Išeivijos nerimo balso Vyriausybė negirdi
Ne­pai­sy­da­ma griež­to iš­ei­vi­jos ne­pri­ta­ri­mo, Vy­riau­sy­bė vis dėl­to sku­ba nai­kin­ti ne vie­nus me­tus vei­kian­čią, bet po pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų ne­at­nau­jin­tą Už­sie­nio lie­tu­vių rei­ka­lų koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­ją (ULRKK). Par­eng­ti „nuosp­ren­dį“ šiam esą for­ma­liam da­ri­niui bu­vo pa­ves­ta dip­lo­ma­ti­nei ži­ny­bai.

Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) at­sto­vai kar­to­ja, kad pa­nai­ki­nus ko­mi­si­ją dar la­biau su­ma­žės vyk­do­mo­sios val­džios bend­ra­vi­mas su iš­ei­vi­jo­je įsi­kū­ru­siais tau­tie­čiais, o tai lems di­des­nį at­otrū­kį tarp Lie­tu­vos ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių jos pi­lie­čių.

Ma­to vie­ną langelį

Nai­kin­ti ULRKK Vy­riau­sy­bei ofi­cia­liai siū­lo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM), po ku­rios spar­nu ir vei­kia ši ko­mi­si­ja. Už­sie­nio lie­tu­vių ry­šių su Lie­tu­va stip­ri­ni­mas – vie­na dip­lo­ma­ti­nės ži­ny­bos veik­los sri­čių. Ne­ofi­cia­liai mi­nis­te­ri­jo­je pri­pa­žįs­ta­ma, kad ne pa­ti URM ini­ci­ja­vo ULRKK pa­nai­ki­ni­mą – toks pa­gei­da­vi­mas bu­vo gau­tas iš prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio ap­lin­kos.

To ne­nei­gė ir mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis. „Lie­tu­vos ži­nioms“ jis pa­žy­mė­jo, kad Vy­riau­sy­bė yra už­sib­rė­žu­si tiks­lą pa­nai­kin­ti vi­sas for­ma­lias ko­mi­si­jas, o ULRKK – vie­na jų. Dar bir­že­lio 22 die­ną Sei­me per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą aiš­kin­da­mas, ko­dėl no­ri­ma nai­kin­ti ULRKK, prem­je­ras S. Skver­ne­lis tei­gė, kad ULRKK yra „for­ma­lus da­ri­nys“, ku­ris esą ne­spren­džia jo­kių prob­le­mų.

Vi­da Ban­dis: „Prieš pri­imant to­kį spren­di­mą tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka, kaip Vy­riau­sy­bė to­liau bend­ra­dar­biaus su PLB.“

Kaip ti­ki­no D. Ma­tu­lio­nis, pa­nai­ki­nus ULRKK, Vy­riau­sy­bės dė­me­sys iš­ei­vi­jai ne­su­ma­žės, tik bus sie­kia­ma su ja bend­rau­ti kiek ki­taip. „Jei­gu at­si­ras po­rei­kis tar­tis re­gu­lia­riai, or­ga­ni­zuo­si­me su­si­ti­ki­mus, va­do­vau­jant prem­je­rui. Su­si­ti­ki­mai bus biu­ro­kra­tiš­kai įfor­mi­na­mi ir pri­ima­mos re­zo­liu­ci­jos mi­nis­te­ri­joms“, – aiš­ki­no Vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­ta­rė­jas. Esą bend­ra­vi­mas su iš­ei­vi­jo­je gy­ve­nan­čiais tau­tie­čiais ti­krai ne­nu­ken­tės. „Pa­žįs­tu dau­ge­lį PLB na­rių, ma­no gar­bės rei­ka­las, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas tęs­tų­si taip, kaip iki šiol“, – sa­kė D. Ma­tu­lio­nis.

Anot jo, ry­šiams su iš­ei­vi­ja stip­rin­ti ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma bur­ti dar­bo gru­pę, ku­ri ana­li­zuos ir siū­lys rein­teg­ra­ci­jos prie­mo­nes – kas šiuo me­tu pa­da­ry­ta ir ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti, kad už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai bū­tų ska­ti­na­mi grįž­ti į Lie­tu­vą. D. Ma­tu­lio­nio tei­gi­mu, iš pra­džių gal­vo­ja­ma apie vie­no lan­ge­lio pri­nci­pą. Ta­čiau kaip jis bus įgy­ven­din­tas – ar bus koks nors kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, ko­kia nors ki­ta ins­ti­tu­ci­ja, ar in­for­ma­ci­ja bus tei­kia­ma tik elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, – kol kas ne­ap­sisp­ręs­ta.

Ka­te­go­riš­kai nesutinka

Su pla­nais pa­nai­kin­ti ULRKK ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka PLB. Jos at­sto­vų ti­ki­ni­mu, ko­mi­si­jos pa­nai­ki­ni­mas kar­di­na­liai su­ma­žins vyk­do­mo­sios val­džios bend­ra­vi­mą su dias­po­ra, o siū­lo­mos al­ter­na­ty­vos ne­už­ti­krins efek­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo. PLB nuo­mo­ne, sie­kis, kad ULRKK ne­be­lik­tų, grin­džia­mas ne­tiks­liais ir klai­di­na­mais ar­gu­men­tais. Ne­aiš­ku, kas spręs, ka­da at­si­ras po­rei­kis su­si­tik­ti, kas su­si­ti­ki­muo­se da­ly­vaus.

Be to, Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­ja ne­ga­li pa­veik­ti vyk­do­mo­sios val­džios san­ty­kių su lie­tu­vių dias­po­ra, nes šios ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mai, iš­va­dos, pa­siū­ly­mai yra tik re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio. O ULRKK spren­di­mai vyk­do­mo­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jų iki šiol bu­vo vyk­do­mi.

PLB taip pat abe­jo­jo, ar pa­nai­ki­nus ULRKK iš tie­sų su­ma­žės biu­ro­kra­ti­jos, kaip ti­ki­si pert­var­kos ini­cia­to­riai. Nuo­gąs­tau­ja­ma, kad ga­li at­si­tik­ti prieš­in­gai – ko­mu­ni­ka­ci­ja tarp dias­po­ros bei vyk­do­mo­sios val­džios taps ma­žiau kons­truk­ty­vi, dub­liuo­sis, nes pa­klau­si­mus, ini­cia­ty­vas gal rei­kės teik­ti skir­tin­giems vyk­do­mo­sios val­džios su­bjek­tams.

„Sup­ran­ta­me, kad po rin­ki­mų pa­si­kei­tė Vy­riau­sy­bė, kei­čia­si jos dar­bo pri­nci­pai, reg­la­men­tai. Su­pras­tu­me ir ULRKK pa­nai­ki­ni­mą, ta­čiau prieš pri­imant to­kį spren­di­mą tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka, kaip Vy­riau­sy­bė to­liau bend­ra­dar­biaus su PLB“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė PLB at­sto­vė Lie­tu­vo­je Vi­da Ban­dis.

Anot jos, bū­tent dėl to, kad gy­va­vo ULRKK, pa­vy­ko pa­siek­ti, jog už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių tau­tie­čių vai­kų švie­ti­mas bu­vo pa­ti­kė­tas ne URM, kaip no­rė­ta, bet Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai. Tai lei­do su­da­ry­ti są­ly­gas iš­ei­vi­jo­je gy­ve­nan­čių šei­mų vai­kams mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos. Da­bar ta­ria­ma­si dėl par­amos kul­tū­ros sri­ty­je. „Tai ga­li­ma pa­siek­ti tik bend­ra­dar­biau­jant su vyk­do­mą­ja val­džia“, – pa­brė­žė V. Ban­dis.

Pa­si­gen­da strategijos

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Egi­di­jus Va­rei­kis ne­no­rė­jo ver­tin­ti ini­cia­ty­vos pa­nai­kin­ti ULRKK. „To ko­mi­te­te dar ne­sa­me svars­tę“, – sa­kė jis.

Vis dėl­to E. Va­rei­kis pri­pa­ži­no, jog iki šiol Lie­tu­va ne­tu­ri aiš­kios na­cio­na­li­nės kon­cep­ci­jos, ko­kių ry­šių su iš­ei­vi­ja ji sie­kia. Net ne­aiš­ki Lie­tu­vos po­zi­ci­ja, ar iš­ei­vi­jo­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams la­biau rū­pė­ti tu­rė­tų tik mū­sų ša­lies rei­ka­lai, ar rei­kė­tų rū­pin­tis ne tik Lie­tu­va, bet ir skleis­ti lie­tu­vy­bę pla­čiau.

„Už­sie­ny­je gy­ve­na apie mi­li­jo­ną tau­tie­čių, ir ša­lies stra­te­gi­ja šiuo klau­si­mu bū­ti­na. O ko­kia yra prem­je­ro nuo­sta­ta, net ne­ži­nau“, – kal­bė­jo E. Va­rei­kis.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to bei Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­jos na­rys Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis lai­kė­si griež­tos po­zi­ci­jos. Pa­sak jo, su­ma­ny­mas pa­nai­kin­ti ULRKK – tar­si lak­mu­so po­pie­rė­lis, ro­dan­tis Vy­riau­sy­bės ne­ge­bė­ji­mą ne tik vyk­dy­ti kai ku­rių už­sib­rėž­tų vi­daus re­for­mų, bet ir dirb­ti su lie­tu­vių dias­po­ra už­sie­ny­je.

„Ti­kė­jau­si, kad Vy­riau­sy­bė spręs, kaip su­sig­rą­žin­ti iš­vy­ku­sius žmo­nes, ko­kias są­ly­gas jiems su­da­ry­ti Lie­tu­vo­je. Ta­čiau apie tai net ne­kal­ba­ma, o tik ban­do­ma re­vi­zuo­ti tai, kas bu­vo da­ro­ma anks­čiau“, – tei­gė Ž. Pa­vi­lio­nis.

Anot jo, ry­šių su už­sie­nio lie­tu­viais per­me­ti­mas vien Sei­mui ro­do, kad Vy­riau­sy­bė ne­įž­vel­gia jo­kių ga­li­my­bių pa­si­nau­do­ti iš­ei­vių pa­tir­ti­mi, o anks­tes­ni mi­nis­trų ka­bi­ne­tai pa­ly­gin­ti sėk­min­gai tai da­rė.