Išpuoliai prieš lietuvius
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je As­ta Skais­gi­ry­tė ži­no apie de­šimt tei­sė­sau­gos vyk­do­mų ty­ri­mų dėl iš­puo­lių prieš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lie­tu­vius et­ni­niu pa­grin­du. 

Ji tei­gė, kad am­ba­sa­da ska­ti­na lie­tu­vius in­for­muo­ti bri­tų tei­sė­sau­gą apie iš­puo­lius. „Ma­nau, kad lie­tu­vių bend­ruo­me­nė tu­rė­tų ne­ty­lė­ti. Sa­vo ruo­žtu ga­vo­me Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­ti­ki­ni­mą, kad nė vie­nas toks nu­si­kal­ti­mas ne­bus to­le­ruo­ja­mas ir kiek­vie­nas bus ati­džiai iš­tir­tas“, – kal­bė­jo am­ba­sa­do­rė. Anot jos, ki­tą sa­vai­tę į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę vyks už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Mant­vy­das Be­ke­šius, ku­ris su­si­tiks su im­ig­ra­ci­jos se­kre­to­riu­mi Ja­mes'u Bro­kens­hi­re'u ir lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vais.

Kemb­ri­dže ne­se­niai bu­vo su­lai­ky­tas 47-erių vy­ras, įta­ria­mas iš­puo­liu et­ni­niu pa­grin­du prieš lie­tu­vę Lau­rą Gu­daus­kie­nę. Anks­čiau ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad Man­čes­te­ry­je bend­ra­moks­lio bri­to bu­vo su­muš­tas dvy­li­ka­me­tis lie­tu­vis. Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je duo­me­ni­mis, ša­ly­je gy­ve­na apie 200 tūkst. lie­tu­vių.