Išleis S. Batoro laikų auksinių monetų replikas
Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­la spa­lio 12 die­ną iš­lei­džia itin re­tų Len­ki­jos ka­ra­liaus ir Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ste­po­no Ba­to­ro val­dy­mo lai­ko­tar­piu (1576-1586) kal­din­tų auk­si­nių mo­ne­tų – du­ka­tų – rep­li­kas.

Ka­lyk­los at­sto­vų tei­gi­mu, pa­sau­ly­je sau­go­mi vos ke­li šių mo­ne­tų ori­gi­na­lai, ta­čiau nė vie­no nė­ra Lie­tu­vos mu­zie­juo­se. Mi­nė­ti auk­si­niai pi­ni­gai pra­tęs pra­ėju­siais me­tais pra­dė­tą uni­ka­lų pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – iš už­marš­ties pri­kel­ti Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (LDK) auk­si­nes mo­ne­tas.

Po sa­vai­tės iš­lei­džia­mos dvi auk­si­nių mo­ne­tų – 1 du­ka­to ir 10 du­ka­tų (dar ki­taip va­di­na­mų por­tu­ga­lais) – rep­li­kos. Auk­si­nės rep­li­kos nu­kal­din­tos iš gry­no 999 pra­bos auk­so ir yra be­veik iden­tiš­kos XVI a. nau­do­tiems ori­gi­na­lams. Itin ri­bo­to ti­ra­žo vie­no Ste­po­no Ba­to­ro auk­si­nio du­ka­to rep­li­kos kai­na sie­kia 230 eu­rų, 10 du­ka­tų – net 1700 eu­rų, abie­jų mo­ne­tų rep­li­kų komp­lek­tas – 1920 eu­rų.

„Auk­si­nės mo­ne­tos, ku­rios Lie­tu­vo­je pra­dė­tos kal­din­ti XVI a., yra įdo­mi, bet da­liai vi­suo­me­nės dar ma­žai ži­no­ma mū­sų is­to­ri­jos da­lis. Bū­tent šios iš­skir­ti­nė­mis pro­go­mis nau­do­tos mo­ne­tos reiš­kė val­do­vo ga­lią ir sim­bo­li­za­vo vi­sos ša­lies ga­ly­bę. Žy­gi­man­to Au­gus­to val­dy­mo lai­kais kal­din­tų mo­ne­tų rep­li­kų ko­lek­ci­ją pa­pil­do­me Ste­po­no Ba­to­ro auk­si­niais du­ka­tais. Ti­ki­me, kad šian­dien jie su­do­mins ne tik re­tas mo­ne­tas ko­lek­cio­nuo­jan­čius žmo­nes, bet ir tuos, ku­rie do­mi­si Lie­tu­vos is­to­ri­ja, jos pi­ni­gais“, – tei­gia Sau­lius Vai­tie­kū­nas, Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­los di­rek­to­rius.

1 dukato simuliacija

Po Žy­gi­man­to Au­gus­to Ste­po­nas Ba­to­ras bu­vo an­tra­sis LDK ku­ni­gaikš­tis, kal­di­nęs auk­si­nes mo­ne­tas. Is­to­ri­kai ma­no, kad 1580 me­tais pa­ga­min­ta 10 du­ka­tų auk­si­nė mo­ne­ta (por­tu­ga­las) bu­vo skir­ta pa­žy­mė­ti Po­loc­ko, pra­ras­to Li­vo­ni­jos ka­ro me­tu, at­siė­mi­mą iš Mask­vos 1579 me­tais.

Ma­no­ma, kad auk­si­nės mo­ne­tos bu­vo da­li­na­mos ir sve­čiams per Ste­po­no Ba­to­ro duk­te­rė­čios Gri­zel­dos Ba­to­rai­tės (1569-1590) ir Len­ki­jos di­džio­jo et­mo­no, kanc­le­rio bei ka­ra­liaus se­kre­to­riaus Jo­no Za­mojs­kio (1545-1605) ves­tu­ves 1583 me­tais.

Tiek 1 du­ka­to, tiek 10 du­ka­tų rep­li­kos tiks­liai at­kar­to­ja ori­gi­na­lių mo­ne­tų vaiz­dą. Vie­no­je pu­sė­je ga­li­ma ma­ty­ti val­do­vo Ste­po­no Ba­to­ro por­tre­tą, o ki­to­je – ka­ra­liš­ka ka­rū­na pa­puoš­tą Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kos ke­tu­rių lau­kų her­bi­nį sky­dą. Ja­me pa­vaiz­duo­tas Len­ki­jos ere­lis ir Lie­tu­vos rai­te­lis, o sky­do cen­tre – Ba­to­rų gi­mi­nės her­bas – trys vil­ko il­tys.

10 dukatų simuliacija

Pa­sak Mo­des­to Kat­ke­vi­čiaus, Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­los Rin­ko­da­ros ir ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vo, bus iš­leis­ta 500 Ste­po­no Ba­to­ro auk­si­nių mo­ne­tų rep­li­kų – 200 vie­ne­tų 10 du­ka­tų ir 300 vie­ne­tų 1 du­ka­to.

„Mo­ne­toms at­kur­ti bu­vo nau­do­ja­mi itin re­ti ori­gi­na­lai, ku­rie šian­dien iš­si­bars­tę po skir­tin­gas pa­sau­lio vie­tas. 10 du­ka­tų rep­li­ką at­kū­rė­me pa­gal ori­gi­na­lą, esan­tį Vals­ty­bi­nia­me Er­mi­ta­že Sankt Pe­ter­bur­ge. To­kių mo­ne­tų dar yra tik dvie­juo­se mu­zie­juo­se – Var­šu­vo­je ir Vie­no­je. 1 du­ka­to mo­ne­tos sau­go­mos tuo­se pa­čiuo­se mu­zie­juo­se, taip pat ir vie­na­me Vo­kie­ti­jos mu­zie­ju­je. Nu­miz­ma­tų skai­čia­vi­mais, ne ma­žiau ke­tu­rių du­ka­tų yra pri­va­čio­se ko­lek­ci­jo­se. Ma­no­ma, kad šian­dien ori­gi­na­laus du­ka­to ver­tė ga­lė­tų siek­ti iki 100 tūkst. eu­rų“, – tei­gia M. Kat­ke­vi­čius.

Iš vi­so pla­nuo­ja­ma nu­kal­din­ti 11 LDK auk­si­nių mo­ne­tų rep­li­kų. Be tri­jų Žy­gi­man­to Au­gus­to ir dvie­jų Ste­po­no Ba­to­ro auk­si­nių mo­ne­tų rep­li­kų uni­ka­lią se­ri­ją dar su­da­rys trys Zig­man­to III Va­zos, vie­na Vla­dis­lo­vo IV Va­zos ir dvi Jo­no Ka­zi­mie­ro auk­si­nių mo­ne­tų rep­li­kos.

Re­zer­vuo­ti Ste­po­no Ba­to­ro auk­si­nių du­ka­tų rep­li­kas ga­li­ma nuo rug­sė­jo 29 die­nos (www.ka­lyk­la.lt/re­zer­va­ci­ja), o pre­ky­ba pra­si­dės spa­lio 12 die­ną.