Išdaužti du Lenkijos ambasados langai
Ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je iš­dauž­ti du Len­ki­jos am­ba­sa­dos lan­gai. Kaip pra­ne­ša po­li­ci­ja, kal­ti­nin­kas yra Len­ki­jos pi­lie­tis. 

Pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, apie 11 val. 15 min. pa­ste­bė­ta, kad iš­dauž­tas Smė­lio gat­vė­je esan­čio am­ba­sa­dos pa­sta­to lan­go stik­las ir ap­ga­din­ta bal­ko­no sie­na. Apie 19 val. pa­ste­bė­tas dar vie­nas iš­dauž­tas lan­go stik­las.

Po­li­ci­ja tir­da­ma in­ci­den­tą su­lai­kė vie­ną as­me­nį - iš Lom­žos ki­lu­sį len­ką, gi­mu­sį 1978 me­tais.