Iširusi Uspaskichų šeima dalijasi Darbo partiją?
Sa­vait­ga­lį Dar­bo par­ti­ja triukš­min­gai šven­tė va­sa­ros sąs­kry­dį. Puo­tos bū­ta itin džiu­gios, o tram­dy­ti links­muo­lių vy­ko net po­li­ci­ja. Vis­gi, prie­žas­čių džiū­gau­ti Dar­bo par­ti­jos na­riai tu­ri ne­daug, bet vil­tis lik­ti po­li­ti­ko­je – dar gy­va. 

Val­džią pra­ra­du­si, rin­kė­jų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą už­si­trau­ku­si ir vi­du­je iš­sid­ras­kiu­si par­ti­ja ren­ka bu­vu­sios di­dy­bės šu­kes. Ir tik bu­vęs par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, šiuo me­tu daug dė­me­sio ski­rian­tis psi­cho­lo­gi­jai ir svei­kam gy­ve­ni­mo bū­dui, kal­ba apie ga­li­mą vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo kū­ri­mą, par­ti­jos gai­vi­ni­mą ir bū­si­mą po­li­ti­nę sėk­mę. Tie­sa, net Kė­dai­nius, bu­vu­sį Dar­bo par­ti­jos dva­si­nį cen­trą, dar­bie­čiai pra­ra­do, o jų vie­tą da­bar mė­gi­na užim­ti bu­vę par­ti­jos na­riai, sie­ja­mi su bu­vu­sia V. Us­pas­ki­cho su­tuok­ti­ne Jo­lan­ta Bla­žy­te.

Dar­bo par­ti­ja – jau pa­lai­do­ta?

Dar­bo par­ti­jos sau­lė­ly­dis pra­si­dė­jo anks­čiau nei ji triuš­ki­nan­čiai pra­lai­mė­jo 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mus. 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se dar­bie­čiai pra­ra­do, re­gis, ne­pa­ju­di­na­mą sa­vo tvir­to­vę – Kė­dai­nius, kur ka­ra­lia­vo 17 me­tų.

Bu­vo aiš­ku, kad rin­kė­jai ne­mėgs­ta kon­ser­va­to­rių, bet per šiuos rin­ki­mus Dar­bo par­ti­ja pra­len­kė kon­ser­va­to­rius ir ta­po la­biau­siai ne­mėgs­ta­ma par­ti­ja.

Kė­dai­nių me­ro rin­ki­mus 2015 me­tais lai­mė­jo li­be­ra­lų kan­di­da­tas, o Dar­bo par­ti­jai bu­vo su­duo­tas skau­dus smū­gis, nes bū­tent Kė­dai­niuo­se pra­si­dė­jo jos is­to­ri­ja, čia gy­ve­na par­ti­jos ly­de­riai ir dau­gy­bė na­rių. Kė­dai­nių pra­ra­di­mas bu­vo par­ti­jos pa­bai­gos pra­džia, ku­rią vai­ni­ka­vo skau­džiai pra­lai­mė­ti par­la­men­to rin­ki­mai, rie­te­nos vi­du­je ir dau­gy­bės bu­vu­sių na­rių iš­ėji­mas iš par­ti­jos.

„Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se dar­bo par­ti­ja nie­ka­da ne­bu­vo stip­ri, to­dėl „iš­šau­ti“ per 2019 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus ir pa­da­ry­ti di­de­lį su­grį­ži­mą bū­tų su­dė­tin­ga. Kė­dai­niai nė­ra taip leng­vai at­gau­na­mi, nes žmo­nių nuo­tai­kos jau pa­si­kei­tu­sios“, – liūd­ną prog­no­zę dar­bie­čiams pa­tei­kia po­li­to­lo­gė Ai­nė Ra­mo­nai­tė.

Anot jos, Dar­bo par­ti­jos grį­ži­mas ne­bus leng­vas, o gal ir net nė­ra įma­no­mas, nes rin­kė­jai ant šios par­ti­jos la­bai pyks­ta. „Da­rė­me ty­ri­mą ir rin­kė­jų pyk­tis mus nu­ste­bi­no. Anks­čiau bu­vo aiš­ku, kad rin­kė­jai ne­mėgs­ta kon­ser­va­to­rių, bet per šiuos rin­ki­mus Dar­bo par­ti­ja pra­len­kė kon­ser­va­to­rius ir ta­po la­biau­siai ne­mėgs­ta­ma par­ti­ja“, – aiš­ki­no A. Ra­mo­nai­tė.

Pa­sak jos, Dar­bo par­ti­ja bu­vo efek­ty­vi or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rio­je na­riai efek­ty­viai vyk­dė sa­vo už­duo­tis. Par­ti­ja bu­vo par­em­ta „pa­tro­no-klien­to“ san­ty­kiais, bet tai žlu­go. Nau­do­tis se­nais veik­los me­to­dais, kuo­met rin­kė­jai pa­trau­kia­mi skam­biais kon­cer­tais ir ki­to­mis pra­mo­go­mis, taip pat ga­li ne­pa­vyk­ti, nes tai vei­kia tik pir­mus kar­tus. Tai­gi, esa­miems ir bu­vu­siems par­ti­jos na­riams rei­kia ras­ti nau­jų bū­dų iš­lik­ti po­li­ti­ko­je.

Bu­vę par­tie­čiai su­ra­do nau­ją vadę

Kai ku­rie bu­vę dar­bie­čiai da­bar bu­ria­si ap­link vie­ną tur­tin­giau­sių Lie­tu­vos mo­te­rų J. Bla­žy­tę, ku­ri Kė­dai­niuo­se, at­ro­do, pa­ma­žu tel­kia val­džią sa­vo ran­ko­se.

Aso­cia­ci­jos „Svei­ki Kė­dai­niai“, ku­ri bu­vo įkur­ta po 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mų, kuo­met po­li­ti­nis kli­ma­tas mies­te ėmė ge­rė­ti, vie­na kū­rė­jų Jus­ti­na Gik­niū­tė-Ko­če­to­va sa­kė, kad Dar­bo par­ti­ja pra­ra­do Kė­dai­nius ir jų ne­beat­gaus, bet pa­vie­niai bu­vę ir esa­mi par­ti­jos na­riai ne­nu­lei­džia ran­kų ir ak­ty­viai ruo­šia­si rin­ki­mams.

„Vik­to­ro Us­pas­ki­cho veik­los Kė­dai­niuo­se ne­si­jau­čia. Aki­vaiz­du, kad jis grįž­ta į Lie­tu­vą, bet ne į Kė­dai­nius. Ki­ti par­ti­jos na­riai dar tū­no, ste­bi, bet gar­siai ne­si­reiš­kia. Kai ku­rie, tar­ki­me Vik­to­ras Fio­do­ro­vas, ak­ty­viai reiš­kia­si so­cia­li­nė­je erd­vė­je, bet dau­giau ne­da­ro nie­ko. Rea­lia veik­la už­sii­ma bu­vę Dar­bo par­ti­jos na­riai. Tar­ki­me, bu­vu­si me­rė Ni­jo­lė Nau­jo­kie­nė smar­kiai ruo­šia­si rin­ki­mams. Rek­la­muo­ja bū­si­mą ko­man­dą, va­ži­nė­ja po kai­mus, su­si­ti­ki­nė­ja su žmo­nė­mis. Ma­no­me, kad gre­ta jos yra bu­vu­si V. Us­pas­ki­cho žmo­na Jo­lan­ta Bla­žy­tė, tai – vie­na ko­man­da“, – sa­kė J. Gik­niū­tė-Ko­če­to­va ir pri­dū­rė, kad nuo­lat pa­ste­bi J. Bla­žy­tės su­si­ti­ki­mus su bu­vu­siais Dar­bo par­ti­jos na­riais, nes gy­ve­na gre­ta.

Ma­no­me, kad gre­ta jos yra bu­vu­si V. Us­pas­ki­cho žmo­na Jo­lan­ta Bla­žy­tė, tai – vie­na komanda

Anot jos, vie­tos lai­kraš­ty­je „Rin­kos aikš­tė“, ku­ris yra sie­ja­mas su J. Bla­žy­tės val­do­mu kon­cer­nu „Vi­kon­da“, daug dė­me­sio ski­ria­ma bu­vu­siems Dar­bo par­ti­jos na­riams, bet da­bar­ti­niai na­riai čia ne­be­gau­na erd­vės reikš­tis. Lai­kraš­tis taip pat ak­ty­viai kri­ti­kuo­ja da­bar­ti­nį mies­to me­rą. Anot J. Gik­niū­tės-Ko­če­to­vos, Dar­bo par­ti­ja Kė­dai­niuo­se pra­ra­do be­veik vi­sus ži­niask­lai­dos ka­na­lus.

Bu­vu­si Kė­dai­nių me­rė N. Nau­jo­kie­nė LŽ pri­pa­ži­no ke­ti­nan­ti da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, bet ne­pa­no­ro sa­ky­ti, ar jai ke­ly­je į val­džią pa­de­da bu­vu­si V. Us­pas­ki­cho žmo­na.

„Ti­krai tu­riu di­džiu­lę gy­ve­ni­miš­ką, dar­bi­nę ir po­li­ti­nę pa­tir­tį, to­dėl, ma­nau, bū­čiau nau­din­ga Kė­dai­nių bend­ruo­me­nei“, – sa­kė N. Nau­jo­kie­nė.

Anot jos, anks­tes­nis pri­klau­sy­mas Dar­bo par­ti­jai su da­bar­ti­ne jos veik­la ne­tu­ri nie­ko bend­ro, nes „e­su vi­siš­kai nuo jos (par­ti­jos) nu­to­lu­si ir sėk­mė­mis ir ne­sėk­mė­mis vi­siš­kai ne­si­do­miu“. Ji iš Dar­bo par­ti­jos pa­si­trau­kė per­nai ge­gu­žę.

V. Us­pas­ki­chas pa­da­rys ste­buk­lą?

V.Uspaskichas (centre) per darbo partijos sąskrydį praėjusį savaitgalį / Ekrano nuotrauka

Vis dėl­to ir li­kę Dar­bo par­ti­jo­je ne­pra­ran­da vil­ties, ku­ri su­ži­bo V. Us­pas­ki­chui pra­ne­šus, kad grįž­ta į po­li­ti­ką. Dar pa­va­sa­rį su­si­ti­ki­mo su par­ti­jos na­riai me­tu eu­ro­par­la­men­ta­ras par­eiš­kė, kad jo pla­nuo­se – nau­jos aso­cia­ci­jos kū­ri­mas. Jis da­ly­va­vo ir pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį įvy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos va­sa­ros sąs­kry­dy­je.

„Pa­siil­gau par­tie­čių, pa­siil­gau bend­ra­min­čių, kiek­vie­nas čia yra sa­vas ir la­bai ar­ti­mas“, – kal­bė­jo jis sąs­kry­dy­je.

V. Us­pas­ki­chas LŽ pri­pa­ži­no, kad sieks Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to: „Dar ne­su par­ti­jos pir­mi­nin­kas. Kai bus iš­rink­tas par­ti­jos pir­mi­nin­kas ir ku­ria­ma prog­ra­ma ta­da bus ga­li­ma kal­bė­ti. Grei­čiau­siai kan­di­da­tuo­siu į par­ti­jos pir­mi­nin­kus, jei ne­at­si­ras ver­tų žmo­nių.“

Pa­klau­sus apie bu­vu­sios žmo­nos J. Bla­žy­tės ga­li­mus po­li­ti­nius pla­nus, V. Us­pas­ki­chas at­sa­kė, kad nie­ko apie tai ne­ži­no.

