Išsikėlusieji patys: tragedija ir triumfas
Tūks­tan­tis rė­mė­jų par­ašų, daž­niau­siai vien sa­vi pi­ni­gai, o par­ama per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją – ko­ne tik sa­va­no­rių. Iš pir­mo žvilgs­nio tai ne­ma­ži bar­je­rai. Ta­čiau kas penk­tas pats iš­si­kė­lęs kan­di­da­tas iš­rink­tas į Sei­mą. Gal­būt to­dėl, kad kai ku­riems „nep­rik­lau­so­mie­siems“ už nu­ga­ros bu­vo ir par­ti­jos, ir biu­dže­ti­niai sam­di­niai?

De­šim­tis tūks­tan­čių sa­vų eu­rų Sei­mo rin­ki­mams iš­lei­dę kan­di­da­tai, ku­rie iš­si­kė­lė pa­tys, su­ko­si kaip iš­ma­ny­da­mi. Bent sep­ty­ni jų kam­pa­ni­jos iž­di­nin­kais įdar­bi­no gi­mi­nai­čius, daž­niau­siai – su­tuok­ti­nius, dar trys į šį dar­bą įtrau­kė sa­vo, kaip par­la­men­ta­rų, pa­dė­jė­jus-se­kre­to­rius. Ir pen­kiems iš 26 nu­si­šyp­so­jo sėk­mė – jie pel­nė Sei­mo na­rio man­da­tus. Tie­sa, ne vi­si bu­vo vi­siš­kai ne­prik­lau­so­mi, da­lis to­kių kan­di­da­tų „ap­sid­rau­dė“ – pa­puo­šė ku­rios nors par­ti­jos są­ra­šą, o kai ku­riems po­li­ti­nės jė­gos au­ko­jo lė­šų.

Ki­ti kan­di­da­tai kal­bė­jo apie su­var­žy­mus ir bai­mę.

Su par­ti­ja ir be jos

Vie­nas to­kių – bu­vęs li­be­ral­cen­tris­tas Ar­tū­ras Me­lia­nas, kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė­je ėjęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas. Anks­čiau jis kan­di­da­ta­vo į Sei­mą su Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos vė­lia­va, o šie­met iš­si­kė­lė pats, tad ga­li pa­pa­sa­ko­ti, kuo ski­ria­si rin­ki­mai tu­rint par­ti­jos už­nu­ga­rį ir jo ne­tu­rint.

Artūras Melianas: "Kampaniją finansavau iš asmeninių lėšų, ji kainavo apie 5 tūkst. eurų. Su partijomis buvo sunku konkuruoti." /"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Pir­miau­sia, sa­va­ran­kiš­kai kan­di­da­tuo­ti sie­kian­tį as­me­nį sa­vo par­ašais tu­ri par­em­ti ne ma­žiau kaip tūks­tan­tis kon­kre­čios vien­man­da­tės apy­gar­dos rin­kė­jų. Par­ti­jų kan­di­da­tams par­ašų rink­ti ne­rei­kia. „Tai ne­ly­gy­bė. Rin­ki­mams įsi­bė­gė­jus pa­aiš­kė­jo, kad ne­prik­lau­so­mi kan­di­da­tai ne­ga­li pri­im­ti į dar­bą nie­ko, iš­sky­rus iž­di­nin­ką. O par­ti­jos tu­ri tam ti­krą apa­ra­tą, se­kre­to­ria­tus, dir­ban­čius per rin­ki­mus“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ var­di­jo A. Me­lia­nas.

Po­li­ti­kas dės­tė, kad jam su ko­man­da te­ko spręs­ti, kaip at­sis­kai­ty­ti su žmo­nė­mis, ku­rie tal­ki­no per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. Esą Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­ta­rė tai pa­da­ry­ti per sa­va­no­riš­ko dar­bo su­tar­tis. „Pa­sam­dy­ti pro­fe­sio­na­lus bu­vo su­dė­tin­ga. Kam­pa­ni­ją fi­nan­sa­vau iš as­me­ni­nių lė­šų, ji kai­na­vo apie 5 tūkst. eu­rų. Su par­ti­jo­mis bu­vo su­nku kon­ku­ruo­ti“, – ne­slė­pė jis.

Iš­si­kė­lu­sie­ji pa­tys tu­rė­jo ma­žiau ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis ap­mo­kė­to rin­ki­mų ete­rio lai­ko – da­ly­va­vo tik dis­ku­si­jo­se su sa­vo apy­gar­dos vien­man­da­ti­nin­kais. „Ei­da­mi to­kiu ke­liu ži­no­jo­me, kad už­nu­ga­rio ne­bus ir daug ką tu­rė­si­me pa­da­ry­ti sa­vo jė­go­mis, ta­čiau kai ku­rios tech­ni­nės de­ta­lės ste­bi­no“, – sa­kė rin­ki­mus Pa­ne­rių vien­man­da­tė­je pra­lai­mė­jęs A. Me­lia­nas.

