Išmokos pabėgėliams sumažintos per pusę
Iš­mo­kos Lie­tu­vo­je in­teg­ruo­ja­miems pa­bė­gė­liams jau nuo gruo­džio ma­žės pu­siau, trum­pės jų in­teg­ra­ci­jos lai­kas. Pir­ma­die­nį so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės pa­si­ra­šy­tas įsa­ky­mas nu­sta­to, kad pir­mi­nė in­teg­ra­ci­ja Ruk­los Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre trum­pė­ja nuo da­bar bu­vu­sių 6 iki 3 mė­ne­sių. 

Pa­bė­gė­liams per­si­kė­lus į sa­vi­val­dy­bes, taip pat ne­be­liks ga­li­my­bės pra­tęs­ti in­teg­ra­ci­jos lai­ko – jis nu­sta­ty­tas tik 12 mė­ne­sių.

„Šiuo me­tu taip pat nu­sta­ty­ta lyg ir dvy­li­ka mė­ne­sių, bet vi­suo­met bu­vo ga­li­my­bė pra­tęs­ti in­teg­ra­ci­ją iki 60 mė­ne­sių, t.y. 5 me­tų – tad žmo­gus taip ir ne­siin­teg­ruo­da­vo, bet gau­da­vo par­amą“, – sa­kė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) Ly­gių ga­li­my­bių sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Čap­li­kie­nė.

Ma­ži­na­mos pašalpos

Anot jos, taip pat ma­ži­na­mos pa­šal­pos: vien­kar­ti­nė pa­šal­pa įsi­kū­ri­mui sa­vi­val­dy­bė­je nuo 456 eu­rų su­ma­ži­na­ma iki 204 eu­rų, ati­tin­ka­mai su­ma­žin­tos pa­šal­pos vai­kui ir šei­mai. Pa­vyz­džiui, šei­mai įsi­kū­ri­mui bus ga­li­ma skir­ti ne dau­giau 612 eu­rų – iki šiol ši su­ma bu­vo 1140 eu­rų.

Kas mė­ne­sį mo­ka­ma pi­ni­gi­nė pa­šal­pa bū­ti­niau­sioms reik­mėms, t.y. būs­to nuo­mai, rū­bams anks­čiau bu­vo mo­ka­mas vi­są in­teg­ra­ci­jos lai­ką, t.y. pa­pras­tai vi­sus me­tus. Nuo šiol vi­so dy­džio pa­šal­pa bus mo­ka­ma tik pir­mus še­šis mė­ne­sius, o nuo 7 iki 12 mė­ne­sio ma­ži­na­ma pu­siau.

Tad šiuo me­tu ski­ria­mos kas­mė­ne­si­nės iš­mo­kos – 204 eu­rai vie­nam, 306 eu­rai dviems ir 408 eu­rai trims as­me­nims – pra­ėjus pus­me­čiui ati­tin­ka­mai ma­žės iki 102, 204 ir 306 eu­rų. Jei as­me­nų šei­mo­je dau­giau nei trys, už kiek­vie­ną pa­pil­do­mą šei­mos na­rį iki šiol bu­vo pa­pil­do­mai ski­ria­mas 51 eu­ras. Ši su­ma po 6 mė­ne­sių gy­ve­ni­mo sa­vi­val­dy­bė­je taip pat su­ma­žė­ja pu­siau – iki 26 eu­rų. Taip pat įves­tos iš­mo­kų „lu­bos“ – ne­pai­sant to, kiek bus šei­mos na­rių, kas­die­nėms reik­mėms vie­na šei­ma ga­lės gau­ti ne dau­giau nei 510 eu­rų.

Nuo­ma rū­pin­sis patys

Dar vie­na įtrauk­ta nau­jo­vė – gy­ve­na­mo­jo būs­to nuo­ma mig­ran­tai tu­rės pa­si­rū­pin­ti pa­tys.

„Mes sie­kia­me mak­si­ma­liai pa­ska­tin­ti žmo­gų ieš­ko­tis dar­bo ir įsit­vir­tin­ti, nes da­bar tu­ri­me pa­vyz­džių, kai šei­ma gau­na ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą ir ne­la­bai se­ka­si su­si­ras­ti dar­bo dėl tam ti­krų prie­žas­čių – ar ne­no­ro, ar ne­ak­ty­vu­mo. Nes kas no­ri, tas dar­bą ti­krai su­si­ran­da. Ki­tas da­ly­kas, la­bai žy­miai ski­ria­si bu­vu­sios pa­šal­pos nuo to, ką gau­na ne­pa­si­tu­rin­tys Lie­tu­vos žmo­nės“, – pa­aiš­ki­no E.Čap­li­kie­nė.

Anot jos, nors įsa­ky­mas įsi­ga­lio­jo nuo pir­ma­die­nio, lap­kri­tį dau­ge­lis pa­bė­gė­lių iš­mo­kas jau ga­vo, tad nau­jo­ji tvar­ka bus ak­tua­li gau­nant par­amą in­teg­ra­ci­jai už gruo­dį. Kol nė­ra ži­no­ma pa­bė­gė­lių šei­mų su­dė­tis, jų per­kė­li­mo ter­mi­nai ir ki­tos ap­lin­ky­bės, mi­nis­te­ri­ja tei­gia tiks­liai ne­ži­nan­ti, kiek lė­šų ga­li bū­ti ski­ria­ma vien­kar­ti­nėms ir mė­ne­si­nėms iš­mo­koms „į ran­kas“.

„Aiš­ku, da­bar pa­šal­poms lė­šų rei­kės ma­žiau – gal­būt net ket­vir­ta­da­liu, bet tiks­liai kol kas ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti“, – sa­kė ji.

Be mi­nė­tų iš­mo­kų šei­moms ga­li bū­ti skir­ta po 60 eu­rų vai­kų dar­že­liui, pa­šal­pa ma­ža­me­čiams vai­kams (iki 2 me­tų – 28,5, nuo 2 me­tų – 15 eu­rų), taip pat ki­tos vien­kar­ti­nės iš­mo­kos.

Pla­nuo­ja­ma 5,5 mln. eurų

Anot SADM, Pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jai ki­tų me­tų biu­dže­te pla­nuo­ja­ma 5,5 mln. eu­rų, di­džio­ji da­lis iš­lai­dų bus pa­deng­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis, da­lis su­mos Lie­tu­vai bus per­ves­ta 2016-ųjų an­tro­jo­je pu­sė­je.

Pie­tų Eu­ro­pai su­si­dū­rus su pa­bė­gė­lių antp­lū­džiu, Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja. Lie­tu­va la­biau pa­gei­dau­ja pri­im­ti šei­mas, bė­gan­čias iš Si­ri­jos ir Ira­ko. Vy­riau­sy­bė ti­ki­si, kad pir­mie­ji pa­bė­gė­liai Lie­tu­vą pa­sieks ki­tų me­tų pra­džio­je.