Išskirtinė privilegija: švyturėliai ir greitis
Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės ir ki­tų vals­ty­bės va­do­vų pa­si­va­ži­nė­ji­mai po Lie­tu­vą „su vė­je­liu“ pik­ti­na su švy­tu­rė­liais žyb­čio­jan­čiais es­kor­tais su­si­du­rian­čius pi­lie­čius. Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vai ke­ti­na jau pa­va­sa­rio se­si­jo­je siū­ly­ti įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, ri­bo­jan­čius aukš­čiau­sių vals­ty­bės par­ei­gū­nų iš­skir­ti­nę pa­dė­tį ke­ly­je.

„Lie­tu­vo­je yra trys pi­lie­čiai, ku­rie es­kor­tuo­ja­mi, bet man „se­ka­si“ nuo­lat su­si­dur­ti su Sei­mo pir­mi­nin­kės L. Grau­ži­nie­nės pa­ly­da. Daž­nai ten­ka va­ži­nė­ti au­tos­tra­da Pa­ne­vė­žys – Vil­nius, per pa­sta­ruo­sius me­tus gal pen­kis kar­tus bu­vau „su­ti­kęs“ Sei­mo pir­mi­nin­kės kor­te­žą. Kar­tą, ge­gu­žės ar bir­že­lio mė­ne­sį, sek­ma­die­nį, iki sos­ti­nės li­kus gal 40 ki­lo­me­trų, jos kor­te­žas at­lė­kė la­bai di­de­liu grei­čiu. Ra­da­ro ne­tu­riu, bet, ly­gin­da­mas su tuo, kaip va­žia­vau pats, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jie lė­kė maž­daug 160–170 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu. Tuš­čio­je au­tos­tra­do­je va­žia­vau pir­mą­ja juo­sta, jie – an­trą­ja, bet vis tiek šiurkš­čiai „stum­te­lė­jo“ ma­ne į ša­li­ke­lę. Bū­ti­ny­bės to­kiam veiks­mui ne­bu­vo – ma­nau, la­biau no­rė­ta par­ody­ti, kad tai jie va­žiuo­ja“, – LŽ pa­sa­ko­jo pa­ne­vė­žie­tis Eval­das (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma – aut.).

Vos prieš ke­lias sa­vai­tes, bai­gian­tis dar­bo sa­vai­tei, jis su Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­ly­da su­si­dū­rė ant sos­ti­nės Šeš­ki­nės kal­no. „Bu­vo maž­daug 15 va­lan­da, jau for­ma­vo­si spūs­tys. Es­kor­tas pra­lė­kė į Uk­mer­gės pu­sę au­to­bu­sų juo­sta, „pas­tum­dy­da­mas“ ki­tus au­to­mo­bi­lius“, – pik­ti­no­si Eval­das.

Dar pik­čiau apie Sei­mo va­do­vės pa­ly­dos veiks­mus kal­bė­jo uk­mer­giš­kis Li­nas. „Ne­ma­tė­te, kaip L. Grau­ži­nie­nė su sa­vo mirk­sin­čių švy­tu­rė­lių pa­ly­da Uk­mer­gė­je, prie mo­kyk­los, kir­to pe­rė­ją de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Ne­svar­bu, kad mo­ki­nu­kai žy­giuo­ja per gat­vę. Čia juk Sei­mo pir­mi­nin­kė į po­sė­dį sku­ba“, – ra­šė jis so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“.

Ti­ki­na tai­syk­lių nepažeidžiantys

Romo Jurgaičio nuotrauka

Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD), be­si­rū­pi­nan­čio ša­lies va­do­vų ap­sau­ga, di­rek­to­rius Ry­man­tas Moc­ke­vi­čius LŽ tei­gė ne­ti­kin­tis, kad jo pa­val­di­niai ga­lė­tų pa­žei­di­nė­ti nu­sta­ty­tas tai­syk­les ir pikt­nau­džiau­ti sa­vo pa­dė­ti­mi ke­liuo­se. „Vi­suo­se au­to­mo­bi­liuo­se esa­me įren­gę vaiz­do re­gis­tra­to­rius, tu­ri­me GPS grei­čio ma­tuok­lius, lei­džian­čius kon­tro­liuo­ti ir grei­tį, ir ju­dė­ji­mą. To­dėl ne­ti­kiu, kad yra to­kių prob­le­mų, ko­kias ma­ty­da­vo­me prieš 4–5 me­tus. Šiuo me­tu daug dė­me­sio ski­ria­me vie­ša­jai nuo­mo­nei. Jei nė­ra rea­lių grės­mių, sku­bos, mū­sų par­ei­gū­nai ti­krai ne­laks­to per pe­rė­jas, pa­iso ženk­lų, nes vi­si su­vo­kia, jog ki­tu at­ve­ju blo­giau bus tik pa­tiems“, – sa­kė jis.

