Išrinkta nauja VRK pirmininkė
Sei­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ke pa­sky­rė da­bar­ti­nio va­do­vo Ze­no­no Vai­gaus­ko pa­va­duo­to­ją Lau­rą Mat­jo­šai­ty­tę, pa­ti ko­mi­si­ja pa­tvir­tin­ta be dvie­jų na­rių.

Už L.Mat­jo­šai­ty­tės kan­di­da­tū­rą ket­vir­ta­die­nį per slap­tą bal­sa­vi­mą bu­vo 74 Sei­mo na­riai, prieš – 12, du Sei­mo na­riai su­si­lai­kė.

Bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai, pro­tes­tuo­da­mi, kad į Rin­ki­mų ko­mi­si­ją nuo par­ti­jos ne­pas­kir­tas jų siū­ly­tas Drus­ki­nin­kų po­li­ti­kas Vi­lius Se­meš­ka.

V.Se­meš­kos pa­var­dė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) spren­di­mu iš­brauk­ta iš nu­ta­ri­mo, ar­gu­men­tuo­jant ne­ati­ti­ki­mu įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mams.

Slap­tas bal­sa­vi­mas bu­vo ne­pa­lan­kus VVSK su­kri­ti­kuo­tam Tei­si­nin­kų drau­gi­jos pa­siū­ly­tam Jo­nui Ud­riui. Už jo kan­di­da­tū­rą bu­vo 35 Sei­mo na­riai, prieš 46 ir trys par­la­men­ta­rai su­si­lai­kė.

Sei­mas slap­ta bal­suo­ja dėl VRK pir­mi­nin­ko ir kan­di­da­tų, ku­riuos de­le­guo­ja tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, pre­zi­den­tas, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja.

Į nau­ją­ją VRK pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­siū­lė po­li­to­lo­gą Vin­cen­tą Vo­bo­le­vi­čių ir ži­niask­lai­dos at­sto­vę Ais­tę Ži­lins­kie­nę, tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė – tei­si­nin­kus Da­ri­jų Bei­no­ra­vi­čių ir Svet­la­ną Mi­se­vi­čie­nę, Tei­si­nin­kų drau­gi­ja – tei­si­nin­kus Sva­jo­nę Šal­taus­kie­nę ir J.Ud­rį.

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je man­da­tų ga­vu­sių par­ti­jų kan­di­da­tų Sei­mas ne­ga­li at­mes­ti, jei jie ati­tin­ka įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus. Anks­čiau ket­vir­ta­die­nį pa­pras­tu bal­sa­vi­mu į ko­mi­si­ją pa­sky­rė šiuos par­ti­jų at­sto­vus: Jo­nę Val­čiu­kie­nę nuo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Val­de­ma­rą Ur­ba­ną nuo Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, Jū­ra­tę Le­be­de­vie­nę nuo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, Mak­si­mą Rez­ni­ko­vą nuo Li­be­ra­lų są­ju­džio ir Do­na­tą Lau­ri­na­vi­čių nuo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pa­siū­ly­to Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio V.Se­meš­kos pa­var­dė iš­brauk­ta iš nu­ta­ri­mo ar­gu­men­tuo­jant, kad jis ne­ati­tin­ka įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo dėl dar­bo rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se pa­tir­ties.

VRK įsta­ty­me nu­ma­ty­tas rei­ka­la­vi­mas, kad par­ti­jų de­le­guo­ja­mi at­sto­vai pri­va­lo tu­rė­ti aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir dar­bo rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se pa­tir­ties. Kon­ser­va­to­riai sa­ko, kad ši įsta­ty­mo nuo­sta­ta tu­ri bū­ti trak­tuo­ja­ma pla­čiau ir V.Se­meš­kos pa­tir­ties pa­kan­ka.

Ko­mi­te­tas sa­vo iš­va­do­je dėl nu­ta­ri­mo iš­sa­kė abe­jo­nių ir dėl ki­to kan­di­da­to, Tei­si­nin­kų drau­gi­jos tei­kia­mo jau ke­lias ka­den­ci­jas VRK dir­ban­čio J.Ud­rio, nes jis yra kon­sul­ta­vęs bend­ro­vę „Scytl“, da­ly­va­vu­sią vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­se dėl VRK in­for­ma­ci­nės sis­te­mos plė­tros. J.Ud­ris pa­žy­mi, kad ry­šius su kom­pa­ni­ja dek­la­ra­vo, svars­tant su ja su­si­ju­sius klau­si­mus, nu­si­ša­li­no, taip pat dėl jo pri­va­taus kon­sul­ta­vi­mo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja prie­kaiš­tų ne­tu­rė­jo.