Išrinkti parlamentinių komitetų vadovai
Be­veik vi­si par­la­men­ti­niai ko­mi­te­tai iš­si­rin­ko sa­vo va­do­vy­bę – pir­mi­nin­kus ir pa­va­duo­to­jus. Da­bar juos tu­ri pa­tvir­tin­ti Sei­mas.

Pla­nuo­ta, kad tai įvyks ket­vir­ta­die­nį, ta­čiau pa­si­pik­ti­nu­si, kad jai te­ko per ma­žai ko­mi­te­tų pa­va­duo­to­jų pos­tų, opo­zi­ci­ja pa­pra­šė per­trau­kos iki ki­to ple­na­ri­nio po­sė­džio, jis vyks jau ki­tą sa­vai­tę.

Kol kas va­do­vo ne­tu­ri tik Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Šia­me ko­mi­te­te dirb­sian­tys par­la­men­ta­rai į po­sė­dį rink­sis penk­ta­die­nį ir ta­da bal­suos dėl pir­mi­nin­ko ir pa­va­duo­to­jų.

Val­dan­čią­ją dau­gu­mą su­da­ran­tiems „vals­tie­čiams“ te­ko de­šimt ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų pos­tų, o koa­li­ci­jos par­tne­riams so­cial­de­mo­kra­tams – trys. Jei­gu G.Kir­ki­las bus iš­rink­tas Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vu, so­cial­de­mo­kra­tai va­do­vaus ke­tu­riems par­la­men­ti­niams ko­mi­te­tams. Opo­zi­ci­jos at­sto­vas va­do­vaus vie­nam ko­mi­te­tui.

Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke iš­rink­ta kon­ser­va­to­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, pa­va­duo­to­ju – „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­rys Nag­lis Pu­tei­kis.

So­cial­de­mo­kra­tą Al­gir­dą Sy­są pir­mi­nin­ku, o pa­va­duo­to­ju „vals­tie­tį“ To­mą To­mi­li­ną iš­si­rin­ko So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

Ki­tą so­cial­de­mo­kra­tą Ju­lių Sa­ba­taus­ką pir­mi­nin­ko pos­te no­ri ma­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te dirb­sian­tys par­la­men­ta­rai, pa­va­duo­to­jo pos­tas ten­ka kon­ser­va­to­riui Sta­siui Šed­ba­rui.

Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku iš­rink­tas so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ber­na­to­nis, jo pa­va­duo­to­ju dirbs „vals­tie­tis“ Egi­di­jus Va­rei­kis.

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ta­po „vals­tie­tis“ Vy­tau­tas Ba­kas, pa­va­duo­to­ja – kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku iš­rink­tas „vals­tie­tis“ Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, jo pa­va­duo­to­ju – li­be­ra­las Si­mo­nas Gent­vi­las.

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui va­do­vaus „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, jo pa­va­duo­to­jais ko­mi­te­to na­riai iš­rin­ko so­cial­de­mo­kra­tą And­rių Pa­lio­nį bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vę Ri­tą Ta­ma­šu­nie­nę.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ta­po „vals­tie­tis“ Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, pa­va­duo­to­ju – kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys.

Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas va­do­vu iš­si­rin­ko „vals­tie­tį“ And­rie­jų Stan­či­ką, pa­va­duo­to­ju – kon­ser­va­to­rių Ka­zį Star­ke­vi­čių.

Kul­tū­ros ko­mi­te­tui va­do­vaus „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, jį pa­va­duos li­be­ra­las Arū­nas Ge­lū­nas.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­ve iš­rink­ta „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju – „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

„Vals­tie­tį“ Eu­ge­ni­jų Jo­vai­šą va­do­vu iš­si­rin­ko Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, jo pa­va­duo­to­ju ta­po kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas.

Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ta­po „vals­tie­tis“ Po­vi­las Urb­šys, pa­va­duo­to­ju – kon­ser­va­to­rius Al­gis Strel­čiū­nas.

Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui va­do­vaus „vals­tie­tis“ Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, jo pa­va­duo­to­ja iš­rink­ta li­be­ra­lė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen.

Iš vi­so Sei­mo na­riai yra pa­sis­kirs­tę į 15 par­la­men­ti­nių ko­mi­te­tų. Jo­kiam ko­mi­te­tui ne­prik­lau­so Sei­mo pir­mi­nin­kas ir tas par­la­men­ta­ras, ku­ris iš­ren­ka­mas prem­je­ru.