Anot VAD va­do­vo, spren­di­mus, kaip ir per kiek lai­ko aukš­tus vals­ty­bės par­ei­gū­nus ly­din­ti ko­man­da tu­ri pa­siek­ti nu­ma­ty­tą tiks­lą, pri­ima ap­sau­gos gru­pės vy­res­ny­sis, de­rin­da­mas juos tiek su pro­to­ko­lo tar­ny­ba, tiek su sau­go­mu as­me­niu. „Mū­sų sau­go­mas as­muo ga­li tik pa­pra­šy­ti rink­tis vie­no­kią ar ki­to­kią tak­ti­ką, bet vi­si spren­di­mai pri­ima­mi mū­sų ap­sau­gos ka­ri­nin­kų, ku­rie at­siž­vel­gia į daug veiks­nių – į eis­mo in­ten­sy­vu­mą, orų są­ly­gas ir pa­na­šiai. Sau­go­mas as­muo ga­li sa­ky­ti, ką no­ri, bet mes ne­ga­li­me ri­zi­kuo­ti nei sa­vo žmo­nių, nei sau­go­mų as­me­nų gy­vy­be. Ki­tais kar­tais ir ne­ga­li­me va­žiuo­ti bend­ra­me srau­te, tar­ki­me, 50–60 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu, sto­ti prie švie­so­fo­rų kar­tu su ki­tais eis­mo da­ly­viais, nes to­kios ap­sau­gos tai­syk­lės. Ar­ba tu­ri­me nau­do­ti ki­to­kius au­to­mo­bi­lius, veng­da­mi ri­zi­kos, kad kaž­kas su­sto­jus pro lan­gą iš­šaus ar ką ne­ge­ro pa­da­rys“, – aiš­ki­no jis.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, še­še­rius me­tus par­la­men­tui va­do­va­vęs Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas LŽ pa­sa­ko­jo, jog tik pra­dė­jęs dar­bą taip pat bu­vęs ti­ki­na­mas, kad jį ve­žan­tys ir ly­din­tys VAD au­to­mo­bi­liai ne­ga­li su­sto­ti prie švie­so­fo­ro, drau­džia­ma ke­liau­ti ki­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis ir pa­na­šiai.

Eligijus Masiulis: "Man pačiam yra tekę susidurti su Seimo pirmininkės eskortu: sakyčiau, ne visada būtinai reikia važiuoti degant raudonam šviesoforo signalui."Romo Jurgaičio nuotrauka

„Vė­liau, pa­sik­lau­si­nė­jęs ki­tų va­do­vų, su­pra­tau, kad ne­pri­va­lau bū­ti kaip mai­šas, ku­rį įso­di­no ir dik­tuo­ja tai­syk­les. Pa­pra­šy­da­vau, pa­vyz­džiui, kad sa­vait­ga­liais mū­sų ne­ly­dė­tų an­tras au­to­mo­bi­lis, nes ne­ma­ty­da­vau rei­ka­lo švy­tu­rė­liais gąs­din­ti žmo­nių. Ma­nau, jei sau­go­ma­sis griež­tai par­ei­ka­lau­tų, ap­sau­gos vy­rai at­siž­velg­tų į jo pra­šy­mą. Vi­są lai­ką kar­to­ju: kai at­va­žiuo­ja­te į mies­te­lį, ku­ria­me yra vie­nin­te­lis švie­so­fo­ras, ir le­kia­te de­gant rau­do­nam sig­na­lui, jums, kaip po­li­ti­kui, rin­kė­jų sim­pa­ti­jų tai ti­krai ne­su­ke­lia – prieš­in­gai, ati­ma bal­sus“, – kal­bė­jo bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas.

