Išleisti pinigai atvirumo nepridėjo
Kur­ti nau­jas Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­te­ri­jų in­ter­ne­to sve­tai­nes per­nai su­ma­niu­si Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja tam jau iš­lei­do be­veik 440 tūkst. eu­rų, ta­čiau re­zul­ta­tas džiu­gi­na ne vi­sus. Opo­zi­ci­ja jo­se re­gi dar dau­giau val­džios pro­pa­gan­dos ir dėl iš­leis­tų pi­ni­gų gra­si­na au­di­tu.

Li­kus me­tams iki rin­ki­mų ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tu­sios mi­nis­te­ri­jų ir Vy­riau­sy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nės už­mi­nė mįs­lių. Elek­tro­ni­nės de­mo­kra­ti­jos plė­tros šū­kiais ap­kai­šio­tas pro­jek­tas „Ma­no Vy­riau­sy­bė“ abe­jo­nių ke­lia ir opo­zi­ci­jai, ir vi­suo­me­ni­nin­kams. Nau­jo­sios in­ter­ne­to sve­tai­nės vie­niems pri­me­na nau­jie­nų por­ta­lus, ki­ti jo­se pa­si­gen­da rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos. Ta­čiau ti­krai ne­gin­či­ja­ma tai, kad in­ter­ne­to sve­tai­nės dar ne­vei­kia taip, kaip tu­rė­tų.

Ini­ci­ja­vo socialdemokratai

Pro­jek­tą skam­biu pa­va­di­ni­mu „E­lek­tro­ni­nės de­mo­kra­ti­jos pa­slau­gų plė­tra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je“ per­nai ini­ci­ja­vo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja kar­tu su In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tu prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Kaip LŽ in­for­ma­vo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas ES struk­tū­ri­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

„Prii­mant spren­di­mą bu­vo re­mia­ma­si už­sie­nio vals­ty­bių pa­tir­ti­mi, ku­ri ro­do, kad vie­šą­sias pa­slau­gas per­kė­lus į elek­tro­ni­nę erd­vę ir jas tei­kian­čių ins­ti­tu­ci­jų sve­tai­nes in­teg­ra­vus į vie­ną plat­for­mą, su­vie­no­di­nus in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mą, sve­tai­nių lan­ky­to­jams tam­pa ge­ro­kai leng­viau nau­do­tis e. pa­slau­go­mis ir ras­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją. Be to, toks sve­tai­nių uni­fi­ka­vi­mas ge­ro­kai su­ma­ži­na jų ad­mi­nis­tra­vi­mo są­nau­das“, - aiš­ki­no Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius.

Esą iki tol, kol ne­bu­vo su­kur­ta sve­tai­nė "Ma­no Vy­riau­sy­bė“, vi­sų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų in­ter­ne­to por­ta­lai la­bai sky­rė­si vie­nas nuo ki­to pa­gal in­for­ma­ci­jos iš­dės­ty­mą ir pa­tei­ki­mą. „Žmo­nėms ne­re­tai tek­da­vo il­go­kai pa­klai­džio­ti, kol ras­da­vo ieš­ko­mą in­for­ma­ci­ją“, - pri­dū­rė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vas.

Pa­gal pro­jek­tą Lie­tu­vos gy­ven­to­jams tu­rė­jo bū­ti su­kur­tos elek­tro­ni­nės pa­slau­gos, lei­džian­čios ini­ci­juo­ti žmo­nių apk­lau­sas ir vie­šą­sias kon­sul­ta­ci­jas, skelb­ti jų re­zul­ta­tus ir ko­men­ta­rus, per­žiū­rė­ti gy­ven­to­jų pa­teik­tus siū­ly­mus, juos ko­men­tuo­ti ir rei­tin­guo­ti. Nuo pat pra­džių por­ta­le „Ma­no Vy­riau­sy­bė“ pla­nuo­ta skelb­ti mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, mi­nis­trų, spe­cia­lis­tų ko­men­ta­rus, anot Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vo, „vi­suo­me­nei ak­tua­liau­siais klau­si­mais“.

Pri­rei­kė ke­tu­rių konkursų

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą per ke­le­rius me­tus pri­rei­kė ke­tu­rių vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sų. Per­nai iš UAB „IO pro­jects“ įsi­gy­tos spe­ci­fi­ka­vi­mo pa­slau­gos. Tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos kai­na­vo 79 tūkst. eu­rų. Už 11,6 tūkst. eu­rų iš UAB „Di­zi“ ir „IO pro­jects“ bu­vo per­ka­mos por­ta­lo kon­cep­ci­jos, di­zai­no ir struk­tū­ros par­en­gi­mo pa­slau­gos.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja taip pat įsi­gi­jo e. pa­slau­gų ir vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių są­vei­ku­mo plat­for­mos pa­slau­gų ins­ti­tu­ci­joms bei por­ta­lo „Ma­no Vy­riau­sy­bė“ su­kū­ri­mo pa­slau­gas. Kon­kur­są lai­mė­jo bend­ro­vės „Di­zai­no kryp­tis“ ir JMSYS (UAB "iT­ree Lie­tu­va"). Pa­slau­gų ver­tė – 268 tūkst. eu­rų.

Šių me­tų va­sa­rą pri­rei­kė dar vie­no kon­kur­so. Kaip tvir­ti­no Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vai, prie sve­tai­nės „Ma­no Vy­riau­sy­bė“ bu­vo pa­pil­do­mai pri­jung­tos 9 Vy­riau­sy­bės val­dy­mo sri­ties įstai­gos (Fi­nan­sų, Kul­tū­ros, Ener­ge­ti­kos, Vi­daus rei­ka­lų, Su­si­sie­ki­mo, Že­mės ūkio, Svei­ka­tos ap­sau­gos, Ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba). Šios pa­slau­gos, įsi­gy­tos iš bend­ro­vės „Di­zai­no kryp­tis“, at­siė­jo per 78 tūkst. eu­rų.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vai sa­ko, kad „Ma­no Vy­riau­sy­bė“ skir­ta vi­soms Vy­riau­sy­bės val­dy­mo sri­ties įstai­goms. „To­kių įstai­gų yra dau­giau kaip 180. Vi­sos jos, kaip pla­nuo­ja­ma, por­ta­lu ga­lė­tų pra­dė­ti nau­do­tis iki 2018-ųjų lie­pos 1 die­nos. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą į „Ma­no Vy­riau­sy­bę“ tu­rė­jo bū­ti per­kel­ta 11 įstai­gų in­ter­ne­to sve­tai­nių, ir tai jau pa­da­ry­ta“, - LŽ tei­gė A. Mar­tu­se­vi­čius.

Pa­si­ge­do apk­lau­sų, siūlymų

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­jek­tų va­do­vė Ru­gi­lė Trum­py­tė tei­gia­mai įver­ti­no Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vą pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją cen­tra­li­zuo­tai, nes taip iš tie­sų leng­viau jos ieš­ko­ti. „Vy­riau­sy­bė ku­ria kon­sul­ta­ci­jų su gy­ven­to­jais ka­na­lus, su­da­ro ga­li­my­bes teik­ti siū­ly­mus. Vis dėl­to šiuo me­tu ne­ma­ty­ti, ar kaip nors bus rea­guo­ja­ma į gau­tus siū­ly­mus. Taip pat ne­aiš­kiai in­for­muo­ja­ma, į ką at­siž­velg­ta, į ką - ne, ir ko­dėl. Tai la­bai svar­bi kon­sul­ta­ci­jų da­lis, nes iš pa­tir­ties ži­no­me, kad bū­tent grįž­ta­mo­jo ry­šio ne­bu­vi­mas nu­vi­lia ir nuo to­les­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo at­bai­do gy­ven­to­jus“, - pa­brė­žė „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ spe­cia­lis­tė.

Vy­riau­sy­bės sve­tai­nės rub­ri­ko­je „e. pi­lie­tis“ gy­ven­to­jai iš tie­sų ga­li pa­siū­ly­ti, pa­vyz­džiui, kaip efek­ty­viau nau­do­ti biu­dže­to lė­šas, ir pan. Ta­čiau šios kon­sul­ta­ci­jos, pa­skelb­tos jau prieš po­rą mė­ne­sių, žmo­nių su­si­do­mė­ji­mo kol kas ne­su­lau­kė – ne­gau­ta nė vie­no siū­ly­mo. „Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos dar vei­kia ga­na už­da­rai. Net ne­atro­do, kad lauk­tų grįž­ta­mo­jo ry­šio iš gy­ven­to­jų: trūks­ta apk­lau­sų, ar žmo­nės pa­ten­kin­ti gau­na­mo­mis pa­slau­go­mis, kaip jas rei­kė­tų pa­ge­rin­ti. Stin­ga ir ga­li­my­bių sau­giai pra­neš­ti apie ga­li­mus su­kčia­vi­mo bei ko­rup­ci­jos at­ve­jus to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, nes ne vi­sos tu­ri aiš­kias tai­syk­les, kaip to­kius pra­ne­ši­mus pri­im­ti, kas tu­rė­tų tai da­ry­ti ir kaip už­ti­krin­ti pra­ne­šė­jo ano­ni­miš­ku­mą bei kon­fi­den­cia­lu­mą“, - var­di­jo pa­sta­bas R. Trum­py­tė. Anot jos, vi­sa tai iš da­lies le­mia, kad vie­ša­sis sek­to­rius, tarp jų ir mi­nė­ta sve­tai­nė, nu­to­lęs nuo gy­ven­to­jų, ne­iš­nau­do­ja jų po­ten­cia­lo.

