Išeinantis Seimas aplodismentų nenusipelnė
Ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją bai­gian­tį Sei­mą rin­kė­jai įver­ti­no vie­na­reikš­miš­kai – dau­giau nei pu­sė da­bar­ti­nių par­la­men­ta­rų per rin­ki­mus bu­vo pa­lik­ti di­džio­sios po­li­ti­kos už­ri­by­je. Reikš­min­gų dar­bų ma­žai, skan­da­lų – nors ka­ru­čiu vežk.

Pir­ma­die­nį tu­rė­si­me nau­ją Sei­mą. Be­si­bai­gian­tį po­li­ti­nį ke­tur­me­tį val­dan­čių­jų par­ti­jų at­sto­vai ver­ti­na dau­giau ar ma­žiau po­zi­ty­viai ir sa­ko, kad nu­veik­ta daug Lie­tu­vai nau­din­gų dar­bų. Opo­zi­ci­ja ir­gi ma­to po­zi­ty­vių pos­lin­kių, ta­čiau val­dan­čių­jų veik­lą smar­kiai kri­ti­kuo­ja. Po­li­to­lo­gų nuo­mo­ne, val­dan­tie­ji, rai­ty­da­mi sep­ty­ne­tus už šią Sei­mo ka­den­ci­ją, per­len­kia laz­dą – par­la­men­tą daž­niau gar­si­no skan­da­lai ir ko­rup­ci­jos is­to­ri­jos, o ne ge­ri dar­bai.

Tei­gia­mas pažymys

Sei­mą pa­lie­kan­ti jo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė par­la­men­to dar­bą įver­ti­no sep­ty­ne­tu. Anot jos, nu­veik­ta ne­ma­žai svar­bių dar­bų, tarp ku­rių – įtei­sin­ti tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai, su­grą­žin­ta šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė, pa­di­din­tas fi­nan­sa­vi­mas kraš­to ap­sau­gai, pri­im­tas so­cia­li­nis mo­de­lis. „Bu­vo ras­ta jė­gų pri­im­ti vi­są so­cia­li­nę re­for­mą, so­cia­li­nį pa­ke­tą – 44 tei­sės ak­tus. Tai pro­jek­tas at­ei­čiai, jis rei­ka­lin­gas vals­ty­bei. Ti­kiuo­si, kad jo la­bai stip­riai ne­su­ga­dins“, – va­kar sa­kė ji.

Iš svar­biau­sių ne­at­lik­tų dar­bų L. Grau­ži­nie­nė nu­ro­dė ti, kad ne­su­ge­bė­ta at­ver­ti ke­lio per ap­kal­tą 2004 me­tais iš pre­zi­den­to pos­to nu­ša­lin­tam Ro­lan­dui Pa­ksui da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se. „Ma­nau, kad tai ne­da­ro gar­bės Sei­mui“, – įsi­ti­ki­nu­si ji.

L. Grau­ži­nie­nė ne­siė­mė ver­tin­ti sa­vo, kaip Sei­mo pir­mi­nin­kės, dar­bo. Jos nuo­mo­ne, tai da­ry­ti tu­ri ki­ti, be to, jau įver­ti­no rin­kė­jai. Taip pat par­la­men­to va­do­vė ti­ki­no iš­gy­ve­nan­ti dėl vie­nos žmo­giš­kos klai­dos – mi­nint Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną Ka­ted­ros aikš­tė­je sa­ky­da­ma kal­bą ji ne­su­ge­bė­jo sklan­džiai skie­me­nuo­ti žo­džio „Lie­tu­va“.

Nuo žmo­gaus – prie Lietuvos

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas pa­ti­ki­no, kad ka­den­ci­ją bai­gian­čiam par­la­men­tui ne­ra­šy­tų ma­žes­nio pa­žy­mio nei 7. Jo tei­gi­mu, šis Sei­mas tu­rė­jo di­de­lių am­bi­ci­jų ir ver­ti­nant aps­kri­tai jo veik­la bu­vo po­zi­ty­vi. Iš reikš­min­giau­sių dar­bų po­li­ti­kas iš­sky­rė kon­ser­va­to­rių val­dy­mo me­tais pa­da­ry­tų klai­dų pa­tai­sy­mą, pa­vyz­džiui, kri­zės me­tais ap­kar­py­tų pen­si­jų grą­ži­ni­mą, taip pat reikš­min­gus spren­di­mus ener­ge­ti­kos sri­ty­je, įsta­ty­mų, su­ak­ty­vi­nu­sių sta­ty­bų sek­to­riaus veik­lą, na­mų re­no­va­ci­ją, pri­ėmi­mą ir t. t.

Vis dėl­to val­dan­čio­sios par­ti­jos pra­lai­mė­jo Sei­mo rin­ki­mus. A. Sy­so ma­ny­mu, tai lė­mė pa­pras­ta prie­žas­tis – esą so­cial­de­mo­kra­tai nu­to­lo nuo sa­vo šū­kio „Svar­biau­sia – žmo­gus“ ar­tė­da­mi prie vi­zi­jos „Svar­biau­sia – Lie­tu­va“. „At­si­ver­ti lai­kraš­čius, ma­tai, kad ir čia, ir ten Lie­tu­va ver­ti­na­ma ge­riau­siai, ir di­rek­ty­vos ge­rai, ir tas ge­rai. Ta­čiau žmo­nės ne­pa­ju­to to žmo­giš­ko ge­ru­mo. Be to, jiems rei­kia rea­liai ge­res­nio gy­ve­ni­mo. Ko ge­ro, dė­me­sys bu­vo su­kon­cen­truo­tas į pa­čios vals­ty­bės at­si­ga­vi­mą, stip­ri­ni­mą, bet ne į jos pi­lie­čių. Dėl to ir ne­menks­tan­ti emig­ra­ci­ja, ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, ir ati­tin­ka­mi rin­ki­mų re­zul­ta­tai“, – aiš­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad da­bar­ti­nė val­džia ne­sis­ten­gė iš­spręs­ti dar­bo ap­mo­kė­ji­mo prob­le­mos – biu­dže­ti­nin­kų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mai įšal­dy­ti nuo kri­zės, al­gos au­go to­li gra­žu ne vi­so­se pri­va­taus sek­to­riaus sri­ty­se, di­džio­sios ša­lies gy­ven­to­jų da­lies pa­ja­mos per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus di­dė­jo la­bai iš lė­to. Dėl to ir dėl iš vie­tos ne­ju­dė­ju­sių so­cia­li­nių iš­mo­kų iš­au­go san­ty­ki­nė so­cia­li­nė at­skir­tis ir skur­das.

A. Sy­sas pa­žy­mė­jo ir tai, kad da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­rė­jo ma­žai ra­my­bės, esą nuo pat pir­mų­jų dar­bo die­nų ji bu­vo kri­ti­kuo­ja­ma, puo­la­ma, ne­mėgs­ta­ma pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės. Tie­sa, jis pri­pa­ži­no, kad tam bu­vo ir ob­jek­ty­vių prie­žas­čių – „dar­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“ tu­rė­jo prob­le­mų su tei­sė­sau­ga.

Yra kuo džiaugtis

„Žiū­rint emo­ciš­kai, pa­si­bai­gu­si ka­den­ci­ja vi­suo­met at­ro­do blo­ges­nė už anks­tes­nes“, – sa­kė šeš­tą ka­den­ci­ją bai­gęs ir pir­ma­die­nį sep­tin­tą pra­dė­sian­tis Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, per ket­ve­rius me­tus bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti ir dau­giau. „Y­ra sri­čių, kur iš tie­sų no­rė­tų­si ma­ty­ti dau­giau pa­žan­gos, tu­riu gal­vo­je skur­do ir so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą. Ta­čiau kai ku­riais da­ly­kais ga­li­ma pa­si­džiaug­ti. Opo­zi­ci­ja, dirb­da­ma kons­truk­ty­viai, ak­ty­viai rė­mė svar­bius pro­jek­tus, pa­vyz­džiui, ener­ge­ti­kos. To­liau bu­vo tę­sia­ma fis­ka­li­nės draus­mės po­li­ti­ka, ku­ri lei­do mums įsi­ves­ti eu­rą“, – tei­gė A. Ku­bi­lius.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris pri­mi­nė, kad per ket­ve­rius me­tus ap­link Lie­tu­vą įvy­ko daug po­ky­čių „Pir­miau­sia Ukrai­na, pa­bė­gė­liai, „Bre­xit“, JAV pre­zi­den­to rin­ki­mai. Ga­li­ma tei­gia­mai ver­tin­ti, kad bend­ro­mis pa­stan­go­mis rū­pi­no­mės Lie­tu­vos sau­gu­mu, Ry­tų kai­my­nys­tės ša­li­mis, ypač Ukrai­na, su­tar­ti­nai rė­mė­me pa­stan­gas ra­di­ka­liai di­din­ti kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą, bu­vo su­grą­žin­ti šauk­ti­niai (nuo­la­ti­nė pri­va­lo­mo­ji pra­di­nė ka­ro tar­ny­ba – red.)“, – var­di­jo A. Ku­bi­lius. Sei­mo dar­bą jis ver­ti­no pen­ke­tu, nors to da­ry­ti sa­kė ne­mėgs­tan­tis. Kon­ser­va­to­rius nuo­gąs­ta­vo, kad nau­ja­ja­me Sei­me, ku­rio dau­gu­ma bus po­li­ti­kos nau­jo­kai, ga­li stig­ti po­li­ti­nės pa­tir­ties ir pro­fe­sio­na­lu­mo. Tai su­nkins spren­di­mų pri­ėmi­mą.

Val­dan­tie­ji tu­rė­jo sa­vų tikslų

Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las Sei­mo ket­ve­rių me­tų dar­bą sa­kė ver­ti­nan­tis sep­ty­ne­tu, bet kai ku­rių Sei­mo ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nų – ge­ro­kai pra­sčiau. Val­dan­čio­ji dau­gu­ma, jo ma­ny­mu, bu­vo „la­bai pra­sta, tu­rė­jo vi­so­kių sa­vo tiks­lų, sa­vų už­ku­li­si­nių už­da­vi­nių“. „Li­be­ra­lai, so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai – trys eu­ro­pi­nes tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čios po­li­ti­nės jė­gos. La­bai no­rė­tų­si, kad jos su­ge­bė­tų su­si­kal­bė­ti ver­ty­bi­niu pa­grin­du. Ta­čiau kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mo­kra­tų an­ta­go­niz­mas per šią ka­den­ci­ją taip su­stip­rė­jo, kad jiems pa­tiems juo­kin­gas at­ro­do siū­ly­mas ei­ti dirb­ti kar­tu dėl vals­ty­bės. Ir rin­kė­jai abi par­ti­jas nu­bau­dė“, – pa­žy­mė­jo E. Gent­vi­las.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad per šiuos ket­ve­rius me­tus pa­daž­nė­jo po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos skan­da­lų, vie­nas jų pa­lie­tė ir LS. Prie ge­rų šio Sei­mo dar­bų E. Gent­vi­las pri­sky­rė kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mo ir ka­riuo­me­nės stip­ri­ni­mą, pro­ver­žį vien­kar­ti­nių pa­kuo­čių tvar­ky­mo rei­ka­luo­se, tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų įtei­si­ni­mą, grei­tų­jų kre­di­tų iš­da­vi­mo ri­bo­ji­mą. Blo­gos ten­den­ci­jos, li­be­ra­lo aki­mis, – stip­rė­jo su­vals­ty­bi­ni­mo ten­den­ci­jos, ypač ener­ge­ti­ko­je, au­go spau­di­mas pri­va­čiam ka­pi­ta­lui, bu­vo ig­no­ruo­ja­mos sa­vi­nin­kų tei­sės ir kt.

Dir­bo prastai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­to Ber­na­ro Iva­no­vo nuo­mo­ne, ka­den­ci­ją bai­gian­tį Sei­mą gar­si­no skan­da­lai ir ko­rup­ci­jos is­to­ri­jos. To­dėl ge­riau­sias Sei­mo dar­bas – kad jis pa­ga­liau bai­gė dar­bą. Pa­sak B. Iva­no­vo, vie­šo­jo in­te­re­so po­žiū­riu Sei­mas bu­vo pra­stas.

„Pir­miau­sia jis dir­bo eli­tui. Ir tai la­bai keis­ta, nes jo val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­grin­dą su­da­rė so­cial­de­mo­kra­tai. Po­li­ti­ką, ku­rią vyk­dė A. But­ke­vi­čius ir jo dau­gu­ma, bu­vo ne­oli­be­ra­li, orien­tuo­ta į stam­bų­jį ka­pi­ta­lą, į mo­no­po­li­jas. Dar­bo ko­dek­sas vi­są tą pro­ce­są vai­ni­ka­vo – ta­po vyš­nia ant tor­to“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas. Jo žo­džiais, kai ins­ti­tu­tas ne­dir­ba tam, kam tu­rė­tų – vi­suo­me­nei, su­nku jo veik­lą ko­men­tuo­ti po­zi­ty­viai. Iš es­mės, anot eks­per­to, bu­vo sten­gia­ma­si dar la­biau eng­ti pa­pras­tą žmo­gų, nu­sa­vin­ti jo lė­šas. „Pa­gal at­ly­gi­ni­mus dra­ma­tiš­kai at­si­lie­ka­me nuo lat­vių ir es­tų, nors pa­gal vi­sus eko­no­mi­kos ro­dik­lius tu­rė­tu­me lenk­ti. Tai ir­gi ženk­las, kad di­džio­ji da­lis lė­šų, ku­rios tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos dar­bo žmo­gui, nu­sė­da stam­bių ka­pi­ta­lis­tų ki­še­nė­se“, – tei­gė jis.

B. Iva­no­vas ma­ny­mu, šis Sei­mas „la­bai ge­rai įpras­mi­no to­ta­lios ko­rup­ci­jos idė­ją, apie ku­rią kal­bė­jo ir pre­zi­den­tė“. Tai nu­tin­ka, kai val­džia, ku­ri iš­ren­ka­ma tar­nau­ti, sa­vo pa­slau­gas pa­pras­čiau­siai par­duo­da vi­so­kiais bū­dais: per pre­ky­bą įta­ka, per mo­kes­čių po­li­ti­ką, lan­das įsta­ty­muo­se. „Bė­ga iš Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jos, ma­žė­ja eks­por­tas. Na, gau­bi­cų nu­si­pir­ko­me. Bet tu­ri­me ir „auk­si­nių šaukš­tų“, ir ki­tų ki­tų sma­gių da­ly­kų“, – pa­žy­mė­jo B. Iva­no­vas. Anot po­li­to­lo­go, ne­rei­kia tu­rė­ti iliu­zi­jų ir dėl nau­jo­jo Sei­mo. „Kaip sa­kė He­ro­do­tas, po mū­sų at­ei­nan­tie­ji bus dar blo­ges­ni ir pik­tes­ni nei mes“, – pa­ci­ta­vo jis.

Eks­per­tas bai­mi­no­si, kad Į Sei­mą iš­rink­ti ne­par­ti­niai po­li­ti­kai „ak­lai vyk­dys sa­vo ved­lio va­lią, bal­suos taip, kaip jis pa­sa­kys“. „Bus tar­si ko­mu­na. Iš R. Kar­baus­kio kal­bų, kad vi­sos ga­lios bus Sei­mo ran­ko­se, ga­li­ma su­pras­ti, jog Sei­mas pri­mins so­vie­ti­nės ta­ry­bos veik­lą. O kur dar dek­la­ruo­ja­mas įvai­rių sri­čių su­vals­ty­bi­ni­mas. Ga­liau­siai at­sig­rę­ši­me į tuos lai­kus, iš ku­rių iki ga­lo taip ir ne­išė­jo­me“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.

Skan­da­lų šleifas

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas Liu­tau­ras Gu­džins­kas pa­žy­mė­jo, kad šios ka­den­ci­jos Sei­mą per rin­ki­mus jau įver­ti­no rin­kė­jai. Į nau­ją­jį Sei­mą, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nė­mis ka­den­ci­jo­mis, per­rink­ta ma­žiau da­bar­ti­nių par­la­men­ta­rų. „Tai iš da­lies at­spin­di žmo­nių po­žiū­rį. Vie­naip ar ki­taip šis Sei­mas nuo pra­džių iki pat pa­bai­gos bu­vo įsi­vė­lęs į vi­so­kius aiš­ki­ni­mu­sis dėl svar­bių po­li­ti­kų, Sei­mo na­rių ko­rup­ci­jos skan­da­lų. Pa­čio­je pra­džio­je bu­vo Dar­bo par­ti­jos ly­de­riai, pri­si­min­ki­me tą pa­tį Vik­to­rą Us­pas­ki­chą ir jo ne­lie­čia­my­bės nai­ki­ni­mą, o pa­bai­go­je – Kęs­tas Koms­kis, Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Vi­są šį Sei­mą dre­bi­no ko­rup­ci­jos skan­da­lai – tiek val­dan­čių­jų, tiek opo­zi­ci­jos“, – ak­cen­ta­vo jis.

L. Gu­džins­kas at­krei­pė dė­me­sį į su­pras­tė­ju­sį ins­ti­tu­ci­nį Sei­mo dar­bą. Pa­vyz­džiui, jau ku­rį lai­ką be­veik ne­funk­cio­nuo­ja par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Blo­giau nei pra­ėju­sią ka­den­ci­ją at­ro­do Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas, ku­riam, ki­taip nei anks­čiau, va­do­vau­ja ne opo­zi­ci­jos, o val­dan­čių­jų at­sto­vas.

Pa­sak L. Gu­džins­ko, šis Sei­mas ne­at­li­ko jo­kių es­mi­nių re­for­mų, iš­sky­rus va­di­na­mą­jį so­cia­li­nį mo­de­lį. Tai, po­li­to­lo­go ver­ti­ni­mu, bu­vo drą­sus žings­nis į prie­kį, bet, kaip ir vi­sų ki­tų pert­var­kų, dar­bo san­ty­kių re­vi­zi­jos ne­ga­li­ma ver­tin­ti vie­na­reikš­miš­kai tei­gia­mai, nes da­liai vi­suo­me­nės ji at­ro­do ne­priim­ti­na.

Ver­tin­ti ki­tą sa­vai­tę dar­bą pra­dė­sian­tį nau­ją­jį Sei­mą dar per anks­ti. Ta­čiau L. Gu­džins­kas pa­žy­mė­jo, kad esa­ma tam ti­krų po­zi­ty­vių sig­na­lų. Taip jis įver­ti­no dau­gu­mą Sei­me tu­rė­sian­čių „vals­tie­čių“ ini­cia­ty­vą at­si­sa­ky­ti tam ti­kros pri­vi­le­gi­jos – ne­be­leis­ti sei­mū­nams už par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tus pi­ni­gus nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lių. Kar­tu po­li­to­lo­gas pa­brė­žė, jog pir­mie­ji ženk­lai ro­do, kad val­dan­tie­siems ir opo­zi­ci­jai ga­li ne­pa­vyk­ti iš­lai­ky­ti kons­truk­ty­vios pu­siaus­vy­ros. Ga­li bū­ti, kad anks­čiau tra­di­ciš­kai opo­zi­ci­jai pri­klau­sy­da­vę Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to ir Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos va­do­vų pos­tai bus pa­ti­kė­ti ne ti­krie­siems opo­zi­cio­nie­riams, o ne­utra­lu­mą dek­la­ruo­jan­tiems Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­ko­sios šei­mų są­jun­gos at­sto­vams ir pa­na­šiai.