At­siž­vel­gė į pre­zi­den­tės norą

Vie­nin­te­lės iš tri­jų vals­ty­bės va­do­vų – pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės – ap­sau­ga ne­nau­do­ja švy­tu­rė­lių bei si­re­nų. Jos es­kor­tas ju­da bend­ra­me eis­mo srau­te, tvar­kin­gai sto­da­mas prie švie­so­fo­rų ir lai­ky­da­ma­sis ki­tų eis­mo tai­syk­lių. Ša­lies va­do­vė nuo pir­mo­sios ka­den­ci­jos pra­džios yra par­eiš­ku­si pa­gei­da­vi­mą va­ži­nė­ti kaip vi­si ki­ti eis­mo da­ly­viai, be pir­me­ny­bės tei­sės.

„Pre­zi­den­tė ir da­bar el­gia­si taip pat. Bet to­kia ga­li­my­bė yra su­si­ju­si su spe­cia­lio­sio­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis, įdieg­to­mis į ją ap­tar­nau­jan­čius au­to­mo­bi­lius. Apie jas vie­šai ne­kal­ba­me. Toks spren­di­mas pri­im­tas bend­ru su­ta­ri­mu, at­siž­vel­giant į jos pa­gei­da­vi­mus bei mū­sų tai­ko­mas prie­mo­nes“, – aiš­ki­no R. Moc­ke­vi­čius.

VAD di­rek­to­rius sa­kė ma­nan­tis, kad bū­ti­ny­bė sau­go­ti ša­lies va­do­vus, taip pat ir es­kor­tuo­ti juos ke­lio­nių me­tu, kaip nu­ma­ty­ta šiuo me­tu ga­lio­jan­čiuo­se įsta­ty­muo­se, iš­lie­ka. „Ap­sau­gos pro­ce­dū­ros yra tas pat, kas ir ka­riuo­me­nės pa­si­ren­gi­mas: nie­kas ne­sa­ko, kad ry­toj kils ka­ras, bet ka­riuo­me­nė vis tiek iš­lai­ko­ma, gink­luo­ja­ma, ap­mo­ko­ma. Taip ir su va­do­vų ap­sau­ga: jei yra žmo­nių, dėl įvai­rių prie­žas­čių nu­sis­ta­čiu­sių prieš ką nors, nie­kas ne­ži­no, ka­da kas jiems šaus į gal­vą. Ir ki­to­se ša­ly­se, kiek ži­nau, va­do­vų sau­gu­mo prie­mo­nės pa­sta­ruo­ju me­tu stip­ri­na­mos“, – tei­gė jis.

Tuo me­tu opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis LŽ sa­kė ma­nan­tis, kad ap­sau­gos ly­di­mi vals­ty­bės va­do­vai kar­tais pikt­nau­džiau­ja jiems su­teik­to­mis pri­vi­le­gi­jo­mis. „Sup­ran­tu, kai vyks­ta ofi­cia­lūs už­sie­nio sve­čių vi­zi­tai Lie­tu­vo­je, kai va­žiuo­ja­ma į su­si­ti­ki­mus, es­kor­ta­vi­mas pri­va­lo­mas, bet kar­tais ir į par­ti­jos po­sė­dį taip pat va­žiuo­ja­ma. Man pa­čiam yra te­kę su­si­dur­ti su Sei­mo pir­mi­nin­kės es­kor­tu: sa­ky­čiau, ne vi­sa­da bū­ti­nai rei­kia va­žiuo­ti de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Ne­la­bai ti­kiu, kad nuo­lat yra bū­ti­ny­bė, tai la­biau dar­bot­var­kės pla­na­vi­mo klau­si­mas“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

2007 me­tais li­be­ra­lai tei­kė Sei­mui siū­ly­mus ri­bo­ti spe­cia­lio­sioms trans­por­to prie­mo­nėms, pir­miau­sia ap­tar­nau­jan­čioms po­li­ti­kus, su­teik­tas iš­skir­ti­nes tei­ses nau­do­ti spe­cia­lius gar­so ir švie­sos sig­na­lus. Anot E. Ma­siu­lio, prie šio klau­si­mo ke­ti­na­ma grįž­ti ar­tė­jan­čio­je Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

