Išplėtė advokato paslapties sąvoką
Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ėmė pa­tai­sas, ku­rios iš­ple­čia ad­vo­ka­to pa­slap­ties są­vo­ką, tie­sio­giai užd­rau­džia kon­tro­liuo­ti įta­ria­mo­jo ar kal­ti­na­mo­jo bend­ra­vi­mą su ad­vo­ka­tu, už­ti­kri­na tei­sę su­si­tik­ti prieš kiek­vie­ną apk­lau­są ar teis­mo po­sė­dį.

Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą dėl tei­sės į ad­vo­ka­tą įgy­ven­di­nan­čios pa­tai­sos nu­sta­to, kad „drau­džia­ma kon­tro­liuo­ti įta­ria­mo­jo, kal­ti­na­mo­jo, nu­teis­to­jo, iš­tei­sin­to­jo ir jų gy­nė­jo bend­ra­vi­mą – su­si­ti­ki­mus, ko­res­pon­den­ci­ją, po­kal­bius te­le­fo­nu ar ki­tų for­mų bend­ra­vi­mą“.

Taip pat įra­šo­ma, kad ad­vo­ka­tas ga­li be pa­ša­li­nių su­si­tik­ti su įta­ria­muo­ju ar kal­ti­na­muo­ju prieš kiek­vie­ną apk­lau­są ar­ba prieš teis­mo po­sė­dį.

Da­bar­ti­niuo­se tei­sės ak­tuo­se įra­šy­tas drau­di­mas vie­šai ar­ba slap­tai su­si­pa­žin­ti su ad­vo­ka­to pro­fe­si­nę pa­slap­tį su­da­ran­čia in­for­ma­ci­ja ir ją nau­do­ti kaip įro­dy­mą.

Ad­vo­ka­to pro­fe­si­nę pa­slap­tį su­da­ro krei­pi­mo­si į ad­vo­ka­tą fak­tas, su­tar­ties su klien­tu są­ly­gos, klien­to su­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir pa­teik­ti duo­me­nys, o pa­tai­so­mis ad­vo­ka­to pa­slap­ties są­vo­ka iš­ple­čia­ma ir ad­vo­ka­to ir klien­to bend­ra­vi­mo (su­si­ti­ki­mų, ko­res­pon­den­ci­jos, po­kal­bių te­le­fo­nu ar ki­tų for­mų bend­ra­vi­mo) tu­ri­niu.

Pri­im­to­se pa­tai­so­se su­teik­ta dau­giau tei­sių as­me­nims, ku­riuos pa­gal Eu­ro­pos areš­to or­de­rį pra­šo­ma iš­duo­ti ki­tai vals­ty­bei. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­rį pra­šo iš­duo­ti Vo­kie­ti­ja, ga­lės pra­šy­ti, kad iki jo per­da­vi­mo iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos į Vo­kie­ti­ją to­je ša­ly­je jam bū­tų pa­skir­tas gy­nė­jas.

Nu­ma­ty­ta, kad šios įsta­ty­mų pa­tai­sos įsi­ga­lios nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos.