Išeiti iš Vilniaus savivaldybės – naudinga
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, prieš pu­san­trų me­tų pra­ne­šę apie bū­si­mą ad­mi­nis­tra­ci­nę re­for­mą ir kad­rų po­ky­čius, per tą lai­ko­tar­pį at­sis­vei­ki­no su ke­lias­de­šim­čia žmo­nių, dau­giau­sia – dar­že­lių ir mo­kyk­lų va­do­vais. To­kia re­for­ma sos­ti­nei jau kai­na­vo penk­ta­da­lį mi­li­jo­no, nes dau­ge­liui at­leis­tų­jų pa­siū­ly­ta trauk­tis ša­lių su­si­ta­ri­mu, iš­mo­kant ir per 9 tūkst. eu­rų sie­kian­čias kom­pen­sa­ci­jas.

Kaip sa­vo raš­te Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jai nu­ro­dė sos­ti­nės ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vė Al­ma Vait­kuns­kie­nė, iš sa­vi­val­dy­bės iki šiol at­leis­tiems ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jams ša­lių su­si­ta­ri­mu iš­mo­kė­ta bend­ra 83 550 eu­rų su­ma. Tuo pa­čiu me­tu dar­bo ne­te­ku­siems 26 vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių bei mo­kyk­lų di­rek­to­riams pri­skai­čiuo­ta 130 475 eu­rai kom­pen­sa­ci­jų. Iš­ei­ti su­ti­ku­siems at­leis­tie­siems mo­kė­tos kom­pen­sa­ci­jos už še­šis mė­ne­sius.

Opo­zi­ci­nės Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (LLS, li­be­ra­lų) at­sto­vas Vil­niaus ta­ry­bo­je Al­gis Čap­li­kas ste­bi­si, kad sos­ti­nės va­do­vai ne­tin­ka­mus ar ne­rei­ka­lin­gus dar­buo­to­jus at­leis­ti ap­sisp­ren­dė bū­tent ša­lių su­ta­ri­mo bū­du. „Ko­dėl bū­tent taip rei­kė­jo da­ry­ti? Jei va­do­vas dir­ba blo­gai, ko­dėl jį rei­kia at­leis­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu, iš­mo­kant kom­pen­sa­ci­ją, o jei dir­ba ge­rai – tai kam jį keis­ti? Re­gis, vyks­ta at­nau­ji­ni­mas dėl at­nau­ji­ni­mo. Ky­la įspū­dis, kad to­kiu bū­du tie­siog sie­kia­ma „at­lais­vin­ti“ par­ei­gas nau­ja­jai val­džiai lo­ja­liems as­me­nims“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Opozicinės Lietuvos laisvės sąjungos (LLS, liberalų) atstovas Vilniaus taryboje Algis Čaplikas stebisi, kad sostinės vadovai netinkamus ar nereikalingus darbuotojus atleisti apsisprendė būtent šalių sutarimo būdu. / „Lietuvos žinių nuotrauka“

Po skan­da­lų – išmoka

Pir­mo­ji ži­nia apie at­lei­džia­mus sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus nu­skam­bė­jo dar pra­ėju­sių me­tų lie­pą. Tuo me­tu vie­šai pa­skelb­ta, kad iš dar­bo, pa­si­bai­gus su­tar­čiai, iš­ei­na 18 me­tų Vil­niaus So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nei mo­kyk­lai va­do­va­vu­si di­rek­to­rė Jev­do­ki­ja Va­sil­je­va. Šiuo me­tu į gim­na­zi­ją bei pro­gim­na­zi­ją pert­var­ky­ta švie­ti­mo įstai­ga prieš ke­le­rius me­tus dė­me­sio cen­tre bu­vo at­si­dū­ru­si dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to par­ei­gū­nų at­lik­tų kra­tų. Tai bu­vo pa­da­ry­ta vyk­dant ty­ri­mą, pa­aiš­kė­jus, kad sos­ti­nės S. Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los bei Va­si­li­jaus Ka­čia­lo­vo gim­na­zi­jos moks­lei­viai bu­vo ve­ža­mi į Ru­si­jos ren­gia­mas su­ka­rin­tas sto­vyk­las.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tuo me­tu ži­niask­lai­dai aiš­ki­no, esą J. Va­sil­je­vos at­lei­di­mas – for­ma­lus spren­di­mas. „Tai gry­nai for­ma­lus spren­di­mas – su­tar­tis nu­trūks­ta. Pa­gal įsta­ty­mus, mies­to ta­ry­ba tu­ri pa­tvir­tin­ti šį da­ly­ką. Tai ne po­li­ti­nis spren­di­mas. Tie­są sa­kant, net ne­ži­nau as­me­ni­nių prie­žas­čių, dėl ku­rių mo­te­ris iš­ei­na iš dar­bo“, – kal­bė­jo sos­ti­nės va­do­vas.

Ta­čiau pra­ėju­sių me­tų lie­pos 15 die­ną pri­im­ta­me Vil­niaus ta­ry­bos spren­di­me dėl di­rek­to­rės at­lei­di­mo (jį pa­si­ra­šė R. Ši­ma­šius) aiš­kiai dės­to­ma: su­tar­tis nu­trau­kia­ma ša­lių su­si­ta­ri­mu, iš­mo­kant „6 (še­šių) mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją ir kom­pen­sa­ci­ją už ne­iš­nau­do­tas kas­me­ti­nes at­os­to­gas“. Vi­sa su­ma, pri­skai­čiuo­ta J. Va­sil­je­vai, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos tei­kia­mais duo­me­ni­mis, su­da­rė dau­giau kaip 8,6 tūkst. eu­rų.

Skai­čiuo­ja­mi tūkstančiai

Dar di­des­nė iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja pri­skai­čiuo­ta šios va­sa­ros pa­bai­go­je, prieš pat rug­sė­jo 1-ąją, dar­bo ne­te­ku­siam Vil­niaus Sa­lo­mė­jos Nė­ries gim­na­zi­jos il­ga­me­čiam di­rek­to­riui An­ta­nui Su­sla­vi­čiui. 68 me­tų pe­da­go­gui ša­lių su­si­ta­ri­mu iš­mo­kė­ta be­veik 9,4 tūkst. eu­rų.

Pa­na­ši su­ma – be­veik 9,2 tūkst. eu­rų – pri­skai­čiuo­ta par­ei­gų ne­te­ku­siai dar­že­lio-mo­kyk­los „Ži­bu­rys“ va­do­vei Bro­nei Za­liec­kie­nei. Le­vo Kar­sa­vi­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los tuo­me­ti­nei di­rek­to­rei Inai Ko­no­va­lo­vai iš­mo­kė­ta 7,3 tūkst. eu­rų, pa­na­ši su­ma – 7,2 tūkst. eu­rų – ša­lių su­si­ta­ri­mu skir­ta lop­še­lio-dar­že­lio „Ko­dėl­čiu­kas“ bu­vu­siai va­do­vei Van­dai Ste­po­na­vi­čiū­tei.

Ki­tų at­leis­tų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos sie­kė 3–6 tūkst. eu­rų. Ma­žiau­siai – 852 eu­rai – ša­lių su­si­ta­ri­mu su­mo­kė­ta lop­še­lio-dar­že­lio „Jur­gi­nė­lis“ di­rek­to­rei Jo­li­tai Sky­rie­nei. Nors sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­riai pra­dė­ti at­leis­ti pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą, nau­jus va­do­vus iki šiol tu­ri vos ke­lios jų. Ki­toms vis dar va­do­vau­ja lai­ki­nie­ji di­rek­to­riai.

Ra­gi­na trauktis

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jo­je kol kas di­džiau­sia iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja ša­lių su­si­ta­ri­mu te­ko šių me­tų ge­gu­žę at­leis­tai Už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­jai Aud­ro­nei Kraš­ti­nai­tie­nei – kiek dau­giau kaip 7 tūkst. eu­rų. Šis sky­rius, da­bar pert­var­ky­tas į Už­sie­nio ry­šių ir tu­riz­mo sky­rių, nuo­la­ti­nio va­do­vo kol kas taip pat ne­tu­ri. Pa­mai­na dar ne­pa­rink­ta ir pra­ėju­sių me­tų gruo­dį at­leis­tai mies­to ta­ry­bos se­kre­to­ria­to sky­riaus ve­dė­jai Vi­ta­li­jai Zi­zie­nei, ku­riai skir­ta 6,7 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ja.

Pra­ėju­sį rugp­jū­tį at­leis­tai Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Ra­sai Ci­buls­kie­nei iš­mo­kė­ta 6,9 tūkst. eu­rų, bu­vu­siam sos­ti­nės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui, Mies­to plė­tros de­par­ta­men­to va­do­vui Ar­tū­rui Blot­niui – 5,4 tūkst. eu­rų, at­leis­tai Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vei Ir­mai Juš­kė­nai­tei – 2,9 tūkst. eu­rų.

„Y­ra du at­leis­tų­jų srau­tai. Pir­ma­sis – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos, ku­rio­je ža­da­mos di­džiu­lės per­mai­nos, at­sto­vai, bet kaž­ko­dėl iki šiol at­leis­ta tik 20 žmo­nių. Ki­tas – mo­kyk­lų ir dar­že­lių va­do­vai. Žmo­nės at­vi­rai kal­ba: esą trauk­tis iš par­ei­gų ra­gi­na nau­jo­sios val­džios at­sto­vai. Jei ne­su­tin­ki – pa­siū­lo di­de­lę iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją. Žmo­nės bran­gi­na sa­vo svei­ka­tą, to­dėl at­si­sa­ko dar­bo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo A. Čap­li­kas.

Vil­niaus me­ro pa­ta­rė­jo Alek­sand­ro Zub­ria­ko­vo tei­gi­mu, kiek­vie­no dar­buo­to­jo at­lei­di­mo at­ve­jis yra in­di­vi­dua­lus. „Kaž­kur žmo­nės iš tie­sų dir­bo ne­pa­kan­ka­mai ge­rai, kaž­kur pa­tys pa­sip­ra­šė iš dar­bo, nes ne­su­ta­po jų ir da­bar­ti­nės mies­to va­do­vy­bės po­žiū­ris į dar­bą. Pa­ga­liau gy­ve­ni­mas ne­sto­vi vie­to­je, ir žmo­nės ieš­ko po­ky­čių, nau­jų iš­šū­kių, nau­jų ga­li­my­bių sa­ve rea­li­zuo­ti“, – ko­men­ta­vo jis.

Va­di­na ge­ra investicija

Vie­šo­sios po­li­ti­kos ir va­dy­bos ins­ti­tu­to (VPVI) va­do­vo Ha­rol­do Bro­žai­čio ma­ny­mu, švie­ti­mo įstai­gos, ir ne tik Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je, jau se­niai rei­ka­lau­ja po­ky­čių. „Kiek ty­ri­nė­jo­me, Lie­tu­vo­je bū­tent pra­di­nio ir vi­du­ri­nio ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai re­čiau­siai kei­čia­si. Kar­tais sta­bi­lu­mas sa­vai­me nė­ra blo­gai, bet ma­tant, jog apie 90 proc. to­kių va­do­vų vie­no­je įstai­go­je dir­ba de­šimt­me­čiais, tai ke­lia abe­jo­nių, ypač at­siž­vel­giant į tai, kad šiuo­lai­ki­nei mo­kyk­lai nuo­lat ky­la įvai­rių iš­šū­kių, tai­gi no­ri­ma, jog jai va­do­vau­tų žmo­nės, pa­jė­gūs tai da­ry­ti“, – kal­bė­jo jis.

Pa­sak H. Bro­žai­čio, šiuo me­tu iš Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės be­si­trau­kian­tiems va­do­vams ski­ria­mos kom­pen­sa­ci­jos, ver­ti­nant pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka, ga­li pa­si­ro­dy­ti di­de­lės, ta­čiau, eks­per­to tei­gi­mu, ne­tin­ka­mai va­do­vau­jant švie­ti­mo įstai­gai, tiek nuo­sto­lių ga­li su­si­da­ry­ti per vie­ną sa­vai­tę. „Jei vyk­do­mi po­ky­čiai pa­dės švie­ti­mo sis­te­mos ins­ti­tu­ci­joms Vil­niaus mies­te tap­ti ge­riau val­do­moms, tai lai­ky­čiau ge­ra in­ves­ti­ci­ja“, – pa­žy­mė­jo VPVI va­do­vas.