„E­sa­me Va­ka­rų de­mo­kra­ti­jos vals­ty­bė, to­dėl pa­vyz­dį tu­rė­tu­me im­ti iš Va­ka­rų, tar­ki­me, iš Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bių, kur va­do­vų pa­ly­da – mi­ni­ma­li, o ne iš Ry­tų, kur dėl es­kor­to gat­ves už­da­ro. Šiuo me­tu, ma­nau, daug pri­klau­so nuo pa­ties sau­go­mo as­mens: ar jis to­le­ruo­ja grei­tą va­žia­vi­mą, švy­tu­rė­lius ir pa­na­šiai. Jei­gu ap­sau­gos bū­tų pa­pra­šo­ma lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, ne­ma­nau, kad par­ei­gū­nai į tai ne­at­siž­velg­tų“, – svars­tė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris.

Pik­ti­no­si ir skundėsi

VAD di­rek­to­rius R. Moc­ke­vi­čius LŽ tei­gė, kad per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ke­ly­je re­zo­nan­si­nių įvy­kių, ku­riuo­se bū­tų at­si­dū­rę vals­ty­bės va­do­vai, ne­bu­vo. „Ne­bent kas šo­nais perb­rau­kia ar veid­ro­dė­liais su­si­ka­bi­na, bet ir į to­kius įvy­kius rea­guo­ja­me, nes no­ri­me, kad bū­tų kuo ma­žiau prob­le­mų tiek mū­sų tar­ny­bai, tiek sau­go­miems as­me­nims. Vis dėl­to Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai ti­krai ne­siel­gia ge­ra­no­riš­kai. Anks­čiau vi­si daug­maž ger­bė tai­syk­les, pa­ma­tę au­to­mo­bi­lius su spe­cia­liai­siais sig­na­lais su­ma­žin­da­vo grei­tį, duo­da­vo ke­lią, o da­bar lai­kai kei­čia­si“, – kal­bė­jo va­do­vy­bės ap­sau­gą už­ti­kri­nan­tis par­ei­gū­nas.

Vis dėl­to įvy­kių, per ku­riuos ra­tuo­ta aukš­tų po­li­ti­kų pa­ly­da kė­lė pa­si­pik­ti­ni­mą, Lie­tu­vo­je bū­ta ne vie­no. Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį Sei­mo pir­mi­nin­kei L. Grau­ži­nie­nei te­ko tei­sin­tis, kai vie­šo ren­gi­nio Tel­šiuo­se me­tu ją ve­žę ir ly­dė­ję au­to­mo­bi­liai BMW bei „Volks­wa­gen“ bu­vo su­sta­ty­ti prie pat Mas­čio eže­ro kran­to, pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų zo­no­je. Ap­sau­gos dar­buo­to­jai tvir­ti­no, kad taip bu­vo pa­sielg­ta dėl „tar­ny­bi­nio bū­ti­nu­mo“.

2014-ai­siais taip pat par­la­men­to va­do­vės ap­sau­ga, at­ly­dė­ju­si L. Grau­ži­nie­nę į Plun­gę, kur ji da­ly­va­vo Dar­bo par­ti­jos ren­gi­ny­je, truk­dė eis­mui, nes au­to­mo­bi­liai bu­vo iš­ri­kiuo­ti ant pės­čių­jų pe­rė­jos. Ma­ža to, vie­tos po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, kol Sei­mo pir­mi­nin­kė li­po iš tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio, bu­vo su­stab­dę eis­mą.

2013 me­tais vos ne­įvy­ko skau­di ava­ri­ja ke­ly­je Ma­ri­jam­po­lė-Vil­nius. Tą­kart prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių ve­žęs eki­pa­žas vos ne­su­si­dū­rė su mo­ters vai­ruo­ja­mu au­to­mo­bi­liu. Ne­lai­mės pa­vy­ko iš­veng­ti – ma­ši­nos tik „su­si­ka­bi­no“ veid­ro­dė­liais. Vai­ruo­to­ja ti­ki­no, kad ini­ci­den­tas įvy­ko dėl pa­vo­jin­gai ma­nev­ra­vu­sio kor­te­žo veiks­mų, VAD dar­buo­to­jai tei­gė, kad mo­te­ris ne­rea­ga­vo į švy­tu­rė­lius.