„Aš ne­si­do­miu bu­vu­siais par­tie­čiais ir jų mė­gi­ni­mu grįž­ti į po­li­ti­ką. Ne­ži­nau, ar ma­no bu­vu­si žmo­na tu­ri ko­kių nors po­li­ti­nių am­bi­ci­jų. Kan­di­da­tuo­ti Kė­dai­niuo­se pats – ne­ke­ti­nu, to­dėl ne­si­do­miu, kas ten da­ro­si. Į po­li­ti­ką grįž­ti per Kė­dai­nius ne­mė­gin­siu, bet žiū­rė­siu, ko­kie bus kan­di­da­tai, už ką bus ga­li­ma bal­suo­ti. Jei žmo­na ma­ne įti­kins, kad rei­kia už jų kan­di­da­tą bal­suo­ti – bal­suo­siu“, – sa­kė jis.

Po­li­to­lo­gai su­ta­ria, kad at­gai­vin­ti Dar­bo par­ti­ją pri­reik­tų ste­buk­lo. Tai, gal­būt pa­vyk­tų V. Us­pas­ki­chui, jei šis at­sis­to­tų į gy­ny­bi­nę „tai bu­vo Dar­bo par­ti­ja, bet ne aš, o da­bar grįž­tu aš ir vis­kas bus ki­taip“, po­zi­ci­ją. Be to, V. Us­pas­ki­chas rin­ki­mus ga­li štur­muo­ti su vi­suo­me­ni­niu al­jan­su ar koa­li­ci­ja su Dar­bo par­ti­ja, o gal­būt – keis­ti par­ti­jos pa­va­di­ni­mą.

Vik­to­ras Us­pas­ki­chas: Grei­čiau­siai kan­di­da­tuo­siu į par­ti­jos pir­mi­nin­kus, jei ne­at­si­ras ver­tų žmo­nių.

„Y­ra ne­ma­ža da­lis rin­kė­jų, ku­rie iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos lau­kia kuo čia bū­tų ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti. Tai jau yra ma­dos da­ly­kas, kai lau­kia­ma to, į ku­rį bus ga­li­ma su­dė­ti vil­tis. Tai la­bai sli­dus da­ly­kas, nė­ra jo­kių ga­ran­ti­jų, kad pa­si­seks. An­trą kar­tą no­rint „pra­kiš­ti“ tą pa­tį rei­kia su­gal­vo­ti kaž­ką nau­jo. Dar­bo par­ti­jai da­bar rei­kia nau­jos sėk­mės is­to­ri­jos“, – įsi­ti­ki­nu­si A. Ra­mo­nai­tė.

Po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis abe­jo­ja, ar iki 2019 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mų Dar­bo par­ti­ja par­uoš su­grį­ži­mo pla­ną: „Kaip mėgs­ta­ma sa­ky­ti, jie yra muš­ta kor­ta.“

„Po Sei­mo rin­ki­mų at­lik­to­je stu­di­jo­je Dar­bo par­ti­ja bu­vo vie­na pra­sčiau­siai ver­ti­na­mų par­ti­jų, nes ska­lė­je nuo 0 iki 10 jų ver­ti­ni­mas bu­vo 2, o tai reiš­kia, kad ne­igia­mi ver­ti­ni­mai yra itin stip­rūs“, – sa­kė M. Jas­trams­kis.

Anot M. Jas­trams­kio, V. Us­pas­ki­cho su­grį­ži­mas ga­li duo­ti tik ne­di­de­lį im­pul­są par­ti­jai, nes rei­tin­guo­se jis yra ga­na že­mai.

„Ne­la­bai at­si­me­nu Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je, kad kas nors iš to­kių že­mu­mų bū­tų su­grį­žęs. Tar­ki­me, jei kon­ser­va­to­rių ly­de­riai ga­li sau leis­ti bū­ti ne itin po­pu­lia­rūs, nes tu­ri pa­sto­vų elek­to­ra­tą, tai Dar­bo par­ti­ja tuo pa­si­gir­ti ne­ga­li“, – svars­tė M. Jas­trams­kis.

LŽ ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti su J. Bla­žy­te.