Išnaudojimą prostitucijai keičia vertimas nusikalstamoms veikoms vykdyti
Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga pra­de­da vis dau­giau ty­ri­mų dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis, o šių nu­si­kal­ti­mų po­bū­dis kei­čia­si: anks­čiau vy­ra­vo mer­gi­nų iš­ve­ži­mas pros­ti­tu­ci­jai, da­bar la­biau pa­pli­tęs žmo­nių ver­ži­mas į už­sie­nį vog­ti ir da­ry­ti ki­tus nu­si­kal­ti­mus, sa­ko Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Ga­bi­ja Ve­če­rins­kie­nė.

„Kal­bant apie nu­ken­tė­ju­siuo­sius, iš tie­sų jų skai­čiai kas­met di­dė­ja. Pra­ėju­siais me­tais nu­ken­tė­ju­siai­siais pro­ce­si­ne pra­sme pri­pa­žin­ti 45 as­me­nys, tas skai­čius au­ga, ka­dan­gi daž­nai by­lo­se nu­ken­tė­ju­siai­siais tap­ti ne vie­nas as­muo, ku­ris par­ašė par­eiš­ki­mą ir krei­pė­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, o iš to žmo­gaus par­ody­mų to­liau ti­riant by­lą pa­aiš­kė­ja, kad nu­ken­tė­ju­sių­jų yra kur kas dau­giau. Rea­liai skai­čiai yra tik di­dė­jan­tys. Ty­ri­mų skai­čius taip pat di­dė­ja. 2012 me­tais bu­vo 11 ty­ri­mų, pra­ei­tais me­tais bu­vo 29 ty­ri­mai dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis, vai­kų pir­ki­mo-par­da­vi­mo, su tuo su­si­ju­sių nu­si­kals­ta­mų vei­kų“, – BNS pa­sa­ko­jo pro­ku­ro­rė, pra­ėju­sią sa­vai­tę ty­ri­mų ten­den­ci­jas pri­sta­čiu­si kon­fe­ren­ci­jo­je So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je.

Anot jos, dau­giau­sia žmo­nių iš­ve­ža­ma į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę ir Vo­kie­ti­ją.

„To­kia ten­den­ci­ja yra, kad anks­čiau au­kos nu­ken­tė­da­vo nuo iš­nau­do­ji­mo pros­ti­tu­ci­jai, dau­giau­sia mer­gi­nos bu­vo ve­ža­mos, o da­bar dau­giau au­ko­mis tam­pa vy­rai, iš­nau­do­ji­mą pros­ti­tu­ci­jai kei­čia (iš­nau­do­ji­mas) nu­si­kals­ta­moms vei­koms vyk­dy­ti, pri­vers­ti­niam dar­bui už­sie­ny­je. Ne­pil­na­me­čių au­kų ten­den­ci­ja ir­gi lin­ku­si di­dė­ti – bū­tent nu­si­kals­ta­mų vei­kų vyk­dy­mui jie iš­ve­ža­mi“, – sa­kė pro­ku­ro­rė.

G.Ve­če­rins­kie­nės tei­gi­mu, nors pros­ti­tu­ci­jai iš­nau­do­ja­mų as­me­nų su­ma­žė­jo, dar ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad to­kius nu­si­kal­ti­mus vi­sai pa­vy­ko pa­ža­bo­ti.

Tuo me­tu nu­si­kal­ti­mams iš­ve­ža­miems as­me­nims daž­niau­siai ten­ka vog­ti iš pre­ky­bos cen­trų, plėš­ti ju­ve­ly­ri­nes par­duo­tu­ves.

„Va­gys­tės iš pre­ky­bos cen­trų, plė­ši­mai daž­niau­siai iš ju­ve­ly­ri­nių par­duo­tu­vių, vog­tų au­to­mo­bi­lių par­va­ry­mai iš už­sie­nio į Lie­tu­vą, nar­ko­ti­nių me­džia­gų par­da­vi­mai. Taip pat iš ko­le­gų te­ko gir­dė­ti apie at­ve­jus, kai iš­ve­ža­ma su­kčiau­ti, vai­di­na­mie­siems „a­lio, ma­ma“, kai už­sie­ny­je ei­na pa­im­ti pi­ni­gų iš žmo­nių. Bet dau­giau­sia tai va­gys­tės iš par­duo­tu­vių“, – pa­sa­ko­jo ji.

Kar­tu ji at­krei­pė dė­me­sį, kad pre­ky­bos žmo­nėms au­kos jau ve­ža­mos ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir į Lie­tu­vą.

„Ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad ir Lie­tu­va tam­pa kai ku­rioms vals­ty­bėms tiks­lo ša­li­mi, mes jau ne tik šal­ti­nio ša­lis, iš ku­rios iš­ve­ža­ma. At­va­žiuo­ja ukrai­nie­čiai, bal­ta­ru­siai į sta­ty­bas – čia ta sri­tis, kur po­ten­cia­liai ga­li bū­ti taip, kad tu­rė­si­me nu­ken­tė­ju­sius as­me­nis jau mū­sų ša­ly­je, kaip tiks­lo ša­ly­je. Taip pat fik­ty­vios san­tuo­kos po­pu­lia­rė­ja“, – tei­gė pro­ku­ro­rė.

Apie pre­ky­bos žmo­nėms prob­le­mą bus dis­ku­tuo­ja­ma ir šią sa­vai­tę. Pir­ma­die­nį šiai te­mai skir­tą fo­ru­mą Sei­me ren­gia Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja bei par­la­men­ta­ras Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis.