Išeinančius seimūnus kamavo kelionių troškulys
Lap­kri­čio vi­du­ry­je dar­bą pra­dė­sian­tys nau­jo­jo Sei­mo na­riai iš­kart ga­lės pla­nuo­ti ir iš­vy­kas į už­sie­nį. Lė­šų bi­lie­tams įsi­gy­ti tu­rė­tų pa­kak­ti iš ka­den­ci­ją bai­gian­čių tau­tos iš­rink­tų­jų ko­man­di­ruo­čių fon­do.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus duo­me­ni­mis, iš 428 tūkst. eu­rų, ku­rie šie­met skir­ti par­la­men­ta­rų už­sie­nio ko­man­di­ruo­tėms, per de­vy­nis mė­ne­sius iš­leis­ta 261 tūkst. eu­rų. Li­ku­si 167 tūkst. eu­rų su­ma per ke­lias pa­sku­ti­nes šio Sei­mo dar­bo sa­vai­tes, ti­kė­ti­na, su­ma­žės, ta­čiau bū­si­mų sei­mū­nų už­sie­nio ke­lio­nių pra­džiai pi­ni­gų tu­rė­tų pa­kak­ti. Per­nai ko­man­di­ruo­tėms at­sei­kė­tos lė­šos iš­se­ko jau spa­lį. Sei­mo val­dy­bai te­ko sku­biai pri­dė­ti 40,5 tūkst. eu­rų.

Ka­den­ci­ją bai­gian­čių par­la­men­ta­rų na­mi­sė­do­mis ti­krai ne­pa­va­din­si. Per ket­ve­rius me­tus jie sker­sai ir iš­il­gai iš­mai­šė ne tik Eu­ro­pą, bet ir Ame­ri­ką, Azi­ją ir Af­ri­ką. Bran­giau­siai – 15,9 tūkst. eu­rų – mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­siė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės va­do­vau­ja­mos de­le­ga­ci­jos ke­lio­nė į Ja­po­ni­ją.

Da­vė priedą

Va­sa­rį Sei­mo val­dy­ba 2016-ųjų ko­man­di­ruo­tėms sky­rė 388 tūkst. eu­rų – 10 tūkst. eu­rų ma­žiau, nei bu­vo „pra­va­ži­nė­ta“ per­nai. Ta­čiau ge­gu­žę ji dar kar­tą at­vė­rė pi­ni­gi­nę. Su Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos vyk­dy­mu su­si­ju­sioms ko­man­di­ruo­tėms bu­vo pri­dė­ta dar 40 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sia su­ma –167,5 tūkst. eu­rų – me­tų pra­džio­je ati­te­ko Sei­mo par­la­men­ti­nių de­le­ga­ci­jų tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se ir fo­ru­muo­se (asamb­lė­jo­se) na­riams. Sei­mo ko­mi­te­tų da­ly­va­vi­mui pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai par­la­men­ti­niuo­se ir Eu­ro­pos Par­la­men­to ren­gia­muo­se su­si­ti­ki­muo­se bu­vo at­sei­kė­ta 74 tūkst. eu­rų.

Sei­mo ko­mi­te­tų ko­man­di­ruo­čių li­mi­tas sie­kė 132 tūkst. eu­rų. Tra­di­ciš­kai dau­giau­sia leis­ti ga­lė­jo ir tą pa­da­rė Už­sie­nio ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tai (ERK). Nė eu­ro ko­man­di­ruo­tėms šie­met ne­iš­lei­do In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tai. Nu­ma­ty­tą ke­lio­nių li­mi­tą per šį lai­ko­tarp­tį vi­siš­kai iš­nau­do­jo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų bei Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros (ŠMKK) ko­mi­te­tai. Dėl spar­čiai sen­kan­čių ko­man­di­ruo­čių lė­šų Sei­mo val­dy­bos įspė­ji­mą dar pa­va­sa­rį ga­vo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas.

Ak­ty­vūs ke­liau­nin­kai

Par­la­men­to va­do­vų keio­nėms šie­met bu­vo nu­ma­ty­ta 60 tūkst. eu­rų. Per de­vy­nis mė­ne­sius pa­nau­do­ta be­veik 36 tūkst. eu­rų. Ak­ty­vi ke­liau­to­ja – Sei­mo pir­mi­nin­kė L. Grau­ži­nie­nė, į šias par­ei­gas pa­skir­ta 2013 me­tų spa­lio 3-ią­ją. Per tre­jus me­tus ji ap­lan­kė ne­ma­žai Eu­ro­pos vals­ty­bių, kai ku­rio­se jų bu­vo ne po kar­tą (Ukrai­no­je, Lat­vi­jo­je, Gru­zi­jo­je). L. Grau­ži­nie­nės vi­zi­tų marš­ru­tai taip pat drie­kė­si į JAV, Pie­tų Ko­rė­ją, Ja­po­ni­ją.

