Įsižeidė dėl konservatorių kalbų
Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Sei­mo na­rius kon­ser­va­to­rius Lau­ry­ną Kas­čiū­ną ir Pa­ulių Sau­dar­gą, agi­tuo­jan­čius steig­ti Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­dą (PLRPF), kal­ti­na ten­den­cin­gu­mu bei me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos sklei­di­mu.

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­rio­je di­džiau­sią įta­ką tu­ri Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų­jų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) at­sto­vai, krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, pra­šy­da­ma įver­tin­ti par­la­men­ta­rų L. Kas­čiū­no ir P. Sau­dar­go vie­šus pa­si­sa­ky­mus apie PLRPF stei­gi­mo bū­ti­ny­bę.

Ta­po ma­ni­pu­lia­ci­jos objektu

Sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, tai, kad Vil­niaus ra­jo­nas yra įvar­di­ja­mas kaip at­si­li­kęs na­cio­na­li­nio sau­gu­mo prob­le­mų ke­lian­tis ra­jo­nas, ne tik žei­džia Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jus, bet ir ken­kia Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės da­ly­ki­nei re­pu­ta­ci­jai. Sa­vi­val­dy­bė ma­no, kad L. Kas­čiū­no ir P. Sau­dar­go vie­ši pa­si­sa­ky­mai pa­žei­džia Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se įtvir­ti­nus tei­sin­gu­mo, są­ži­nin­gu­mo, pa­do­ru­mo, ne­sa­va­nau­diš­ku­mo, ne­ša­liš­ku­mo ir at­sa­ko­my­bės pri­nci­pus. „Po­li­ti­ko – tau­tos prie­ky­je esan­čio as­mens el­ge­sys bei dar­bi­nė veik­la tie­sio­giai vei­kia pi­lie­čių mąs­ty­mą, emo­ci­jas, va­lią, su­tei­kia ar­ba ati­ma vil­tį. Ap­mau­du, kai vie­šo­jo­je erd­vė­je po­li­ti­kai bet ko­kia kai­na sie­kia bū­ti ma­to­mi, po­pu­lia­rūs ir ne­ven­gia iš­anks­ti­nio nu­sis­ta­ty­mo“ ,– ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me krei­pi­me­si.

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ne, pikt­nau­džiau­jant in­for­ma­ci­jos lais­ve sie­kia­ma pa­veik­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą val­džia, pa­veik­ti jų po­žiū­rį bei nu­ver­tin­ti vie­ti­nę val­džią, o tai ke­lia ne­igia­mų pa­sek­mių – sa­vi­val­dy­bės apa­ra­to bei vie­ti­nės val­džios au­to­ri­te­to ir pa­ti­ki­mu­mo, pres­ti­žo su­men­ki­ni­mą ša­lies vi­du­je. „Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ta­po ma­ni­pu­lia­ci­jos ob­jek­tu. Ta­kos­ky­ra tarp Pie­try­čių Lie­tu­vos ir ki­tų re­gio­nų yra brė­žia­ma ne­pag­rįs­tai“, – tei­gia­ma krei­pi­me­si.

Seimo narys Paulių Saudargas.

Skai­čiai ro­do kitką

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ne­su­tink­da­ma su Sei­mo na­rių tei­gi­niais esą Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­nas yra vie­nas la­biau­siai at­si­li­ku­sių, pri­mi­nė, kad tarp 54 Lie­tu­vos ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių Vil­niaus ra­jo­nas pa­ki­lo į 11 vie­tą, su­rink­da­ma 65,9 ba­lus iš 100. Tei­gia­ma, kad sa­vi­val­dy­bė su­ge­bė­jo efek­ty­viau iš­nau­do­ti tu­ri­mus re­sur­sus in­ves­ti­ci­jų, mo­kes­čių, ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų, svei­ka­tos ir so­cia­li­nės rū­py­bos sri­ty­se. Be to, sa­vi­val­dy­bė pri­mi­nė, kad kad ra­jo­ne, kaip ne­dau­ge­ly­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių, gy­ven­to­jų skai­čius nuo­la­tos au­ga. Apie tai by­lo­ja ir kas­met au­gan­tis iš­duo­da­mų sta­ty­bą lei­džian­čių do­ku­men­tų, daž­niau­siai gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, skai­čius (991 lei­di­mas 2015 m. → 1 038 lei­di­mai 2016 m.). Taip pat čia su­kur­tos pa­lan­kios są­ly­gos že­mės ūkio, kai­mo ir pra­mo­nės plė­trai ne­lei­džia snaus­ti ir vers­lo sek­to­riaus at­sto­vams, ne­pai­sant ša­lia esan­čio in­ves­ti­ci­niu ir vers­lo kon­cen­tra­ci­jos po­žiū­riu la­bai stip­rus kon­ku­ren­to – sos­ti­nės.

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ma­no, kad pa­teik­ti fak­tai ro­do, jog Vil­niaus ra­jo­nas „vys­to­si dės­nin­gai, eko­no­mi­niai ro­dik­liai prog­re­suo­ja, ci­vi­li­zuo­tų gy­ve­ni­mo są­ly­gų ly­gis nuo­lat au­ga, o vie­ti­nės val­džios spren­di­mai yra orien­tuo­ti į Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jų ge­ro­vės stip­ri­ni­mą“.

Tei­gia­ma, kad sa­vi­val­dy­bės pa­stan­go­mis Vil­niaus ra­jo­ne gy­ven­to­jai už dar­že­lių lan­ky­mą mo­ka du­kart ma­žiau nei sos­ti­nės gy­ven­to­jai. Spor­to mo­kyk­lą Vil­niaus ra­jo­ne vai­kai lan­ko ne­mo­ka­mai, tuo tar­pu mies­te tai kai­nuo­ja apie 5,79 Eu­ro. Me­no mo­kyk­los sos­ti­nė­je ma­žes­niems vai­kams at­siei­na 14,48 Eu­ro, vy­res­nių kla­sių mo­ki­niams – 21,72 Eu­ro, o ra­jo­ne ati­tin­ka­mai – 7,23 ir 14,45 Eu­ro. „Tai su­po­nuo­ja iš­va­dą, jog ka­te­go­riš­kas ra­jo­no api­bū­di­ni­mas kaip at­si­li­ku­sio ir esan­čio so­cia­li­nė­je bei kul­tū­ri­nė­je stag­na­ci­jo­je yra me­la­gin­gas, nė­ra par­em­tas ob­jek­ty­viais įro­dy­mais, ne­pag­rįs­tai akre­di­tuo­ja vie­ti­nės val­džios au­to­ri­te­tą bei men­ki­na tiek vi­sų gy­ven­to­jų, tiek kiek­vie­no in­di­vi­do tei­sę į gar­bę bei oru­mą. Ten­den­cin­gi ne­igia­mi ir ne­ob­jek­ty­vūs vie­ši Sei­mo na­rių pa­si­sa­ky­mai apie Vil­niaus ra­jo­ną ne tik kurs­to ne­san­tai­ką taip Lie­tu­vos pi­lie­čių ir žei­džia tau­ti­nių ma­žu­mų gar­bę bei oru­mą, bet ir men­ki­na pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mą val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis, ne­ska­ti­na vals­ty­bės po­li­ti­kų ir tar­nau­to­jų są­ži­nin­gu­mo ir jų veik­los skaid­ru­mo, apib­rėž­tu­mo ir efek­ty­vu­mo“, – ma­no Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Už­da­ra terpė

L. Kas­čiū­nas „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt yra sa­kęs, kad min­tis steig­ti re­gio­ni­nį fon­dą ki­lo 2012 me­tais da­ly­vau­jant Sei­mo rin­ki­muo­se Vil­niaus-Tra­kų apy­gar­do­je. „Sup­ra­tau, jog Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­ma po­li­ti­nė jė­ga ne­suin­te­re­suo­ta, kad re­gio­nas stip­rė­tų eko­no­miš­kai, at­si­ras­tų tie­sio­gi­nių in­ves­ti­ci­jų. Pa­gal šį ro­dik­lį Šal­či­nin­kų ra­jo­nas yra vi­siš­ka­me dug­ne. So­cia­liai rem­ti­ni as­me­nys čia su­da­ro 8 proc., kai Lie­tu­vos vi­dur­kis – 4 pro­cen­tai“, – var­di­jo TS-LKD at­sto­vas. Anot jo, už­da­ro­je kul­tū­ri­nė­je ir pra­stos eko­no­mi­kos ter­pė­je gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis daug leng­viau ma­ni­pu­liuo­ti. „Jei re­gio­nas stip­rės, bus plė­to­ja­mas, in­teg­ruo­sis į vi­sos ša­lies gy­ve­ni­mą, be abe­jo, iš po ko­jų iš­slys rin­ki­mų pa­ma­tas“, – pa­žy­mė­jo L. Kas­čiū­nas. Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, Ry­tų Lie­tu­vai skir­tų vy­riau­sy­bi­nių prog­ra­mų ne­pa­kan­ka, kad re­gio­nas at­si­gau­tų. Esą vi­soms toms prog­ra­moms trūks­ta „stra­te­gi­nio žvilgs­nio“.

LLRA-KŠS pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis įsi­ti­ki­nęs, kad pa­gel­bė­ti vie­nam ar ki­tam re­gio­nui ga­li­ma ki­taip, ne­bū­ti­nai stei­giant fon­dus. „Rei­kia stip­rin­ti sa­vi­val­dą, pa­lie­kant sa­vi­val­dy­bėms dau­giau fi­nan­sų. Lie­tu­va šiuo po­žiū­riu pa­sie­kė Eu­ro­pos Są­jun­gos an­ti­re­kor­dą. Per sa­vi­val­dy­bes pa­skirs­to­ma tik 13 proc. lė­šų, o kaip pa­vyz­dys ro­do­mo­se Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se – dau­giau kaip pu­sė. To­kiu ke­liu ir rei­kia ei­ti. Juk sa­vi­val­dy­bė – tai ir vie­tos ūkis, kul­tū­ra, švie­ti­mas, so­cia­li­nė rū­py­ba“, – lzi­nios.lt yra sa­kęs V. To­ma­ševs­kis.

Ad­mi­nis­truo­tų mi­nis­te­ri­ja

Pa­gal Sei­mo na­rių par­eng­tą pro­jek­tą PLRPF veik­la bū­tų plė­to­ja­ma Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se. Ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so fon­das ne­tu­rė­tų, jį ad­mi­nis­truo­tų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. PLPRF lė­šas su­da­ry­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mai ir ki­tos tei­sė­tai gau­tos lė­šos. Fon­do pi­ni­gais bū­tų re­mia­ma vie­tos bend­ruo­me­nių veik­la ir nau­jų kū­ri­mas, stip­ri­na­mas pi­lie­tiš­ku­mas, in­for­ma­ci­nis raš­tin­gu­mas, ska­ti­na­ma vie­tos so­cia­li­nė, spor­to ir kul­tū­ros veik­la, tvar­ko­mos vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės, re­mon­tuo­ja­mos for­ma­lio­jo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gos, puo­se­lė­ja­mi et­nog­ra­fi­niai ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai. Lė­šas at­rink­tiems pro­jek­tas skir­tų PLPRF ta­ry­ba, ku­rią su­da­ry­tų 11 na­rių. Fon­do pi­ni­gai ne­ga­lė­tų bū­ti per­duo­da­mi į vals­ty­bės biu­dže­tą ar­ba nau­do­ja­mi ki­toms ša­lies reik­mėms fi­nan­suo­ti, iš­sky­rus at­ve­jus, kai su­si­da­ro ypa­tin­ga si­tua­ci­ja. Per me­tus ne­pa­nau­do­tos lė­šos lik­tų fon­do sąs­kai­to­je ir bū­tų ski­ria­mos ki­tais me­tais nu­ma­ty­tiems pro­jek­tams fi­nan­suo­ti.