Išplėstinės praktikos slaugytojai - kol kas tik svajonės
Nors ša­lies aukš­to­sios mo­kyk­los jau nuo ru­dens ga­lė­tų pra­dė­ti reng­ti iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jus, ne­su­lau­kia­ma, ka­da bus iš­te­sė­ti pa­ža­dai su­kur­ti tam rei­kia­mą įsta­ty­mų ba­zę.

Sei­me tik šį mė­ne­sį įre­gis­truo­tos Slau­gos pra­kti­kos ir aku­še­ri­jos pra­kti­kos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rias pri­ėmus bū­tų įtvir­tin­tas iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jų vaid­muo Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mo­je. Da­bar iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jo są­vo­kos tei­sės ak­tuo­se nė­ra, to­kie spe­cia­lis­tai ne­ren­gia­mi ir ati­tin­ka­mos pa­slau­gos pa­cien­tams ne­tei­kia­mos.

Pra­džia neaiški

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas (LSMU) ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas (KU) jau yra par­en­gę slau­gos ma­gis­tro stu­di­jų prog­ra­mas, skir­tas iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jo pro­fe­si­nei kva­li­fi­ka­ci­jai įgy­ti, ir pa­tei­kę de­rin­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (SAM) iš­plės­ti­nės slau­gos pra­kti­kos ma­gis­tran­tū­ros prog­ra­mą. Ta­čiau SAM ne­ga­li joms pri­tar­ti, nes ne­tu­ri tei­si­nio pa­grin­do. To­dėl aukš­to­sios mo­kyk­los ne­be­ži­no, kaip elg­tis to­liau.

LSMU Slau­gos ir rū­py­bos ka­ted­ros ve­dė­ja, do­cen­tė, bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rė Au­re­li­ja Bla­že­vi­čie­nė LŽ pa­žy­mė­jo, kad ši aukš­to­ji mo­kyk­la yra pa­si­ruo­šu­si reng­ti iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jus ir nuo rug­sė­jo 1-osios į šią stu­di­jų prog­ra­mą pri­im­ti bent 30 stu­den­tų. Ta­čiau ar pri­ėmi­mas bus vyk­do­mas, ji ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti.

Kad LSMU ga­lė­tų skelb­ti pri­ėmi­mą, be­li­ko su­lauk­ti prog­ra­mos akre­di­ta­vi­mo. Dėl jo uni­ver­si­te­to se­na­tas jau yra krei­pę­sis į Stu­di­jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mo cen­trą. Šio cen­tro Stu­di­jų ver­ti­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas Al­man­tas Šer­pa­taus­kas LŽ tei­gė, jog dar anks­ti spręs­ti, ar prog­ra­ma bus akre­di­tuo­ta, nes pir­miau­sia rei­kia su­lauk­ti SAM spren­di­mo.

Prieš ku­rį lai­ką apie sie­kį reng­ti iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jus bu­vo už­si­mi­nę ir KU at­sto­vai. Ta­čiau, kaip LŽ sa­kė uni­ver­si­te­to Pri­ėmi­mo ko­mi­si­jos ve­dė­ja Bea­ta Ka­ju­ty­tė, šie­met pri­im­ti stu­den­tų į šią ma­gis­tro stu­di­jų prog­ra­mą jau ne­be­nu­ma­to­ma.

Rei­ka­lin­gu­mu neabejoja

2011 me­tais SAM už­sa­ky­mu LSMU at­li­ko ty­ri­mą, ku­ris at­sklei­dė, kad as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se trūks­tant slau­gy­to­jų gy­ven­to­jams su­tei­kia­ma ne­pa­kan­ka­mai svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų. To­dėl tiks­lin­ga di­din­ti slau­gy­to­jų skai­čių ir plės­ti jų pro­fe­si­nę kom­pe­ten­ci­ją. Ypač bū­ti­na plė­to­ti slau­gy­to­jų funk­ci­jas bend­ruo­me­nė­je, teik­ti pa­cien­tams slau­gos ir pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gas na­mie.

Siū­lo­ma as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se steig­ti slau­gos pa­slau­gų cen­trus. Juo­se ga­lė­tų vyk­ti pir­mi­niai pa­cien­tų vi­zi­tai pas slau­gy­to­jus. Tai pa­dė­tų už­ti­krin­ti lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių as­me­nų kon­tro­lę ir tęs­ti gy­dy­to­jų pa­skir­tą gy­dy­mą - iš­ra­šy­ti li­go­niams pa­skir­tus vais­tus. To­kie re­zul­ta­tai bū­tų pa­siek­ti ren­giant uni­ver­si­te­te iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jus.

Sei­me dar per­nai lie­pą bu­vo pa­tvir­tin­tos iš­plės­ti­nės slau­gos pra­kti­kos gai­rės. „Mo­der­ni svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma ke­lia nau­jus rei­ka­la­vi­mus ne tik gy­dy­to­jams, bet ir slau­gy­to­jams. Tai pui­ki pers­pek­ty­va vi­sai svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mai, nes gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų ko­man­da tu­ri stip­rė­ti, dar­bo pa­si­da­li­ji­mas tu­ri di­dė­ti“, - pa­va­sa­rį per su­si­ti­ki­mą su slau­gy­to­jus ren­gian­čių mo­ky­mo įstai­gų at­sto­vais kal­bė­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Teks palaukti

Iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jų at­si­ra­di­mas leis­tų ra­cio­na­liau or­ga­ni­zuo­ti gy­dy­mo įstai­gų veik­lą - su­ma­žin­ti ei­les pas gy­dy­to­jus. Kar­tu bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė ge­riau pa­skirs­ty­ti spe­cia­lis­tus ir spręs­ti ne­ma­žai ki­tų prob­le­mų.

Pa­žy­mi­ma, kad il­gas gy­dy­to­jo par­en­gi­mas ne­lei­džia grei­tai rea­guo­ti į svei­ka­tos sis­te­mos po­rei­kius. Pa­vyz­džiui, par­eng­ti šei­mos gy­dy­to­ją trun­ka ne trum­piau kaip 9 me­tus ir kai­nuo­ja apie 33,5 tūkst. eu­rų. Slau­gy­to­jas par­en­gia­mas kur kas grei­čiau ir pi­giau. Iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jo stu­di­jos truk­tų 6 me­tus (4 me­tai pir­mo­sios pa­ko­pos slau­gos ba­ka­lau­ro, 2 me­tai slau­gos ma­gis­tran­tū­ros stu­di­jos) ir pa­gal šiuo me­tu pa­tvir­tin­tas nor­mi­nes kai­nas at­siei­tų apie 11 tūkst. eu­rų.

Ta­čiau no­rint pra­dė­ti reng­ti iš­plės­ti­nės pra­kti­kos slau­gy­to­jus pir­miau­sia rei­kia pa­keis­ti Slau­gos pra­kti­kos ir aku­še­ri­jos pra­kti­kos įsta­ty­mą. Jo pa­tai­sas Sei­me yra re­gis­tra­vęs par­la­men­ta­ras Al­gir­das Sy­sas.

„A­be­jo­ju, ar per li­ku­sias ke­lias pa­va­sa­rio se­si­jos die­nas pa­vyks pri­im­ti ko­le­gos siū­lo­mas pa­tai­sas“, - va­kar LŽ sa­kė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė. To­kioms pa­tai­soms yra bū­ti­na Vy­riau­sy­bės iš­va­da. To­dėl di­de­lė ti­ki­my­bė, kad pro­jek­tas iš­sa­miau bus svars­to­mas tik ru­dens se­si­jo­je.