Da­li­jo­si vie­nu iždininku

Dėl to kai ku­rie sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lę kan­di­da­tai, ma­tyt, ne­at­si­tik­ti­nai kaip rin­ki­mų iž­di­nin­kus rin­ko­si sa­vo ar­ti­muo­sius ar­ba iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų jiems tal­ki­nan­čius as­me­nis. An­tai Žir­mū­nų apy­gar­do­je kan­di­da­ta­vęs To­mas Amb­ra­zas įdar­bi­no žmo­ną Re­na­tą, Ju­ri­jus Su­bo­ti­nas, iš­si­kė­lęs Pa­ne­rių rin­ki­mų apy­gar­do­je, tvar­ky­ti fi­nan­si­nių rei­ka­lų pa­si­rin­ko su­tuok­ti­nę Jū­ra­tę. Taip pat pa­siel­gė Via­čes­la­vas Ti­to­vas, kan­di­da­ta­vęs Bal­ti­jos rin­ki­mų apy­gar­do­je. Jo iž­di­nin­kė bu­vo žmo­na Tat­ja­na.

Da­nės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­jęs Nag­lis Pu­tei­kis tvar­ky­ti rin­ki­mų pi­ni­gų sam­dė sa­vo, kaip Sei­mo na­rio, pa­dė­jė­ją-se­kre­to­rę Ra­są Ka­li­naus­kai­tę. Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų vien­man­da­tė­je kan­di­da­ta­vu­sio par­la­men­ta­ro Val­do Va­si­liaus­ko iž­di­nin­kė bu­vo jo pa­dė­jė­ja-se­kre­to­rė Dan­guo­lė Gai­ga­lie­nė.

Pa­ne­vė­žy­je iš­si­kė­lę ir lai­mė­ję Po­vi­las Urb­šys bei Bro­nis­lo­vas Ma­te­lis, ku­rie nuo­lat pa­brėž­da­vo esan­tys ne­par­ti­niai, kaip ro­do VRK duo­me­nys, sam­dė­si tą pa­čią iž­di­nin­kę – Dan­guo­lę Ka­vo­liū­nai­tę. Nors B. Ma­te­lis kar­to­jo, kad jo­kia par­ti­ja jo ne­re­mia, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) kan­di­da­tui pa­au­ko­jo 400 eu­rų. O P. Urb­šys po rin­ki­mų ta­po Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­mos LVŽS de­ry­bų gru­pės dėl koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo na­riu.

Nuo 0 iki 15 tūkst. eurų

Abu vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­si­kė­lę kan­di­da­tai bu­vo įtrauk­ti ir į LVŽS rin­ki­mų są­ra­šą: P. Urb­šys – sep­tin­tas, B. Ma­te­lis – 28-as. Tie­sa, pa­sta­rą­jį rin­kė­jai „nu­lei­do“ į 40 vie­tą, o P. Urb­šį kils­te­lė­jo į penk­tą­ją.

Taip „ap­sid­rau­dė“ ne vien šie rin­ki­mų da­ly­viai. Tar­ki­me, Gargž­dų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je pats iš­si­kė­lęs Pe­tras Gra­žu­lis į Sei­mą pa­te­ko tik pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą, o Sė­los vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­jęs Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis į „tvar­kie­čių“ dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­šą bu­vo įra­šy­tas 31-as.

Dau­gu­ma sa­va­ran­kiš­kų kan­di­da­tų rin­ki­mams lei­do, kaip skel­bia VRK, as­me­ni­nes lė­šas. Kė­dai­nių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­jęs bu­vęs „dar­bie­tis“ Da­rius Ka­mins­kas šiam tiks­lui at­sei­kė­jo 15 tūkst. eu­rų nuo­sa­vų pi­ni­gų. P. Urb­šiui rin­ki­mai at­siė­jo 4,5 tūkst. eu­rų, B. Ma­te­liui – 3,5 tūkst. eu­rų.

Kur kas dau­giau lė­šų (11,1 tūkst. eu­rų) iš­lei­dęs Re­mi­gi­jus Ačas, ku­ris kan­di­da­ta­vo Ra­sei­nių-Kė­dai­nių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, rin­ki­mus pra­lai­mė­jo. Tuo me­tu jau mi­nė­tas N. Pu­tei­kis as­me­ni­nių pi­ni­gų rin­ki­mams ne­nau­do­jo – prie VRK pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos „kan­di­da­to nuo­sa­vos lė­šos“ nu­ro­dy­tas nu­lis. Pri­min­si­me, kad N. Pu­tei­kis, ne­se­niai ta­pęs ne­par­la­men­ti­nės Cen­tro par­ti­jos va­do­vu, au­ko­ti šiai or­ga­ni­za­ci­jai ir jo rin­ki­mų kam­pa­ni­jai pra­šė per so­cia­li­nį tink­lą „Fa­ce­book“ bei trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis.

Vie­ni prieš vi­sus?

„Ne­ži­nau, kur čia prob­le­ma. Svar­biau­sia, kad bū­tų pi­ni­gų sam­dy­ti žmo­nėms“, – ste­bė­jo­si VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas, iš­gir­dęs, jog pa­čiam iš­si­kė­lu­siam kan­di­da­tui įdar­bin­ti ką nors, be iž­di­nin­ko, ne­leng­va.

Jis su­ti­ko, kad ne­tu­rint par­ti­jų par­amos ga­li bū­ti su­nku da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. „Ta­čiau tam žmo­nės ir bu­ria­si į par­ti­jas, tam ir yra tas me­cha­niz­mas. To­dėl kai iš­ren­ka­mi pa­tys iš­si­kė­lę kan­di­da­tai, jie la­bai re­tai lie­ka be par­ti­jos, daž­nai su­si­ta­pa­ti­na su ku­ria nors po­li­ti­ne jė­ga“, – aiš­ki­no Z. Vai­gaus­kas.

Anot jo, sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lu­sių­jų ins­ti­tu­tas rei­ka­lin­gas, nors tam ti­kru po­žiū­riu yra prob­le­miš­kas. „Dau­ge­lis to­kius kan­di­da­tus mis­ti­fi­kuo­ja, esą jie ne­prik­lau­so­mi, ki­tos rū­šies, ei­nan­tys vie­ni prieš vi­sus. Še­ši pa­tys iš­si­kė­lę kan­di­da­tai bu­vo ir par­ti­jų są­ra­šuo­se, ir var­žė­si vien­man­da­tė­se. Iš­si­kė­lęs sa­va­ran­kiš­kai – tai tar­si ko­ky­bės ženk­las. To­kie kan­di­da­tai ma­no, kad rin­kė­jai juos ver­ti­na la­biau nei par­ti­nius“, – svars­tė Z. Vai­gaus­kas.

Uni­ka­li patirtis

Po­li­ti­nės par­ti­jos „Lie­tu­vos są­ra­šas“ va­do­vas Da­rius Kuo­lys lai­kė­si kiek ki­tos nuo­mo­nės. „Da­ly­va­vo­me rin­ki­muo­se tir­da­mi ti­kro­vę – esa­me moks­li­nin­kai. Eks­pe­ri­men­ta­vo­me, ar įma­no­ma be di­de­lės biu­dže­to par­amos ir mi­li­jo­nie­rių už­nu­ga­rio pa­siū­ly­ti po­li­ti­nę al­ter­na­ty­vą. Ty­ri­mo re­zul­ta­tas: Lie­tu­va ge­ro­kai su­no­menk­la­tū­rė­ju­si“, – api­bend­ri­no jis.

„Lie­tu­vos są­ra­šas“ į dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­šą įtrau­kė 39 as­me­nis, iš jų 22 ko­vė­si ir vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Rin­ki­mus Žir­mū­nuo­se lai­mė­jo vie­nin­te­lė „Lie­tu­vos są­ra­šo“ at­sto­vė Auš­ra Mal­dei­kie­nė. Eko­no­mis­tė pa­skel­bė, kad jos rin­ki­mų iš­lai­dos sie­kė 2,7 tūkst. eu­rų. Vi­si šie pi­ni­gai – pri­va­čių au­ko­to­jų.

D. Kuo­lys pa­sa­ko­jo, kad pi­lie­ti­niam sam­bū­riui ren­giant su­si­ti­ki­mus re­gio­nuo­se vie­ti­niai bi­jo­da­vo į juos ei­ti. „Ned­rįs­da­vo, nes, pa­vyz­džiui, žmo­gus pri­klau­so švie­ti­mo or­ga­ni­za­ci­jai kaip ra­jo­no val­dan­čio­sios par­ti­jos at­sto­vas. Tie, ku­rie mums sim­pa­ti­zuo­ja, tai da­ro ty­liai. Jiems ne­jau­ku. Ši pa­tir­tis yra uni­ka­li“, – kal­bė­jo D. Kuo­lys. „Lie­tu­vos są­ra­šas“ per Sei­mo rin­ki­mus su­rin­ko apie 22 tūkst. bal­sų.