Įsipareigojo: gynybai 2018 metais skirs 2 proc. BVP
Nau­ja­sis Sei­mas an­tra­die­nį vien­bal­siai pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją dėl už­sie­nio, sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos tęs­ti­nu­mo, ja įsi­pa­rei­go­ja­ma 2018 me­tais pa­siek­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai.

Do­ku­men­te žy­mi­ma, kad bus įgy­ven­din­da­mas jau anks­čiau Sei­me pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas dėl 2014–2020 me­tų Lie­tu­vos už­sie­nio, sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos stra­te­gi­nių gai­rių. Šiuo su­si­ta­ri­mu ka­den­ci­ją bai­gęs Sei­mas įsi­pa­rei­go­jo iki 2020 me­tų įvyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO gy­ny­bai skir­ti 2 proc. BVP, ta­čiau yra po­li­ti­nis su­ta­ri­mas šį ro­dik­lį pa­siek­tį dar 2018 me­tais.

Taip pat do­ku­men­tu ža­da­ma par­ama Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­kos tiks­lams, Sei­mas įsi­pa­rei­go­ja baig­ti de­ry­bas su Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja, kad Lie­tu­vos tap­tų šios or­ga­ni­za­ci­jos na­re.

Taip pat nu­ma­to­ma stip­rin­ti Lie­tu­vos san­ty­kius su Jung­ti­nė­mis Ame­ri­kos Vals­ti­jo­mis, Jung­ti­ne Ka­ra­lys­te, Vo­kie­ti­ja, Pra­ncū­zi­ja, Len­ki­ja, Es­ti­ja, Lat­vi­ja, Šiau­rės Eu­ro­pos ir ki­to­mis de­mo­kra­ti­nė­mis vals­ty­bė­mis.

Re­zo­liu­ci­ja pa­žy­mi­ma, kad Sei­mas, pre­zi­den­tas ir Vy­riau­sy­bė kar­tu su par­la­men­ti­nė­mis po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis su­ta­ria dėl na­cio­na­li­nių stra­te­gi­nių už­sie­nio, sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos tiks­lų, lai­ko­si bend­ru kon­sen­su­su grin­džia­mos vals­ty­bės už­sie­nio, sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos tra­di­ci­jos.