Po pa­sau­lį žval­gė­si ir ki­ti par­la­men­to va­do­vai. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas lan­kė­si Ki­ni­jo­je, Ira­ne, Af­ga­nis­ta­ne, Is­lan­di­jo­je, Mon­go­li­jo­je. Vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las vy­ko į Iz­rae­lį, JAV, Ita­li­ją, Liuk­sem­bur­gą. Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius per ka­den­ci­ją 25 kar­tus bu­vo Len­ki­jo­je, taip pat JAV, Iz­rae­ly­je, Ita­li­jo­je. To­li­miau­sia vi­ce­pir­mi­nin­kės Ire­nos De­gu­tie­nės iš­vy­ka bu­vo į Jung­ti­nius Ara­bų Emy­ra­tus. Vi­ce­pir­mi­nin­kas Kęs­tas Koms­kis per ka­den­ci­ją į už­sie­nį bu­vo iš­vy­kęs po­rą kar­tų – į Briu­se­lį ir Stras­bū­rą.

Mė­gi­no re­gu­liuo­ti

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, ERK va­do­vo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo nuo­mo­ne, šios ka­den­ci­jos po­li­ti­kai va­ži­nė­jo ma­žiau nei anks­tes­nių­jų. Tai, anot jo, lė­mė su­ma­žin­tas lė­šų ko­man­di­ruo­tėms li­mi­tas. Be to, no­rą ke­liau­ti tram­dė ERK, ku­rio ži­nio­je yra eu­ro­pi­nėms iš­vy­koms skir­ti pi­ni­gai.

„Svars­ty­da­vo­me kiek­vie­ną ko­man­di­ruo­tę, iš­leis­da­vo­me tik įsi­ti­ki­nę, kad ji yra svar­bi“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė G. Kir­ki­las. Kar­tu jis pri­mi­nė, kad pi­ni­gų ke­lio­nėms tu­ri ir ko­mi­te­tai, par­la­men­ti­nės de­le­ga­ci­jos bei frak­ci­jos. „To­dėl ne­ga­lė­čiau sa­ky­ti, kad vi­si el­gė­si taip, kaip mes. Bu­vo to­kių, ku­rie mė­go va­žiuo­ti į eg­zo­tiš­kus kraš­tus“, – pri­pa­ži­no po­li­ti­kas.

Be pi­ni­gų ko­man­di­ruo­tėms li­ku­sio ŠMKK pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Pa­liu­kas ti­ki­no, kad vi­sos tiek jo pa­ties, tiek ki­tų ko­mi­te­to na­rių iš­vy­kos bu­vo iš­im­ti­nai dar­bi­nės. „Ti­krai ne­bu­vau nei Mo­zam­bi­ke, nei Aleu­tų sa­lo­se“, – sa­kė jis. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, toks svar­bus ko­mi­te­tas kaip ŠMKK ko­man­di­ruo­tėms tu­rė­tų gau­ti ge­ro­kai dau­giau lė­šų.

Sve­tur nė kar­to per šią ir pra­ėju­sią ka­den­ci­ją ne­ke­lia­vęs par­la­men­ta­ras Jur­gis Raz­ma juo­ka­vo at­lie­kan­tis eks­pe­ri­men­tą, „kiek Sei­mo na­rys ga­li iš­tver­ti ne­vyk­da­mas į ko­kią nors sma­gią ko­man­di­ruo­tę“. Jo ma­ny­mu, už­sie­nio iš­vy­kos rei­ka­lin­ges­nės tarp­tau­ti­nius ry­šius pa­lai­kan­čių par­la­men­to struk­tū­rų at­sto­vams, o ki­tų jos bū­na „pu­siau tu­ris­ti­nės, pu­siau pra­mo­gi­nės“. „Ne­si­ver­žiu, nes už­ten­ka no­rin­čių­jų. Šiais lai­kais vis­ką ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­te“, – sa­kė J. Raz­ma.