Tuo me­tu ban­ko „Nor­dea“ Lie­tu­vo­je vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Žy­gi­man­tas Mau­ri­cas siū­lė kel­ti klau­si­mą, ar vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių vie­ša­sis val­dy­mas aps­kri­tai yra efek­ty­vus, o pri­ima­mi spren­di­mai – ra­cio­na­lūs. „Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės apa­ra­tas di­džiu­lis, į me­to­di­kas, lei­džian­čias įver­tin­ti dar­buo­to­jo veik­los efek­ty­vu­mą, ne­re­tai žiū­ri­ma pro pirš­tus. Gal­būt tuos spren­di­mus, ku­rie pa­da­ry­ti da­bar, rei­kė­jo pri­im­ti jau se­niai. O gal­būt jie su­si­ję ir su tam ti­krais po­li­ti­niais po­ky­čiais mies­to val­džio­je. Kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti su­nku, tik no­rė­tų­si, kad šiuo at­ve­ju, kai nau­do­ja­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai, jie bū­tų lei­džia­mi kiek įma­no­ma efek­ty­viau“, – aiš­ki­no eko­no­mis­tas.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rės Al­mos Vait­kuns­kie­nės ko­men­ta­ras:

26 vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių bei mo­kyk­lų di­rek­to­riai bu­vo at­leis­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių.

Pir­ma prie­žas­tis: švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro 2005 m. lie­pos 21 d. įsa­ky­mu Nr. ISAK-1521 pa­tvir­tin­tų vals­ty­bi­nių (iš­sky­rus aukš­tų­jų ir aukš­tes­nių­jų) ir sa­vi­val­dy­bių mo­kyk­lų va­do­vų, jų pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui, ug­dy­mą or­ga­ni­zuo­jan­čių sky­rių ve­dė­jų at­es­ta­ci­jos nuo­sta­tai rei­ka­lau­ja įstai­gų va­do­vų kva­li­fi­ka­ci­jos pe­rio­di­nio įver­ti­ni­mo (nuo 2016 m. sau­sio 1 d. kas 5 me­tai). Da­lis iš šių 26 įstai­gų va­do­vų, pa­gal įsta­ty­mą su­ėjus jų kva­li­fi­ka­ci­jos at­es­ta­ci­jos ter­mi­nui, pa­tys nu­ta­rė kva­li­fi­ka­ci­jos at­es­ta­ci­jo­je ne­be­da­ly­vau­ti (nors to­kios ga­li­my­bės nie­kas ne­tu­ri tei­sės užd­raus­ti ir ne­drau­dė), to­dėl ir ne­be­ga­lė­jo tęs­ti dar­bo va­do­vų par­ei­go­se.

An­tra prie­žas­tis: da­lis va­do­vų da­ly­va­vo at­es­ta­ci­jo­je ir kai ku­rių iš jų, kaip kons­ta­ta­vo At­es­ta­ci­jos ko­mi­si­ja, kom­pe­ten­ci­jos ir va­dy­bi­nė veik­la ne­bea­ti­ti­ko kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mų. Tuo­met Va­do­vų at­es­ta­ci­jos ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mais jiems ne­bu­vo pa­tvir­tin­ta tu­rė­ta kva­li­fi­ka­ci­nė ka­te­go­ri­ja bet, sie­kiant su­da­ry­ti pa­pil­do­mą ga­li­my­bę įro­dy­ti jų kom­pe­ten­ci­jos tin­ka­mu­mą, bu­vo pa­skir­ta ne­ei­li­nė at­es­ta­ci­ja, ta­čiau da­lis va­do­vų sa­vo va­lia ap­sisp­ren­dė ne­da­ly­vau­ti ne­ei­li­nė­je at­es­ta­ci­jo­je ir pa­li­ko sa­vo par­ei­gas ša­lių su­si­ta­ri­mu. No­ri­me pa­žy­mė­ti, kad At­es­ta­ci­jos ko­mi­si­jo­je yra ne tik Vil­niaus Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ku­rių ko­mi­si­jo­je yra ma­žu­ma – ko­mi­si­jos su­dė­ty­je yra ir Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir ki­tų įstai­gų at­sto­vai, tai­gi, ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mų ob­jek­ty­vu­mu nė­ra jo­kio pa­grin­do abe­jo­ti.

Ti­kė­ti­na, kad to­kiam va­do­vų as­me­ni­niam ap­sisp­ren­di­mui ne­be­tęs­ti kva­li­fi­ka­ci­nio at­es­ta­vi­mo, be ku­rio įstai­gai pa­gal įsta­ty­mus to­liau va­do­vau­ti as­muo ne­be­ga­li, tu­rė­jo ir fak­tas, kad dau­gu­mai iš šių 26 va­do­vų jau su­ėjęs pen­si­nis am­žius.