Įsilaužimui į kariuomenės tinklalapį rengtasi bent dvi savaites
Tre­čia­die­nį įvyk­dy­tai ki­ber­ne­ti­nei at­akai prieš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo tink­la­la­pį bu­vo reng­ta­si bent dvi sa­vai­tes, užk­lau­sos siųs­tos ir iš Ira­no, sa­ko Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro di­rek­to­rius Rim­tau­tas Čer­niaus­kas.

„Ma­to­me daug įdo­mios in­for­ma­ci­jos. Ma­to­me, kad bu­vo nuo­lat siun­čia­mi įvai­rūs krei­pi­niai, pa­vyz­džiui, iš Ira­no ban­dy­ta at­spė­ti slap­ta­žo­dį. Ma­to­me, kad ser­ve­ris, ku­ria­me pa­tal­pin­ta sve­tai­nė, bu­vo nuo­lat įsi­lau­žė­lių ti­kri­na­mas, į jį bu­vo ban­do­ma pa­tek­ti, daž­niau­siai - ne­sėk­min­gai“, - sa­kė eks­per­tas.

Anot jo, ga­lu­ti­nės iš­va­dos dėl įsi­lau­ži­mo ka­riuo­me­nei tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tos penk­ta­die­nį, iki dar­bo die­nos pa­bai­gos - šiuo me­tu pa­pra­šy­ta pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos iš tink­la­la­pio in­for­ma­ci­ją tal­pi­nu­sios bend­ro­vės.

R.Čer­niaus­kas taip pat pa­tvir­ti­no, kad nors silp­ną­sias sis­te­mos vie­tas kas­dien, ma­žiau­siai po du-tris kar­tus ti­kri­no spe­cia­liai su­kur­ti ro­bo­tai, ku­rie ban­dė „ats­pė­ti“ slap­ta­žo­džius bei ras­ti sis­te­mo­je spra­gų, pa­tį iš­puo­lį įvyk­dė kon­kre­tūs as­me­nys.

„Tai yra ma­žiau­siai dvie­jų sa­vai­čių dar­bas“, - apie iš­puo­lį sa­kė R.Čer­niaus­kas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­sta­ruo­ju me­tu į vie­šu­mą iš­ki­lo ne­ma­žai su ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mu su­si­ju­sių in­ci­den­tų ir ki­to­se Va­ka­rų vals­ty­bė­se: sa­vai­tės pra­džio­je pa­skelb­ta apie įsi­lau­ži­mą į JAV ka­riuo­me­nės, Vo­kie­ti­jos Bun­des­ta­go sis­te­mas.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ne­imon­tas tvir­ti­no, kad ga­vus eks­per­tų iš­va­das bus spren­džia­ma, ar kreip­tis į tei­sė­sau­gą. Taip pat bus „at­lie­ka­mi vi­si veiks­mai“ dėl tink­la­la­pio sau­gu­mo stip­ri­ni­mo.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės jung­ti­nio šta­bo sve­tai­nė­je, į ku­rią įsi­lauž­ta tre­čia­die­nį, ne­tai­syk­lin­ga lie­tu­vių kal­ba pa­skelb­ta me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja apie pra­ty­bas „Kar­do kir­tis“, esą jų tiks­las yra pa­si­reng­ti Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ties anek­si­jai.