos at­sto­vams ki­lo abe­jo­nių, ar A. Bi­lo­tai­tė pa­sko­lai gau­ti ne­pa­si­nau­do­jo sa­vo, kaip Sei­mo na­rės, įta­ka, nors tuo me­tu ji dar ne­bu­vo nei iš­rink­ta Sei­mo na­re, nei pa­skelb­ta kan­di­da­te bū­si­muo­se par­la­men­to rin­ki­muo­se.

„Ma­tyt, tai bu­vo opo­nen­tų kerš­tas, no­rė­ta ma­ne su­komp­ro­mi­tuo­ti, pa­kenk­ti ma­no re­pu­ta­ci­jai. Vie­naip ar ki­taip, jiems tai pa­vy­ko, nes ta ži­nia bu­vo pa­vie­šin­ta, su­kel­ta abe­jo­nių. Iš pat pra­džių bu­vo aiš­ku, kad tai – vi­siš­kas ab­sur­das“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Ag­nė Bi­lo­tai­tė. Par­la­men­ta­rų gru­pei „Už Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos“ va­do­vau­jan­tis Sei­mo na­rė ap­gai­les­ta­vo, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms te­ko gaiš­ti lai­ką ir tir­ti jo­kio pa­grin­do ne­tu­rin­tį skun­dą.