Išnagrinėta daugiau nei pusė Sausio 13-osios bylos
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui pa­vy­ko iš­nag­ri­nė­ti dau­giau nei pu­sę Sau­sio 13-osios bau­džia­mo­sios by­los – teis­mui pa­vy­ko apk­laus­ti šim­tus liu­dy­to­jų ir nu­ken­tė­ju­sių­jų.

Dau­giau nei 700 to­mų by­la dėl įvy­kių 1991 me­tų sau­sį, kai ag­re­si­ja ir jė­ga bu­vo sie­kia­ma Ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sią Lie­tu­vą grą­žin­ti į So­vie­tų są­jun­gos su­dė­tį, yra vie­na reikš­min­giau­sią ir di­džiau­sia Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos is­to­ri­jo­je. Ji bu­vo pra­dė­ta nag­ri­nė­ti prieš pu­san­trų me­tų – 2016 me­tų sau­sį.

Tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė BNS sa­kė, kad ga­li bū­ti, jog ki­tais me­tais by­la bus baig­ta nag­ri­nė­ti.

„Taip pla­nuo­ju“, – BNS sa­kė tei­sė­ja.

Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą šio­je by­lo­je pa­lai­kan­ti Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Dai­va Skor­pus­kai­tė-Li­saus­kie­nė BNS sa­kė, kad apk­laus­ti liu­dy­to­jai ir nu­ken­tė­ju­sie­ji dėl įvy­kių prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to ir Spau­dos rū­mų, li­ko dar ne­apk­laus­tų liu­dy­to­jų dėl įvy­kių prie te­le­vi­zi­jos bokš­to.

Teis­mas taip pat apk­lau­sė liu­dy­to­jais bu­vu­sius so­vie­tų sau­gu­mo par­ei­gū­nus, ku­rie liu­di­jo apie tuo me­tu vyk­dy­tus sau­gu­mo par­ei­gū­nų veiks­mus – si­tua­ci­jos vals­ty­bė­je ste­bė­ji­mą, iš jų par­ody­mų pa­aiš­kė­jo, kad sau­gu­mie­čius ne­tgi do­mi­no žu­vu­sių­jų prie te­le­vi­zi­jos bokš­to lai­do­tu­vės.

Teis­mui pa­vy­ko iš­nag­ri­nė­ti dau­giau nei pu­sę by­los epi­zo­dų, jau apk­laus­ti vi­si nu­ken­tė­ju­sie­ji.

By­la dar bus nag­ri­nė­ja­ma pa­sku­ti­nę bir­že­lio sa­vai­tę, po to bus skel­bia­ma per­trau­ka iki rug­sė­jo 11 die­nos. Per­trau­ka su­si­ju­si su pro­ce­so da­ly­vių at­os­to­go­mis. Ru­de­nį bus nag­ri­nė­ja­mi epi­zo­dai dėl Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to užg­ro­bi­mo S.Ko­nars­kio gat­vė­je Vil­niu­je ir dėl po kru­vi­nų­jų sau­sio įvy­kių įves­tos ko­men­dan­to va­lan­dos.

By­los po­sė­džiai vyks­ta pa­gal su­pla­nuo­tą gra­fi­ką, kas an­trą sa­vai­tę.

By­lo­je yra dau­giau nei 800 nu­ken­tė­ju­sių­jų. Pa­sak pro­ku­ro­rės D.Sko­rups­kai­tės-Li­saus­kie­nės, pra­ėjus 26 me­tams, gy­vi te­bė­ra 452 nu­ken­tė­ju­sie­ji. Pu­sė jų apie – maž­daug 250 – apk­laus­ti, mi­ru­sių­jų par­ody­mai pa­skelb­ti teis­mo po­sė­dy­je.

„Į teis­mą bu­vo at­vy­kęs 1926 me­tais gi­męs as­muo“, – sa­kė pro­ku­ro­rė. Šiam as­me­niui tu­rė­tų bū­ti 91 me­tai. Į po­sė­džius at­vyk­da­vo ir 70–80 me­tus per­ko­pę tuo­me­ti­nės Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės na­riai. Kai ku­rie liu­dy­to­jai ir nu­ken­tė­ju­sie­ji iš anks­to ge­ra­no­riš­kai teis­mui pra­neš­da­vo, kad ne­ga­li dėl li­gų ar am­žiaus at­vyk­ti į po­sė­džius. Reng­da­mie­si by­los nag­ri­nė­ji­mui tei­sė­jai bai­mi­na­si, kad teis­mo pa­sta­te ne­tilps liu­dy­to­jai ir nu­ken­tė­ju­sie­ji. Ta­čiau liu­dy­to­jai ir nu­ken­tė­ju­sie­ji at­vyk­da­vo kvie­čia­mi nu­ro­dy­tu lai­ku ir su­maiš­ties ne­kė­lė.

Tei­sė­ja A.K.Ma­ce­vi­čie­nė BNS sa­kė, kad Sau­sio 13-osios by­lo­je da­ly­vau­jan­tiems 4 ad­vo­ka­tams bu­vo skir­tos 10 MGL dy­džio pi­ni­gi­nės bau­dos – maž­daug 380 eu­rų bau­dos. Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad kai ku­rie ad­vo­ka­tai už­si­re­gis­tra­vo, kad da­ly­vaus po­sė­dy­je. Ta­čiau jam pra­si­dė­jus, pa­aiš­kė­da­vo, kad šio gy­nė­jo nė­ra sa­lė­je.

Du ad­vo­ka­tai spren­di­mus dėl bau­dų aps­kun­dė Ape­lia­ci­niam teis­mui. Ta­čiau jų skun­dai li­ko ne­pa­ten­kin­ti.

By­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu mi­rė trys ad­vo­ka­tai, juos pa­kei­tė ki­ti.

„Mū­sų tiks­las – iš­nag­ri­nė­ti by­lą, mes pa­tei­kiam by­lą, teis­mas ją ver­ti­na“, – BNS sa­kė pro­ku­ro­rė D.Sko­rups­kai­tė-Li­saus­kie­nė.

Šio­je Sau­sio 13-osios by­lo­je yra dau­giau nei 60 kal­ti­na­mų­jų, po­sė­dy­je da­ly­vau­ja tik du, ki­ti tei­sia­mi už akių. Už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems kal­ti­na­mie­siems teis­mas per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją iš­siun­tė šau­ki­mus. Teis­mas pa­ža­dė­jo su­stab­dy­ti Eu­ro­pos areš­to ga­lio­ji­mą, jei­gu kal­ti­na­mie­ji pra­neš, kad pa­tys nu­spręs at­vyk­ti į teis­mą Vil­niu­je ir da­ly­vau­ti by­los nag­ri­nė­ji­me.

Kal­ti­na­mai­siais dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų pri­pa­žin­ti Ru­si­jos, Ukrai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai, tuo me­tu ėju­sie­ji va­do­vau­jan­čias par­ei­gas So­vie­tų Są­jun­gos ko­mu­nis­tų par­ti­jo­je, Gy­ny­bos, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­se, Vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­te (KGB), jų su­ka­rin­tuo­se pa­da­li­niuo­se.

Teis­mų in­for­ma­ci­nė sis­te­ma „Li­te­ko“ skel­bia, kal­ti­ni­mai Sau­sio 13-osios by­lo­je pa­teik­ti bu­vu­siam KGB ka­ri­nin­kui Mi­chai­lui Go­lo­va­to­vui, bu­vu­siam So­vie­tų Są­jun­gos gy­ny­bos mi­nis­trui Dmi­tri­jui Ja­zo­vui, bu­vu­siam so­vie­tų ar­mi­jos Vil­niaus gar­ni­zo­no va­dui Vla­di­mi­rui Us­chop­či­kui, Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos bu­vu­siam an­tra­jam se­kre­to­riui Vla­dis­la­vui Šve­dui, bu­vu­siam Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos cen­tri­nio ko­mi­te­to se­kre­to­riui Al­gi­man­tui Nau­džiū­nui ir ki­tiems kal­ti­na­mie­siems.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį dėl so­vie­tų ka­rių vyk­dy­tų veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių. Šim­tai žmo­nių bu­vo su­žeis­ti.

Šią va­sa­rą teis­mą tu­rė­tų pa­siek­ti dar vie­na by­la dėl Sau­sio 13-osios įvy­kių.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ba­lan­dį pra­ne­šė bai­gu­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dar dvie­jų įta­ria­mų­jų Sau­sio 13-osios by­lo­je. Ar­ti­miau­sius du mė­ne­sius su ty­ri­mo me­džia­ga ga­li su­si­pa­žin­ti by­lo­je nu­ken­tė­ju­siai­siais pri­pa­žin­ti as­me­nys. Mi­nė­ti du įta­ria­mie­ji yra Ru­si­jos pi­lie­čiai. Jie įta­ria­mi nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mais. Jie taip pat bus tei­sia­mi už akių.

Ty­ri­mas jų at­žvil­giu nuo di­džiau­sios apim­ties Sau­sio 13-sios by­los bu­vo at­skir­tas 2014 me­tais. Šio­je at­skir­to­je by­lo­je iš vi­so bu­vo de­vy­ni įta­ria­mie­ji.