Išeinančiam Seimui – kontrolieriaus galvosūkis
Į pa­sku­ti­nę šios ka­den­ci­jos se­si­ją rug­sė­jo 10-ąją su­si­rink­sian­tiems par­la­men­ta­rams Sei­mo pir­mi­nin­kė ke­ti­na siū­ly­ti ap­sisp­ręs­ti dėl to­les­nės Sei­mo kon­tro­lie­riaus ir šios įstai­gos va­do­vo Au­gus­ti­no Nor­man­to veik­los.

Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės kan­try­bė iš­se­ko. Ji ap­sisp­ren­dė ne­be­lauk­ti, kol A. Nor­man­tas, ku­rio an­tro­ji ka­den­ci­ja bai­gė­si per­nai va­sa­rą, teis­muo­se baigs aiš­kin­tis san­ty­kius su Vy­riau­sią­ja tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK). Par­la­men­to va­do­vė ke­ti­na kon­sul­tuo­tis su frak­ci­jų at­sto­vais, ko­kį spren­di­mą pri­im­ti dėl to­les­nės žmo­gaus tei­sių gy­nė­jo kar­je­ros. Anks­čiau pla­nuo­ta lauk­ti ga­lu­ti­nio Te­mi­dės žo­džio, ta­čiau šis ga­li pa­aiš­kė­ti tik at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rą. Ar Sei­mo kon­tro­lie­riu­mi A. Nor­man­tas su­tik­tų bū­ti ir tre­čią ka­den­ci­ją, pa­klaus­ti ne­pa­vy­ko – 64-erių tei­si­nin­kas šiuo me­tu at­os­to­gau­ja.

Sei­mo kon­tro­lie­rius, ku­rių pa­gal įsta­ty­mą yra du, pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai par­la­men­to pir­mi­nin­ko tei­ki­mu ski­ria Sei­mas.

Bū­ti­nas aiš­ku­mas

Ka­dan­gi teis­mo spren­di­mas už­truks, L. Grau­ži­nie­nė sa­kė jau rug­sė­jį ke­ti­nan­ti tar­tis su Sei­mo ir frak­ci­jų va­do­vais, kaip spręs­ti šį kad­ri­nį gal­vo­sū­kį. „Ne­ga­liu pa­lik­ti at­vi­ro klau­si­mo, koks nors spren­di­mas tu­ri bū­ti pri­im­tas. Ka­dan­gi dėl kan­di­da­tū­ros bal­suo­ja vi­sas Sei­mas, tu­riu pa­si­kon­sul­tuo­ti, su­ži­no­ti Sei­mo na­rių nu­si­tei­ki­mą – ar jie pa­si­ry­žę skir­ti nau­ją ar se­ną­jį kan­di­da­tą, ar no­ri ati­dė­ti. Jei jau pra­dė­si­me pro­ce­dū­rą, ji tu­ri bū­ti sklan­di, kad po­sė­džių sa­lė­je ne­bū­tų ne­su­sip­ra­ti­mų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo va­do­vė. Ji pa­ti tei­gė tu­rin­ti nuo­mo­nę, ką rei­kė­tų da­ry­ti, ta­čiau kol kas sa­kė jos ne­vie­šin­sian­ti. L. Grau­ži­nie­nė pri­si­mi­nė bu­vus įvai­rių si­tua­ci­jų ski­riant Sei­me per­so­na­li­jas. „Kai le­mia­mas spren­di­mas pri­ima­mas slap­tu bal­sa­vi­mu, nu­tin­ka vis­ko. Tai ži­no ir pre­ten­den­tai. Ta­čiau taip už­ti­kri­na­mas de­mo­kra­ti­nis pro­ce­sas“, – tei­gė par­la­men­to pir­mi­nin­kė.

Ra­gi­na neskubėti

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to (ŽTK), ku­ruo­jan­čio Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gą, vi­ce­pir­mi­nin­ko Man­to Ado­mė­no tei­gi­mu, kad bū­tų iš­veng­ta to­kių il­gų tar­pu­val­džių, kai ka­den­ci­ją bai­gęs par­ei­gū­nas už­si­sė­di kė­dė­je, rei­kia ko­re­guo­ti įsta­ty­mus. „Tai tu­rė­tų bū­ti vie­nas pir­mų­jų nau­jo­jo Sei­mo dar­bų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras. Ta­čiau jis ne­pri­tar­tų, kad spren­di­mą dėl A. Nor­man­to pri­im­tų dar šios ka­den­ci­jos Sei­mas. „I­šei­nan­čių po­li­ti­kų ar par­ei­gū­nų po­lin­kis skir­ti į par­ei­gas as­me­nis il­goms ka­den­ci­joms – blo­gas pa­pro­tys“, – ma­no M. Ado­mė­nas. Pa­sak po­li­ti­ko, ne­pa­ten­kin­tie­ji Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga ne­re­tai skun­džia­si ŽTK na­riams. Vie­ni skun­dai bū­na ne­pag­rįs­ti, ki­tais at­ve­jais Sei­mo kon­tro­lie­riai, par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, ga­lė­jo rea­guo­ti ir jau­triau. M. Ado­mė­no tei­gi­mu, svars­tant me­ti­nę įstai­gos at­as­kai­tą jos va­do­vams bu­vo iš­sa­ky­ta ne­ma­žai prie­kaiš­tų dėl veik­los trū­ku­mų.

Teis­mų ka­ru­se­lė

Per­nai lie­pą VTEK kons­ta­ta­vo, kad A. Nor­man­tas su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, kai sa­vo pa­grin­di­nio dar­bo me­tu taip pat dės­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Eti­kos sar­gai su­abe­jo­jo, ar dviem eta­tais dir­ban­tis par­ei­gū­nas ga­li at­lik­ti sa­vo par­ei­gas. Ta­čiau šių me­tų ba­lan­dį Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs A. Nor­man­to skun­dą VTEK, pa­nai­ki­no šį ko­mi­si­jos spren­di­mą. Tuo­met VTEK krei­pė­si į Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą. Jo at­sto­vė Ne­rin­ga Lu­ko­še­vi­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad Sei­mo kon­tro­lie­riaus ir VTEK by­los po­sė­džio da­ta dar ne­nus­ta­ty­ta. Pa­sak jos, pre­li­mi­na­riai ši by­la ga­lė­tų bū­ti nag­ri­nė­ja­ma ki­tų me­tų bir­že­lio mė­ne­sį.

Sei­mo kon­tro­lie­rius – vals­ty­bės par­ei­gū­nas, gi­nan­tis žmo­gaus tei­ses ir lais­ves, ti­rian­tis par­eiš­kė­jų skun­dus dėl par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mo ar biu­ro­kra­tiz­mo bei sie­kian­tis ge­rin­ti vie­šą­jį ad­mi­nis­tra­vi­mą. Sei­mo kon­tro­lie­riu­mi ski­ria­mas ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos Lie­tu­vos pi­lie­tis, tu­rin­tis tei­sės ba­ka­lau­ro ir tei­sės ma­gis­tro ar­ba vien­pa­ko­pį tei­si­nį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne ma­žes­nį kaip 10 me­tų tei­si­nio ar tei­si­nio pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą. Vie­nas kon­tro­lie­rius ti­ria vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lą, ki­tas – sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lą.