Įvai­rūs „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ ty­ri­mai par­odė, kad žmo­nės re­tai ka­da su­pran­ta, ką vie­na ar ki­ta ins­ti­tu­ci­ja vei­kia. Jiems trūks­ta pa­pras­čiau­sios in­for­ma­ci­jos. Pa­vyz­džiui, 44 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nuo­mo­ne, in­for­ma­ci­ja vie­ša­ja­me sek­to­riu­je pa­tei­kia­ma per­ne­lyg biu­ro­kra­ti­ne kal­ba, to­dėl daug kam su­nku ją su­pras­ti.

„Sve­tai­nė­je nė­ra ir po­li­ti­kų iš­plės­ti­nių dar­bot­var­kių, ku­rio­se bū­tų nu­ro­do­ma, su ko­kio­mis in­te­re­sų gru­pė­mis jie su­si­tin­ka. Iš mi­nis­trų ir Sei­mo na­rių dar­bot­var­kių šiuo me­tu ne­pa­vyks­ta su­si­da­ry­ti vaiz­do, kas da­ro įta­ką jų pri­ima­miems spren­di­mams. Jei ins­ti­tu­ci­jos tap­tų at­vi­res­nės, tai bū­tų nau­din­ga sie­kiant su­val­dy­ti ga­li­mą ko­rup­ci­jos ri­zi­ką. To­kio­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ieš­ko­čiau ir kiek­vie­nos mi­nis­te­ri­jos ko­vos su ko­rup­ci­ja prog­ra­mų, ir kon­kre­čių prie­mo­nių, ku­rių ji im­asi tai ri­zi­kai su­val­dy­ti“, - kal­bė­jo „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­jek­tų va­do­vė.

Li­be­ra­las pra­šys audito

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis pri­si­pa­ži­no at­krei­pęs dė­me­sį į at­si­nau­ji­nu­sias sve­tai­nes. Li­be­ra­lą su­do­mi­no pa­gau­sė­jęs nau­jie­nų srau­tas, be to, jis pa­ste­bė­jo, kad daž­niau skel­bia­mi prem­je­ro, mi­nis­trų par­eiš­ki­mai ir ne­ma­žos jų nuo­trau­kos. „Sve­tai­nės tu­ri pa­dė­ti kiek įma­no­ma leng­viau žmo­nėms kon­tak­tuo­ti su val­džia, spręs­ti įvai­rius klau­si­mus. Ta­čiau ar var­to­to­jams rei­kia tų nuo­trau­kų, vie­šų­jų ry­šių pra­ne­ši­mų, pa­ne­gi­ri­kos ir t. t.? De­ja, pa­si­rink­ta sve­tai­nių kryp­tis yra pro­pa­gan­di­nė“, - tei­gė bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras.

E. Ma­siu­lis abe­jo­ja, ar šim­tai tūks­tan­čių eu­rų, iš­leis­tų elek­tro­ni­nei de­mo­kra­ti­jai su­kur­ti, duos ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų. „Tie pi­ni­gai iš­leis­ti sa­vi­rek­la­mai ir pro­pa­gan­dai, o ne elek­tro­ni­nei de­mo­kra­ti­jai di­din­ti. Tai rei­kia au­di­tuo­ti, pa­ti­krin­ti, ar pro­ce­sas ati­tin­ka ke­lia­mus tiks­lus. Šį klau­si­mą kel­siu Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­te“, - ža­dė­jo par­la­men­ta­ras.

Sten­gia­si bū­ti in­for­ma­ci­jos ka­na­lu

Vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas Li­nas Kon­tri­mas sa­kė ne­sis­te­bin­tis, kad Vy­riau­sy­bė ir mi­nis­te­ri­jos nu­spren­dė skelb­ti dar dau­giau in­for­ma­ci­jos, at­nau­jin­ti in­ter­ne­to sve­tai­nes. Esą val­džia ne­at­si­lie­ka nuo pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus vy­rau­jan­čių pa­sau­li­nių ten­den­ci­jų.

„Da­bar bet koks su­bjek­tas ga­li bū­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nis. Ir pri­va­čios bend­ro­vės, ir vy­riau­sy­bės tam­pa ma­žy­čiais in­for­ma­ci­jos ka­na­lais, bet jos ti­krai ne­ats­tos di­de­lių lai­kraš­čių, re­dak­ci­jų“, – mi­nė­jo jis.

Ta­čiau di­džiau­sia prob­le­ma, ant L. Kon­tri­mo, yra ne Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­te­ri­jų skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja, o mū­sų vi­suo­me­nės ne­mo­kė­ji­mas ta in­for­ma­ci­ja nau­do­tis, ati­tin­ka­mai ją ver­tin­ti, ti­krin­ti fak­tus. „Ne­rei­kia no­rė­ti, kad ins­ti­tu­ci­jos sa­ve ko­ne­veik­tų. Jos pra­ne­ša apie die­not­var­kė­je nu­ma­ty­tus da­ly­kus. O mū­sų rei­ka­las – ke­den­ti ir ti­krin­ti, ar skel­bia­ma tie­sa“, - pa­žy­mė­jo vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas.