Išrinktas frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnas
Šian­dien vy­ku­sia­me Sei­mo frak­ci­jos Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo (TT) po­sė­dy­je frak­ci­jos se­niū­nu bu­vo iš­rink­tas Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius, ku­ris pa­kei­tė iki šiol frak­ci­jai va­do­va­vu­sį Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį.

Eko­no­mis­to iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius bu­vo frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas, ak­ty­viai dir­bo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te. Par­la­men­ta­ras į Sei­mą iš­rink­tas Ma­žei­kių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ra­šo­ma TT pra­ne­ši­me.