Išnyko tradicija Lietuvos ir Lenkijos prezidentams kartu švęsti nepriklausomybės atgavimą
Iš­ny­ko tra­di­ci­ja Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pre­zi­den­tams kar­tu švęs­ti ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mą.

Šie­met Va­sa­rio 16-ąją Len­ki­jos pre­zi­den­to Bro­nis­la­wo Ko­mo­rows­kio Vil­niu­je ne­bus. Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės spau­dos tar­ny­ba pra­ne­šė, kad „už­sie­nio sve­čius nu­spręs­ta kvies­ti tik į ju­bi­lie­ji­nius ren­gi­nius“.

Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ra taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad sau­sio 27 die­ną pre­zi­den­tai bu­vo su­si­ti­kę Auš­vi­co iš­lais­vi­ni­mo mi­nė­ji­mo me­ti­nė­se, o va­sa­rio 22 die­ną su­si­tiks Ki­je­ve Mai­da­no me­ti­nių mi­nė­ji­me.

„Su Len­ki­jos pre­zi­den­tu B.Ko­mo­rows­kiu pre­zi­den­tė pa­sta­ruo­ju me­tu kas mė­ne­sį ma­to­si tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se ir ap­ta­ria svar­biau­sius dar­bo rei­ka­lus“, - tei­gia­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos ko­men­ta­re BNS.

Ne vie­nus me­tus Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pre­zi­den­tai da­ly­vau­da­vo kai­my­ni­nių ša­lių Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­niuo­se va­sa­rio 16-ąją ir lap­kri­čio 11-ąją.

Len­ki­jai mi­nint ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mą 1918 me­tais, pre­zi­den­tė lap­kri­čio 11-ąją Var­šu­vo­je vie­šė­jo 2009, 2010, 2011 ir 2013 me­tais. Prieš tai šia pro­ga į Len­ki­ją vyk­da­vo ir tuo­me­ti­nis pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus - jis Var­šu­vo­je lan­kė­si lap­kri­čio 11-ąją 2007 ir 2008 me­tais.

Len­ki­jos pre­zi­den­tas į Vil­nių pa­svei­kin­ti lie­tu­vių pa­pras­tai at­vyk­da­vo Va­sa­rio 16-ąją. B.Ko­mo­rows­kis pa­sku­ti­nį kar­tą Vil­niu­je Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga lan­kė­si 2013 me­tais. Per­nai vi­zi­tas taip pat bu­vo de­ri­na­mas, bet Len­ki­jos va­do­vas ne­ga­lė­jo at­vyk­ti dėl pa­tir­tos trau­mos.

Nei Lie­tu­vos, nei Len­ki­jos Pre­zi­den­tū­ra ne­at­sa­kė į BNS klau­si­mą, kie­no ini­cia­ty­va tra­di­ci­ja iš­ny­ko.