Įsigaliojo draudimas agituoti rinkimuose
Šeš­ta­die­nio nak­tį įsi­ga­lio­jo drau­di­mas agi­tuo­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų bei me­rų ir vie­no par­la­men­ta­ro sos­ti­nės Žir­mū­nų apy­gar­do­je rin­ki­muo­se.

„Šią­nakt pir­mą va­lan­dą nak­ties įsi­ga­lio­ja rin­ki­mų agi­ta­ci­jos drau­di­mas - tai yra ne­be­tu­rė­tų bū­ti jo­kių su­si­rin­ki­mų, mi­tin­gų, agi­ta­ci­jos pla­ti­ni­mo, lei­di­nių, ku­riuo­se yra ko­kių nors po­li­ti­nės rek­la­mos da­ly­kų. Mes tai pat re­ko­men­duo­ja­me, kad ne­bū­tų kan­di­da­tų pa­si­sa­ky­mų, lai­kraš­čių pir­muo­se pus­la­piuo­se - jo­kių kan­di­da­tų nuo­trau­kų. No­rė­tu­me at­kreip­ti trans­liuo­to­jų dė­me­sį, kad kar­to­da­mi lai­das ne­pa­leis­tų se­nų, ku­rio­se yra rin­ki­mų agi­ta­ci­ja“, - žur­na­lis­tams sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Jis pri­mi­nė, kad bau­dos už agi­ta­ci­jos pa­žei­di­mus vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms gre­sia di­de­lės.

„Per pra­ėju­sius pre­zi­den­to rin­ki­mus dėl to­kios (kar­to­ja­mos lai­dos - BNS) trans­lia­ci­jos su­si­lau­kė­me la­bai daug skun­dų ir po to teis­mas skau­džiai nu­bau­dė at­sa­kin­gus as­me­nis, ku­rie pa­lei­do tą in­for­ma­ci­ją“, - sa­kė VRK va­do­vas.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad rin­ki­mų agi­ta­ci­ja, ne­pai­sant jos bū­dų, for­mų ir prie­mo­nių, drau­džia­ma li­kus 30 va­lan­dų iki rin­ki­mų pra­džios ir bal­sa­vi­mo pa­bai­gos, iš­sky­rus nuo­la­ti­nę vaiz­di­nę agi­ta­ci­ją, iš­ka­bin­tą iki pra­si­de­dant drau­di­mui. Rin­ki­mų agi­ta­ci­jos drau­di­mo lai­ko­tar­piu jo­kių vaiz­di­nių rin­ki­mų agi­ta­ci­jos prie­mo­nių, iš­sky­rus iš­leis­tas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos, ne­ga­li bū­ti bal­sa­vi­mo pa­tal­po­je ir 50 me­trų at­stu­mu ap­link pa­sta­tą, ku­ria­me vyks­ta bal­sa­vi­mas.

In­for­ma­ci­ja apie vyks­tan­čius rin­ki­mus, jų svar­bą vals­ty­bės gy­ve­ni­mui, at­vy­ku­sių bal­suo­ti rin­kė­jų skai­čių, do­ku­men­tus, ku­riuos bū­ti­na tu­rė­ti bal­suo­jant, kvie­ti­mas at­vyk­ti bal­suo­ti ar ki­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ria ne­ra­gi­na­ma ne­da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, bal­suo­ti už ar­ba prieš kan­di­da­tą, rin­ki­mų agi­ta­ci­ja ne­lai­ko­ma.

VRK pri­me­na, kad už agi­ta­ci­jos drau­di­mo pa­žei­di­mą tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė – bau­da nuo 144 iki 289 eu­rų, rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riams, par­ei­gū­nams, ste­bė­to­jams – nuo 289 iki 1 tūkst. 158 eu­rų. To­kia pat vei­ka, pa­da­ry­ta vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se, už­trau­kia bau­dą vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jo ar pla­tin­to­jo va­do­vui ar­ba ki­tam už vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos sklei­di­mą ar vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nės tu­ri­nį at­sa­kin­gam as­me­niui nuo 2896 iki 14 tūkst. 481 eu­ro.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se šį sek­ma­die­nį var­žy­sis per 15 tūkst. kan­di­da­tų, dėl me­rų pos­tų - dau­giau kaip 400 kan­di­da­tų.

Į sa­vi­val­dą bus iš­rink­ti 1524 ta­ry­bos na­riai, įskai­tant 60 bū­si­mų me­rų. To­se sa­vi­val­dy­bė­se, kur me­ras ne­bus iš­rink­tas per pir­mą­jį tu­rą, t. y. ne­su­rinks dau­giau kaip pu­sės rin­kė­jų bal­sų, po dvie­jų sa­vai­čių ko­vo 15-ąją vyks an­tra­sis me­rų rin­ki­mų tu­ras.

Dėl Sei­mo na­rio man­da­to Žir­mū­nuo­se var­žo­si 12 kan­di­da­tų. Pri­rei­kus, an­tra­sis tu­ras čia ir­gi bus ren­gia­mas ko­vo 15 die­ną.