Išrinkta nacionalinė žuvis
Pa­aiš­kė­jo Na­cio­na­li­nės žu­vies rin­ki­mų re­zul­ta­tai – dau­giau­sia bal­sų su­rin­ko ly­nas, pra­ne­ša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. 

Dėl gar­bin­go ti­tu­lo rin­ki­muo­se var­žė­si 15 žu­vų: eše­rys, ka­ro­sas, kar­šis, kuo­ja, la­ši­ša, ly­de­ka, ly­nas, men­kė, plekš­nė, ša­mas, star­kis, stin­ta, un­gu­rys, upė­ta­kis, žiob­ris. Pre­ten­den­tus siū­lė įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, vers­li­nin­kai, meš­ke­rio­to­jai.

Iš vi­so bu­vo pa­siū­ly­ta apie 40 žu­vų, iš ku­rių rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai su­da­rė 15 kan­di­da­čių są­ra­šą.

Na­cio­na­li­nės žu­vies rin­ki­muo­se bal­sa­vo apie 15 tūkst. žmo­nių.

Na­cio­na­li­ne žu­vi­mi iš­rink­tas ly­nas užau­ga net iki 60 cm il­gio, o jo svo­ris ga­li siek­ti 7,5 kg. Daž­niau­siai su­gau­na­mi 0,5–1 kg. svo­rio ly­nai. Šios žu­vys su­ge­ba iš­tver­ti ir pa­čias ne­pa­lan­kiau­sias gy­ve­ni­mo są­ly­gas – de­guo­nies sty­gių, pa­di­dė­ju­sį ang­lies diok­si­do, sie­ros van­de­ni­lio ir ki­tų kenks­min­gų du­jų kon­cen­tra­ci­ją, iš­tve­ria ga­na rūgš­tų ar drus­kin­gą van­de­nį.

Ly­nai iš­gy­ve­na ir esant ne­pa­lan­kiai van­dens tem­pe­ra­tū­rai – kai ji že­mes­nė kaip 40C ar aukš­tes­nė kaip 350C, ly­nai už­mie­ga. Au­ga ga­na lė­tai. Min­ta van­dens tel­ki­nių dug­ne ran­da­mu mais­tu. Ne­ršia bir­že­lio – lie­pos mėn. Ge­riau­siai kim­ba pa­va­sa­rį ir ru­de­niop.