Iškelta idėja keisti Šiaurės Atlanto sutartį
Lie­tu­vo­je vie­šin­tis bu­vęs NA­TO ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­ta­rė­jas Chri­sas Don­nel­ly tre­čia­die­nį iš­kė­lė idė­ją keis­ti Šiau­rės At­lan­to su­tar­tį ir jo­je nu­ma­ty­ti, kad ko­lek­ty­vi­nė gy­ny­ba tu­ri bū­ti tai­ko­ma ne tik gink­luo­to už­puo­li­mo at­ve­ju.

„Be­si­kei­čian­ti si­tua­ci­ja pa­sau­ly­je rei­ka­lau­ja iš nau­jo iš­kel­ti klau­si­mą dėl Va­šing­to­no su­tar­ties. Ir tai ga­li bū­ti pa­da­ry­ta šian­dien pa­nai­ki­nus vie­ną žo­dį iš penk­to­jo straips­nio - tas žo­dis yra „gink­luo­tas“, - BNS sa­kė C.Don­nel­ly.

Va­šing­to­no su­tar­ti­mi NA­TO ša­lys su­ta­rė, kad „vie­nos ar ke­lių iš jų gink­luo­tas už­puo­li­mas Eu­ro­po­je ar Šiau­rės Ame­ri­ko­je bus lai­ko­mas jų vi­sų už­puo­li­mu“, ir ki­tos vals­ty­bės ne­dels­da­mos su­teiks pa­gal­bą.

Pa­sak C.Don­nel­ly, to­kia su­tar­ties pa­tai­sa leis­tų NA­TO tai­ky­ti ko­lek­ty­vi­nę gy­ny­bą nuo va­di­na­mo­jo „hib­ri­di­nio ka­ro“, ku­ris ga­li pa­si­reikš­ti ki­ber­ne­ti­niais iš­puo­liais ar ener­gi­jos tie­ki­mo nu­trau­ki­mu.

Pa­sta­rai­siais mė­ne­siais ke­le­tas aukš­tų Va­ka­rų po­li­ti­kų pers­pė­jo, kad Ru­si­ja ga­li mė­gin­ti des­ta­bi­li­zuo­ti si­tua­ci­ją Bal­ti­jos ša­ly­se pro­vo­ka­ci­jo­mis, ku­rios ne­bū­tų lai­ko­mos gink­luo­tu už­puo­li­mu.