Išlydimi „Misijos Sibiras“ dalyviai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį su­si­ti­ko su ki­tą sa­vai­tę į eks­pe­di­ci­ją Ir­kuts­ke iš­ke­liau­sian­čiais „Mi­si­jos Si­bi­ras 2017“ da­ly­viais.

„Šis jau­ni­mas at­lie­ka di­džiu­lę mi­si­ją. Tai ne tik nu­va­žiuo­ti ir at­sta­ty­ti ka­pus, tai ne tik pa­bend­rau­ti su lie­tu­viais ar jų pa­li­kuo­ni­mis, bet svar­biau­sia yra jau­ni­mo at­sa­kin­ga mi­si­ja, kad jie su­pran­ta mū­sų is­to­ri­ją, jie ger­bia ją, jie mė­gi­na pri­min­ti, kad ji ne­bū­tų už­mirš­ta“, – pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos iš­pla­tin­ta­me gar­so įra­še sa­kė ša­lies va­do­vė.

Ji tei­gė, kad iš­vy­ka į Si­bi­rą bus di­džiau­sias eks­pe­di­ci­jo­je da­ly­vau­sian­čių jau­nuo­lių gy­ve­ni­mo įvy­kis: „Tai pri­si­lie­ti­mas prie mū­sų did­vy­riš­kos is­to­ri­jos, prie mū­sų kan­čios, prie mū­sų vals­ty­bės ir mū­sų žmo­nių nu­ei­to ke­lio“.

„Tai svar­bu kiek­vie­na tau­tai – gerb­ti ir ne­pa­mir­ši sa­vo is­to­ri­jos“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Vals­ty­bės va­do­vė pra­ne­ši­me spau­dai pa­brė­žė, kad eks­pe­di­ci­jos da­ly­vių mi­si­ja svar­bi ne tik Si­bi­ro pla­ty­bė­se, ji tę­sia­si ir grį­žus iš ke­lio­nės. Jos tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je „Mi­si­jos Si­bi­ras“ da­ly­vių lau­kia ypa­tin­ga už­duo­tis – da­ly­tis su jau­ną­ja kar­ta įspū­džiais ir pa­tir­ti­mi iš lie­tu­vių trem­ties vie­tų.

Tai, pa­sak pre­zi­den­tės, ypač rei­ka­lin­ga, kad is­to­ri­ja gy­vuo­tų ne tik kny­go­se, bet ir liu­di­nin­kų pa­sa­ko­ji­muo­se, at­si­mi­ni­muo­se.

Šių me­tų eks­pe­di­ci­ja „Mi­si­ja Si­bi­ras“ bus 16-oji. „Mi­si­ja Si­bi­ras“ gy­va­vi­mo me­tų su­tvar­ky­ta per 100 lie­tu­viš­kų ka­pi­nių.

Nuo 2006 m. no­rą leis­tis į su­dė­tin­gas ke­lio­nes Lie­tu­vos trem­ti­nių ke­liais par­eiš­kė dau­giau kaip 12 tūkst. jau­nų ša­lies žmo­nių. Šių me­tų mi­si­jos tiks­las – su­tvar­ky­ti Tu­lu­no ir Niž­neu­dins­ko ra­jo­nuo­se esan­čias ka­pi­nes ir pa­bend­rau­ti su Si­bi­re li­ku­siais trem­ti­niais iš Lie­tu­vos.

So­vie­tam oku­pa­vus Lie­tu­vą 1940 – 1953 me­tais iš Lie­tu­vos bu­vo iš­trem­ta apie 130 tūkst. žmo­nių.

Tre­mia­mų as­me­nų są­ra­šuo­se bu­vo ne tik dar­bin­gi žmo­nės, bet ir se­no­liai, li­go­niai, ne­įga­lie­ji, nėš­čios mo­te­rys, vai­kai ir kū­di­kiai. Ke­ly­je į trem­tį ir trem­ty­je žu­vo apie 5 tūkst. Lie­tu­vos vai­kų.