Išlydimi kariai į tarptautinę misiją Afganistane
Ge­gu­žės 5 d. vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­jos ka­rių gru­pės iš­ly­dė­tu­vių ce­re­mo­ni­ja Šv. Ig­no­to baž­ny­čio­je Vil­niu­je. Še­šių ka­rių gru­pė iš­vyks tar­nau­ti tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos „Tvir­ta par­ama“ va­da­vie­tė­je Ka­bu­le, Af­ga­nis­ta­ne.

Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­vaus Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­jos va­do par­ei­gas lai­ki­nai vyk­dan­tis ma­jo­ras Pe­tras Pu­lei­kis, ki­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos at­sto­vai, ka­rių ar­ti­mie­ji. Ren­gi­nio pra­džia 14.30 val.

Kaip ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai, Lie­tu­vos ka­ro po­li­ci­nin­kai tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je „Tvir­ta par­ama“ vyk­dys tarp­tau­ti­nes ka­ro po­li­ci­jos funk­ci­jas kar­tu su Aus­tra­li­jos ir JAV ka­ro po­li­ci­nin­kais – už­ti­krins ka­rių draus­mę, vyk­dys nu­si­kals­ta­mų vei­kų, ki­tų tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ją, im­sis prie­mo­nių nu­si­kals­ta­mų vei­kų, tei­sės pa­žei­di­mų prie­žas­tims ir są­ly­goms ša­lin­ti. Taip pat kon­tro­liuos, kaip tos prie­mo­nės vyk­do­mos.

Ka­ro po­li­ci­jos ka­riai mi­si­jai ruo­šė­si be­veik pen­kis mė­ne­sius: da­ly­va­vo įvai­riuo­se kur­suo­se, tre­ni­ra­vo­si Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­lo­je, ko­vi­nio ren­gi­mo pra­ty­bų me­tu įgi­jo spe­ci­fi­nių įgū­džių kaip ieš­ko­ti spren­di­mų ne­stan­dar­ti­nė­se si­tua­ci­jo­se. Pa­si­ren­gi­mo me­tu ka­riai pa­tir­ties sė­mė­si ir Da­ni­jos Ka­ra­lys­tė­je, kur su­si­pa­ži­no su tarp­tau­ti­nės ka­ro po­li­ci­jos mi­si­jos ypa­tu­mais.

Nuo 2015 me­tų pra­džios Af­ga­nis­ta­ne NA­TO vyk­do nau­ją mi­si­ją „Tvir­ta par­ama“ (angl. „Re­so­lu­te Su­pport Mis­sion“). Šios mi­si­jos už­duo­tys skir­tos Af­ga­nis­ta­no na­cio­na­li­nėms sau­gu­mo pa­jė­goms reng­ti ir yra ne­ko­vi­nės. Mi­si­jos pa­grin­di­nis tiks­las – mo­ky­ti, pa­tar­ti ir rem­ti ša­lies na­cio­na­li­nes sau­gu­mo pa­jė­gas, mi­nis­te­ri­jas ir ki­tas val­džios ins­ti­tu­ci­jas, kaip už­ti­krin­ti sta­bi­lu­mą ša­ly­je.

Ka­ro po­li­ci­ja pla­nuo­ja siųs­ti sa­vo ka­rius į šią mi­si­ją ro­ta­ci­jos pri­nci­pu, kas 6 mė­ne­sius.