Išrinkta nauja Teisėjų taryba
Penk­ta­die­nį vyks­tan­čia­me Vi­suo­ti­nia­me tei­sė­jų su­si­rin­ki­me vy­ko bal­sa­vi­mas už nau­jo­sios Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rius.

Tei­sė­jų kan­di­da­tū­ras į Tei­sė­jų ta­ry­bą Su­si­rin­ki­me iš­kė­lė ir rin­ko teis­mų at­sto­vai. Bai­gus skai­čiuo­ti bal­sus, nau­jo­sios Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riais pa­skelb­ti: Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jai Al­gis Nor­kū­nas, Egi­di­jus Lau­ži­kas, Ar­tū­ras Pa­žars­kis, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai Aloy­zas Kruo­pys, Gin­ta­ras Pe­čiu­lis, Vi­gin­tas Vi­šins­kis, Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­mo tei­sė­jai Ra­mū­nas Gad­liaus­kas, Ar­tū­ras Dri­go­tas, Arū­nas Su­tke­vi­čius, Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja Ne­rin­ga Šve­die­nė, Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Ne­ri­jus Mei­lu­tis, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas Zig­mas Po­cius, Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kur­se­vi­čius, Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Ri­di­kas, Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo tei­sė­jas Ža­nas Ku­bec­kas, Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Braž­die­nė, Kau­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kas Da­rius Kan­ta­ra­vi­čius, Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Aud­ro­nė Gai­žu­tie­nė, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Arū­nas Bart­kus, Ig­na­li­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Ire­na Vaps­vie­nė, ra­šo teis­mai.lt

Pa­gal par­ei­gas į Tei­sė­jų ta­ry­bą taip pat pa­te­ko Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Va­lan­ti­nas ir Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas Ir­man­tas Ja­ru­kai­tis.

Lap­kri­čio 18 d., 10 val., Na­cio­na­li­nė­je teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jo­je vyk­sian­čia­me pir­ma­ja­me Tei­sė­jų ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­aiš­kės, kas taps šios teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos pir­mi­nin­ku.

Vie­nas nau­jai iš­rink­tų ta­ry­bos na­rių, Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Ri­di­kas, tei­gia ne­si­ti­kė­jęs to­kios gar­bės.

„Tai ne tik gar­bė, bet ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė. Su­pran­tu, kad da­bar tu­riu at­sto­vau­ti ma­ni­mi pa­si­ti­kė­ju­siems, man šią par­ei­gą pa­ti­kė­ju­siems ko­le­goms. Lau­kia svar­būs dar­bai: spręs­ti ko­le­goms tei­sė­jams ir vi­sai teis­mų sis­te­mai be ga­lo reikš­min­gus klau­si­mus,“ – tei­gia vie­nas nau­jai iš­rink­tų Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rių, Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Ri­di­kas.

Ren­gi­ny­je taip pat ap­do­va­no­ti la­biau­siai per ket­ve­rius me­tus teis­mų sis­te­mai nu­si­pel­nę tei­sė­jai ir teis­mų dar­buo­to­jai. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas Al­gis Nor­kū­nas ap­do­va­no­tas už tei­sė­jų eti­kos ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mą ir teis­mų ko­mu­ni­ka­ci­jos plė­to­ji­mą, pa­ste­bė­tas ir Kau­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jos Gied­rės Jakš­tie­nės in­dė­lis rea­li­zuo­jant me­dia­ci­jos (tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo) idė­ją, Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mo vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ma Go­lu­be­va įver­tin­ta už as­me­nų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bės di­di­ni­mą teis­muo­se ir kt. Šiuos ir li­ku­sius dvy­li­ka teis­mų at­sto­vų rin­ko ir ver­ti­no teis­mų bend­ruo­me­nė.

Šiuo me­tu vyks­tan­čia­me Vi­suo­ti­nia­me tei­sė­jų su­si­rin­ki­me da­ly­vau­ja dau­giau kaip 650 iš 780 tei­sė­jų.