Išgalvoti teiginiai
Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas krei­pė­si į Lie­tu­vos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jas, siek­da­mas iš­siaiš­kin­ti, kas in­ter­ne­te pub­li­kuo­ja jam pri­ski­ria­mus iš­gal­vo­tus tei­gi­nius apie sau­gu­mo si­tua­ci­ją.

„Ka­riuo­me­nės va­das krei­pė­si į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą ir An­trą­jį ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tą“, – va­kar sa­kė ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas spau­dai ka­pi­to­nas Min­dau­gas Ne­imon­tas. J. V. Žu­kas rea­ga­vo į vie­na­me tink­la­raš­ty­je pa­si­ro­džiu­sį įra­šą lie­tu­vių kal­ba, anot ku­rio, jis tei­gė: „Jo­kios Ru­si­jos grės­mės ne­bu­vo ir nė­ra, jo­kie pa­jė­gu­mai pa­lei vals­ty­bės sie­nas ne­su­telk­ti. O men­kų ka­rei­vių kuo­pų at­me­ti­mas į Lie­tu­vą vei­kiau yra grės­mė Lie­tu­vai, o ne NA­TO pa­gal­ba“. Lie­pos 9 die­ną ki­ta­me tink­la­raš­ty­je lie­tu­vių kal­ba bu­vo pub­li­kuo­tas įra­šas, ja­me J. V. Žu­kas taip pat esą sa­kė, jog NA­TO yra grės­mė Lie­tu­vos sau­gu­mui. Ka­riuo­me­nės va­das ti­ki­na nie­ka­da taip ne­sa­kęs.